DECRET 380/2004, de 7 de setembre, de quarta modificació del Decret 252/2000, de 24 de juliol, sobre l'activitat artesanal a Catalunya.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament de Medi Ambient
Rang de Llei:Decret
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

DECRET 380/2004, de 7 de setembre, de quarta modificació del Decret 252/2000, de 24 de juliol, sobre l'activitat artesanal a Catalunya.

El Decret 252/2000, de 24 de juliol, sobre l'activitat artesanal a Catalunya, amb les modificacions introduïdes mitjançant els decrets 272/2001, de 9 d'octubre, 53/2002, de 5 de febrer, i 17/2003, de 8 de gener, conforma el marc reglamentari d'aquest sector productiu al nostre àmbit territorial i regula, entre d'altres, la composició de la Comissió d'Artesania de Catalunya.

Mitjançant els decrets 296/2003, de 20 de desembre, i 68/2004, de 20 de gener, es van crear i reestructurar diversos departaments de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, i pel Decret 304/2004, de 25 de maig, s'ha modificat la denominació del Departament d'Ensenyament, per tot això és necessari adequar la composició de la Comissió d'Artesania de Catalunya.

D'altra banda, mitjançant les successives modificacions de l'Ordre que desplega el Decret 252/2000, s'ha ampliat el repertori d'oficis artesans, per la qual cosa cal ampliar també el nombre dels representants dels sectors artesanals.

Per això, de conformitat amb les atribucions legals conferides, a proposta del conseller de Comerç, Turisme i Consum, i d'acord amb el Govern,

Decreto:

Article únic

Es modifica l'article 10.2 del Decret 252/2000, de 24 de juliol, sobre l'activitat artesanal a Catalunya, que queda redactat de la manera següent:

"10.2 Formen part de la Comissió d'Artesania de Catalunya:

"La persona titular del Departament Comerç, Turisme i Consum, que actuarà com a president/a.

"Tres persones representants del Departament de Comerç, Turisme i Consum, nomenades pel/per la conseller/a, en la seva condició de president/a de la Comissió d'Artesania de Catalunya, una de les quals exercirà la vicepresidència.

"El/la director/a del Centre Català d'Artesania, que...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA