DECRET 28/2001, de 23 de gener, pel qual s'estableixen les normes sanitàries aplicables als establiments de tatuatge i/o piercing.

Secció:Disposicions Generals
Rang de Llei:Decret
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

28/2001, de 23 de gener, pel qual s’estableixen les normes sanitàries aplicables als establiments de tatuatge i/o piercing.

L’extensió d’un model estètic que comporta la decoració del cos humà amb tatuatges sobre la pell i perforacions per posar-hi anells, arracades i altres objectes metàl·lics —tècnica que es coneix amb el nom de piercing— està donant lloc a la proliferació d’establiments on, exclusivament o juntament amb altres activitats, personal sense formació sanitària es dedica a la realització d’aquestes pràctiques.

El Parlament de Catalunya, mitjançant la Resolució 856/V, de 3 de març de 1999, va instar el Govern a estudiar els sectors professionals que es dediquen a aquestes activitats i les condicions higièniques amb què es desenvolupen.

De les conclusions de l’informe elaborat pel Departament de Sanitat i Seguretat Social al respecte es desprèn, atès el risc potencial de transmissió de malalties a través de la sang associat a aquestes pràctiques, la necessitat de regular aquest sector d’activitat mitjançant l’establiment de les condicions higienicosanitàries que han de complir aquests establiments, amb la finalitat de protegir tant la salut de les persones que hi treballen realitzant els tatuatges i els piercings com la salut dels usuaris d’aquests serveis.

La responsabilitat del manteniment de la higiene dels establiments on es realitzen activitats de tatuatge i/o piercing correspon als titulars d’aquests. Per això, aquest Decret els atribueix les tasques d’autocontrol dels riscos per a la salut associats a les diferents activitats que s’hi poden desenvolupar.

La combinació dels procediments d’autocontrol continuat per part dels responsables dels establiments, i de control oficial periòdic per part dels òrgans administratius competents, han de permetre augmentar el nivell de protecció de la salut dels usuaris i del personal que realitzen les activitats de tatuatge i/o piercing.

El Decret es dicta d’acord amb l’article 43 de la Constitució espanyola, que reconeix el dret de tots els ciutadans a la protecció de la salut i la competència dels poders públics per organitzar i tutelar la salut pública, i l’article 24 de la Llei 14/1986, de 25 d’abril, general de sanitat, que regula la intervenció pública en les activitats públiques o privades que, directament o indirectament, puguin tenir conseqüències negatives per a la salut, i en exercici de les competències atribuïdes a la Generalitat de Catalunya en matèria de sanitat a l’article 17 de l’Estatut d’autonomia.

L’article 68.1 de la Llei 15/1990, de 9 de juliol, d’ordenació sanitària de Catalunya, atribueix als ajuntaments el control sanitari d’edificis, llocs d’habitatge i convivència humana com són els centres d’higiene personal, i la promoció de la protecció de la salubritat pública. D’altra banda, l’article 63.2, apartats g) i h), de la Llei 8/1987, de 15 d’abril, municipal i de règim local de Catalunya, estableix que els municipis tenen competències pròpies en protecció de la salubritat pública i defensa dels usuaris i consumidors. En aquest context legal, aquest Decret atribueix als ajuntaments la competència d’autorització i control sanitaris dels establiments on es realitzen pràctiques de tatuatge i/o piercing.

Per tot el que s’ha exposat, d’acord amb el que disposen els articles 61 i 62 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d’organització, procediment i règim jurídic de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, vist l’informe de la Comissió del Govern Local de Catalunya, i d’acord amb el dictamen de la Comissió Jurídica Assessora, a proposta del conseller de Sanitat i Seguretat Social, i amb la deliberació prèvia del Govern,

Decreto:

Capítol 1

Objecte, àmbit d’aplicació i definicions

Article 1

1.1 Aquest Decret té per objecte establir les normes sanitàries aplicables als establiments no sanitaris on es realitzen pràctiques de tatuatge i/o piercing, amb la finalitat de protegir la salut dels usuaris i dels treballadors, i regular les funcions de control i verificació del compliment d’aquestes normes sanitàries.

1.2 Els ajuntaments podran desenvolupar mitjançant reglament o ordenança, en exercici de les competències que els atribueix la normativa de règim local, els preceptes d’aquest Decret per tal de garantir les mesures de protecció a la salut que conté i l’exercici de l’activitat de control municipal.

Article 2

A efectes d’aquest Decret s’entenen per:

Establiment de tatuatge i/o piercing: establiment no sanitari on es porten a terme activitats de tatuatge i/o piercing, ja sigui amb caràcter exclusiu o integrat en centres on es realitzin altres activitats.

Àrea de treball: dependència de l’establiment on específicament es realitzen les activitats de tatuatge i/o piercing.

Tatuatge: procediment de decoració del cos humà amb dibuixos que consisteix en la introducció de pigments colorants a la pell, per mitjà de puncions, inclosa la tècnica de micropigmentació.

Piercing: procediment de decoració del cos humà amb joies que consisteix en la subjecció d’aquestes al cos travessant la pell, mucoses i/o altres teixits corporals, no inclosa la perforació d’orelles realitzada mitjançant tècnica de subjecció de l’arracada de manera automàtica, estèril i d’un sol ús.

Aplicadors de tatuatges i/o piercings: personal que realitza activitats que impliquen la perforació de pell, mucoses i/o altres teixits.

Capítol 2

Instal·lacions i equipaments

Article 3

3.1 Les característiques de les instal·lacions dels establiments on es portin a terme activitats de tatuatge i/o piercing han de garantir la prevenció de riscos sanitaris per als usuaris i els aplicadors.

3.2 Quan amb motiu de fires, congressos o altres esdeveniments similars es realitzin activitats de tatuatge i/o piercing en instal·lacions no estables, aquestes hauran de complir condicions sanitàries equivalents a les que...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA