DECRET 30/2006, de 28 de febrer, pel qual es crea el Pla director de salut mental i addiccions i el seu Consell Assessor.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departamento de Agricultura, Ganadería y Pesca
Rang de Llei:Decret
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

DECRET

30/2006, de 28 de febrer, pel qual es crea el Pla director de salut mental i addiccions i el seu Consell Assessor.

La Llei 14/1986, de 25 d'abril, general de sanitat, així com la Llei 15/1990, de 9 de juliol, d'ordenació sanitària de Catalunya, preveuen que el sistema sanitari ha d'estar orientat a la promoció de la salut i a la prevenció de la malaltia.

L'article 62 de la Llei 15/1990, de 9 de juliol, d'ordenació sanitària de Catalunya, va crear el Pla de Salut de Catalunya com l'instrument indicatiu i el marc de referència per a totes les actuacions públiques en la matèria en l'àmbit de la Generalitat de Catalunya. Així mateix, l'article 64 d'aquesta Llei estableix que correspon al Departament de Salut formular els criteris generals de la planificació sanitària, i també fixar els objectius, els índex i els nivells bàsics a assolir en les matèries que s'inclouen en el Pla de Salut de Catalunya.

Els trastorns mentals tenen un important impacte en la qualitat de vida de la persona i afecten tots els àmbits de relació interpersonal (familiar, laboral i social). D'altra banda, en un entorn socioeconòmic en constant evolució, on l'individu sovint està sotmès a fortes tensions laborals i econòmiques, com també l'increment de situacions d'aïllament social i familiar i l'envelliment de la població, entre altres factors, configuren un escenari de creixement progressiu del grau de prevalença de la malaltia mental i les addicions en el conjunt de la societat.

Es tracta, per tant, d'un aspecte de la salut de la ciutadania al qual cal dedicar una especial atenció. Alhora, les característiques de la prevenció i el tractament d'aquestes malalties i la necessitat de garantir una resposta coordinada de les diferents unitats i institucions del sistema sanitari públic aconsellen disposar d'un pla específic que, amb una periodicitat triennal, defineixi en aquest àmbit d'intervenció en la salut de les persones les directrius que han d'orientar el Departament de Salut en l'impuls, planificació i coordinació de les actuacions a desenvolupar amb la finalitat de promoure la salut mental de la població i prevenir, tractar i rehabilitar aquestes malalties.

Al mateix temps, el Pla director de salut mental i addicions ha de ser un instrument que es tingui en compte en els objectius i les intervencions que fixi el Pla de Salut de Catalunya per a la prevenció, control i tractament d'aquestes malalties.

D'altra banda, en la planificació de les actuacions relacionades amb els trastorns mentals i les addicions, el Departament de Salut ha de comptar amb la col·laboració d'experts en aquesta matèria que assessorin les fases successives d'elaboració, implantació, avaluació i actualització del Pla. El Consell Assessor de Salut Mental i Addicions, que es crea amb aquest Decret, és, doncs, l'instrument que ha de canalitzar el suport científic i tècnic a la tasca de planificació del Departament de Salut. La seva intervenció no se circumscriu només a la fase d'elaboració del Pla director sinó que s'estén a la seva implantació, avaluació i actualització.

Per articular territorialment el Pla director de salut mental i partint de l'estructura de descentralització organitzativa del sistema sanitari de Catalunya, s'ha previst la vinculació del pla director a les estructures per a la governabilitat territorial que es constitueixin en l'àmbit de la salut per adaptar els objectius del Pla a les especificitats del seu territori de referència i vetllar per la seva aplicació en aquest àmbit. En aquesta mateixa vessant de vertebració del Pla a la realitat assistencial, al Servei Català de la Salut, com a ens responsable de la contractació de serveis de salut, li correspon garantir que les entitats proveïdores de serveis assumeixin els objectius del Pla i executin actuacions assistencials concretes per fer-lo efectiu.

A l'empara del que preveu l'article 61 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, d'acord amb el dictamen de la Comissió Jurídica Assessora, a proposta de la consellera de Salut, i amb la deliberació prèvia del Govern,

Decreto:

Article 1

1.1 Es crea el Pla director de salut mental i addiccions com a instrument d'informació, estudi i proposta mitjançant el qual el Departament de Salut determina les línies directrius per impulsar, planificar, coordinar i...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA