RESOLUCIÓ JUS/3406/2005, de 25 de novembre, de convocatòria de concurs específic de mèrits i capacitats per a la provisió dels llocs de treball de cap de Secció de Valoració del Dany Corporal, cap de Secció de Psiquiatria, cap de Secció d'Anatomia Forense i cap de Secció d'Histopatologia de l'Institut de Medicina Legal de Catalunya (convocat...

Secció:Concursos i Anuncis
Emissor:Departament de Justícia
Rang de Llei:Resolució
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

RESOLUCIÓ

JUS/3406/2005, de 25 de novembre, de convocatòria de concurs específic de mèrits i capacitats per a la provisió dels llocs de treball de cap de Secció de Valoració del Dany Corporal, cap de Secció de Psiquiatria, cap de Secció d'Anatomia Forense i cap de Secció d'Histopatologia de l'Institut de Medicina Legal de Catalunya (convocatòria de provisió núm. JUSAJ/001/05).

D'acord amb el que preveuen els articles 524 i 526 de la Llei orgànica 6/1985, d'1 de juliol, del poder judicial, modificada per la Llei orgànica 19/2003, de 23 de desembre; el Reial decret 296/1996, de 23 de febrer, pel qual s'aprova el Reglament orgànic del cos de metges forenses, modificat pel Reial decret 1619/1997, de 24 d'octubre, i el Reial decret 386/1996, d'1 de març, pel qual s'aprova el Reglament dels instituts de medicina legal;

Atès que mitjançant el Decret 302/2001, de 20 de novembre, s'ha creat l'Institut de Medicina Legal de Catalunya, i se n'ha aprovat el Reglament (DOGC núm. 3522, de 27.11.2001);

Atès l'Acord de la Comissió Tècnica de la Funció Pública de 6 de març de 2002;

Atesa la relació de llocs de treball de personal funcionari de l'Institut de Medicina Legal de Catalunya;

Atès que la disposició transitòria segona del Decret 302/2001, de 20 de novembre, que regula el règim d'adjudicació dels llocs de treball de l'Institut de Medicina Legal de Catalunya als funcionaris del cos de metges forenses, preveu la convocatòria dels llocs de treball de l'Institut dotats pressupostàriament que s'hagin de proveir mitjançant el sistema de concurs específic;

Atès que estan vacants els llocs de cap de Secció de Valoració del Dany Corporal, Secció de Psiquiatria, Secció d'Anatomia Forense i Secció d'Histopatologia de l'Institut de Medicina Legal de Catalunya;

Vista la proposta del titular de l'òrgan directiu per a la seva provisió;

Vist que la Intervenció Delegada del Departament ha dut a terme el tràmit d'intervenció corresponent;

De conformitat amb l'article 80 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya,

Resolc:

Article 1

Convocar concurs específic de mèrits i capacitats per a la provisió dels llocs de treball de cap de Secció de Valoració del Dany Corporal, cap de Secció de Psiquiatria, cap de Secció d'Anatomia Forense i cap de Secció d'Histopatologia de l'Institut de Medicina Legal de Catalunya, que es detallen a l'annex 3, i aprovar les bases que figuren a l'annex 1 d'aquesta Resolució.

Article 2

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar, amb caràcter potestatiu i d'acord amb el que estableixen els articles 107 i següents de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, recurs de reposició davant d'aquest òrgan en el termini d'un mes, o bé recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos davant del jutjat contenciós administratiu competent de Barcelona, de conformitat amb el que disposen els articles 14.2, 25 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Transcorregut un mes des de la interposició del recurs de reposició sense que es notifiqui la seva resolució, es podrà entendre desestimat i es podrà interposar recurs contenciós administratiu en el termini de sis mesos a comptar des de l'endemà d'aquell en què es produeixi l'acte presumpte desestimatori del recurs.

Igualment les persones interessades poden interposar qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

Els terminis d'interposició dels recursos es comptaran des de l'endemà de la publicació simultània d'aquesta Resolució al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i al Boletín Oficial del Estado. En el cas que la publicació en ambdós diaris oficials no fos simultània, els terminis es comptaran a partir de l'endemà de la publicació a l'últim diari oficial (DOGC o BOE).

Barcelona, 25 de novembre de 2005

Josep M. Vallès

Conseller de Justícia

Annex 1

Bases de la convocatòria

.1 Objecte de la convocatòria

Aquesta convocatòria té per objecte proveir per concurs específic de mèrits i capacitats els llocs de treball vacants de cap de Secció de Valoració del Dany Corporal, cap de Secció de Psiquiatria, cap de Secció d'Anatomia Forense i cap de Secció d'Histopatologia inclosos en la relació de llocs de treball de l'institut de Medicina Legal de Catalunya.

En tot el que no estigui previst en aquesta convocatòria, s'aplicarà el que s'estableix a la legislació general sobre funció pública.

.2 Requisits i condicions de participació

2.1 Poden participar en aquesta convocatòria els funcionaris de carrera del cos de metges forenses regulat al Reial decret 296/1996, de 23 de febrer, destinats a Catalunya que compleixin els requisits i les condicions que estableix la normativa vigent i, en concret, els que determina la relació de llocs de treball, d'acord amb el que consta a l'annex 2 d'aquesta convocatòria.

2.2 Poden participar-hi els metges forenses que, a més de reunir els requisits assenyalats al paràgraf anterior, es trobin en la situació administrativa de servei actiu o en qualsevol altre que comporti la reserva de lloc de treball.

2.3 D'acord amb el que preveu el Reglament orgànic del cos de metges forenses aprovat pel Reial decret 296/1996, de 23 de febrer, regirà en aquest concurs l'excepció a la limitació per concursar prevista a l'article 25.a) del Reglament esmentat.

2.4 Els funcionaris amb discapacitats hi podran participar en igualtat de condicions amb la resta de participants, sempre que puguin desenvolupar les funcions del lloc de treball a proveir.

.3 Llocs que es poden sol·licitar

3.1 Els participants poden sol·licitar els llocs de treball relacionats a l'annex 3 sempre que compleixin els requisits establerts a la base segona per poder participar en aquest concurs en la data en què finalitzi el termini de presentació de sol·licituds que estableix la base 4.1 d'aquesta convocatòria.

3.2 La sol·licitud dels llocs s'haurà de formalitzar segons el model que figura com a annex a la Resolució de la Presidència de 4 de desembre de 1997 (DOGC núm. 2546, de 29.12.1997), en la qual s'ha d'indicar, a més de l'ordre de preferència dels llocs sol·licitats, el centre de treball, número i denominació d'aquest, segons consta a la relació de llocs que figuren a l'annex 3. Aquest model de sol·licitud es pot obtenir a l'adreça d'Internet següent: http://www.gencat.net/governacio-ap/administracio/concursos.htm, i és a disposició dels interessats a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà del Departament de Justícia i a la Direcció General de Relacions amb...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA