RESOLUCIÓ CLT/3258/2003, de 8 d'octubre, de convocatòria per a la provisió, pel sistema de lliure designació, del lloc de responsable de Suport Jurídic i Tècnic del Consell Català de l'Esport, organisme autònom de caràcter administratiu adscrit al Departament de Cultura (convocatòria de provisió núm. CU/011/03).

Secció:Concursos i Anuncis
Emissor:Departament de Cultura
Rang de Llei:Resolució
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

RESOLUCIÓ

CLT/3258/2003, de 8 d'octubre, de convocatòria per a la provisió, pel sistema de lliure designació, del lloc de responsable de Suport Jurídic i Tècnic del Consell Català de l'Esport, organisme autònom de caràcter administratiu adscrit al Departament de Cultura (convocatòria de provisió núm. CU/011/03).

D'acord amb el que preveuen el Decret legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre, pel qual s'aprova la refosa en un text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública; el Decret 123/1997, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament general de provisió de llocs de treball i promoció professional dels funcionaris de l'Administració de la Generalitat de Catalunya (DOGC núm. 2398, de 26.5.1997), i altres disposicions complementàries;

Atès que està vacant el lloc de responsable de Suport Jurídic i Tècnic del Consell Català de l'Esport;

Atesa la proposta de la unitat directiva corresponent per a la seva provisió;

Atesa la vigent relació de llocs de treball de personal funcionari de l'Administració de la Generalitat i la descripció del lloc de treball a proveir, inclosa en el manual d'organització del Departament de Cultura;

Vist que la Intervenció Delegada del Departament ha dut a terme el corresponent tràmit d'intervenció;

De conformitat amb l'article 80 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya;

Atès el que disposa la Resolució de 19 de setembre de 2001 (DOGC núm. 3489, de 9.10.2001) de delegació de competències del conseller de Cultura,

Resolc:

Article 1

Convocar, pel sistema de lliure designació, el lloc de responsable de Suport Jurídic i Tècnic del Consell Català de l'Esport, organisme autònom de caràcter administratiu adscrit al Departament de Cultura (convocatòria de provisió núm. CU/011/03), que es detalla a l'annex 2, d'acord amb les bases que figuren a l'annex 1 d'aquesta Resolució.

Article 2

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, els interessats poden interposar recurs potestatiu de reposició davant el secretari general del Departament de Cultura en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seva publicació, o directament recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Barcelona, o potestativament, el corresponent al lloc del seu domicili, de conformitat amb el que preveuen els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener, i els articles 46, 8.2 i 14 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Igualment, els interessats poden interposar qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

Barcelona, 8 d'octubre de 2003

P. D. (Resolució de 19.9.2001, DOGC de 9.10.2001)

Pau Villòria i Sistach

Secretari general

Annex 1

Bases

.1 Lloc de treball

Es convoca, pel sistema de lliure designació, el lloc de responsable de Suport Jurídic i Tècnic del Consell Català de l'Esport, organisme autònom de caràcter administratiu adscrit al Departament de Cultura (convocatòria de provisió núm. CU/011/03), les característiques del qual són les que consten a l'apartat 1 de l'annex 2 d'aquesta convocatòria.

.2 Contingut funcional

El contingut funcional del lloc de treball a proveir, d'acord amb la descripció inclosa en el manual d'organització del Departament de Cultura, és el que consta a l'apartat 4 de l'annex 2 d'aquesta convocatòria.

.3 Requisits de participació

3.1 Pot participar en aquesta convocatòria el personal funcionari que compleixi els requisits i les condicions que estableix la normativa vigent i, en concret, els que determina la relació de llocs de treball, d'acord amb el que consta a l'apartat 2 de l'annex 2 d'aquesta convocatòria, de conformitat amb el següent:

3.1.1 El personal funcionari esmentat pot trobar-se, respecte de l'Administració de la Generalitat...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA