DECRET 249/1980, de 25 de novembre, sotmetent l'Administració General de la Generalitat al règim de Comptabilitat Pública i donant diverses normes a aquest projecte.

Secció:Concursos i Anuncis
Emissor:Departament D'Economia i Finances
Rang de Llei:Decret
 
EXTRACTO GRATUITO

La Disposició transitòria segona de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya estableix que mentre les Corts Generals no elaboraran les Lleis a les quals es refereix aquest Estatut, i el Parlament de Catalunya no legislarà sobre les matèries de la seva competència, continuaran en vigor les actuals lleis i disposicions de l'Estat que es refereixen a les esmentades matèries, sens perjudici que llur desenvolupament legislatiu, si s'escau, i llur execució, siguin efectuats per la Generalitat en els supòsits així previstos en l'Estatut.

És per això que la Llei General Pressupostària 11/1977, de 4 de gener, manté la seva vigència, ja que el Parlament de Catalunya no ha elaborat encara una Llei similar que reguli la mateixa matèria.

Per tant, atès el que disposa la Disposició transitòria segona de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya, a proposta del Conseller d'Economia i Finances i d'acord amb el Consell Executiu,

Decreto:

Article primer.- 1. L'administració General de la

Generalitat de Catalunya queda sotmesa al règim de Comptabilitat Pública. 2. L'organització de la Comptabilitat de l'Administració General de la Generalitat és competència del Departament d'Economia i Finances i la direcció i la seva oportuna inspecció corresponen a la Intervenció General.

Article segon.

- El Departament d'Economia i Finances,

mitjançant la Intervenció General, retrà els següents comptes, que seran mensuals i tindran caràcter acumulatiu: a) de Tresoreria. b) de Rendes Públiques. c) de Despeses Públiques. d) d'Obligacions diverses.

Article tercer.- 1. El compte de Tresoreria comprendrà

tots els ingressos i pagaments que realitzin les caixes del Tresor de la...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA