DECRET 113/2001, de 2 de maig, pel qual s'estableix el currículum dels cicles de formació específica de grau superior d'arts plàstiques i disseny en art tèxtil, en estampacions i tintatges artístics, en estilisme de teixits de calada i en colorit de col·leccions de la família professional dels tèxtils artístics.

Secció:Disposicions Generals
Rang de Llei:Decret
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

113/2001, de 2 de maig, pel qual s’estableix el currículum dels cicles de formació específica de grau superior d’arts plàstiques i disseny en art tèxtil, en estampacions i tintatges artístics, en estilisme de teixits de calada i en colorit de col·leccions de la família professional dels tèxtils artístics.

D’acord amb l’article 4 de la Llei orgànica 1/1990, de 3 d’octubre, d’ordenació general del sistema educatiu, correspon a les administracions educatives l’establiment del currículum dels diferents ensenyaments, dels quals el Govern ha de fixar prèviament els aspectes curriculars bàsics.

Mitjançant el Decret 304/1995, de 7 de novembre, el Departament d’Ensenyament ha determinat l’ordenació general dels cicles de formació específica d’arts plàstiques i disseny de Catalunya.

El Reial decret 1622/1997, de 24 d’octubre, i el Reial decret 1737/1998, de 31 de juliol, fixen els títols de tècnic superior d’arts plàstiques i disseny de la família professional de tèxtils artístics, així com els corresponents ensenyaments mínims. Escau, per tant, establir el currículum per a l’aplicació a Catalunya.

El Reial decret 1033/1999, de 18 de juny, estableix l’accés als ensenyaments superiors de qui es trobi en possessió dels títols esmentats.

Els cicles d’aquesta família estan orientats a formar professionals que coneguin les característiques i les tècniques pròpies de l’especialitat. La seva formació els ha de permetre atendre els llocs de treball d’aquest àmbit.

L’aprenentatge dels tèxtils artístics demana, a més del coneixement dels procediments tradicionals, el coneixement de les avantguardes artístiques i la voluntat d’una formació cultural permanent.

Pel que fa als criteris estètics, a les tècniques i als processos d’elaboració dels cicles Tèxtils artístics, aquests progressen de manera interrelacionada amb la societat. El seu aprenentatge demana, doncs, a més del coneixement dels procediments tradicionals, el coneixement de les avantguardes i la voluntat d’una formació cultural permanent de caràcter ampli.

Per tot això, a proposta de la consellera d’Ensenyament, amb l’informe del Consell Escolar de Catalunya, d’acord amb el dictamen de la Comissió Jurídica Assessora, i amb la deliberació prèvia del Govern,

Decreto:

Article 1

Aquest Decret estableix el currículum per als ensenyaments vinculats als títols de tècnic superior d’arts plàstiques i disseny pertanyents a la família professional de tèxtils artístics. Aquests títols són:

Tècnic superior d’arts plàstiques i disseny en art tèxtil.

Tècnic superior d’arts plàstiques i disseny en estampacions i tintatges artístics.

Tècnic superior d’arts plàstiques i disseny en estilisme de teixits de calada.

Tècnic superior d’arts plàstiques i disseny en colorit de col·leccions.

Article 2

Per als mòduls impartits en el centre educatiu, corresponents als diferents cicles de formació específica objecte d’aquest Decret:

a) La denominació, el nivell i la durada són els que es defineixen a l’annex 1, als apartats 1.1, 1.2 i 1.3.

b) El camp professional i les tasques més significatives són les que es descriuen a l’annex 1, als apartats 2.1 i 2.2.

c) Els objectius generals són els que s’estableixen a l’annex 1, a l’apartat 3.1.

d) L’estructura de la formació en centres educatius, de la fase de pràctiques i del projecte final, així com les hores que se’ls destina, es detallen a l’annex 1, a l’apartat 3.2.1.

e) Els mòduls que componen l’ensenyament en centres educatius i les hores assignades a cadascun, es fixen a l’annex 1, a l’apartat 3.2.2.

f) Els objectius, continguts i objectius terminals de cada mòdul són els que s’estableixen a l’annex 1, a l’apartat 3.3. Els objectius terminals tenen la consideració de criteris d’avaluació.

Article 3

Els objectius i continguts del projecte final i de la fase de pràctiques, així com les orientacions per a la seva avaluació, s’inclouen a l’annex 2.

Article 4

L’accés directe als estudis superiors d’arts plàstiques i disseny a què es refereix l’article 49 de la Llei orgànica 1/1990, de 3 d’octubre, d’ordenació general del sistema educatiu, per a qui disposi del títol de tècnic superior d’arts plàstiques i disseny, s’efectuarà d’acord amb el procediment establert per a la cobertura de places reservades a tal fi, i amb la prioritat derivada de la nota final obtinguda en el cicle de formació específica.

Article 5

L’accés directe als estudis universitaris que s’assenyalen a l’annex 3 d’aquest Decret, per a qui disposi del títol de tècnic superior d’arts plàstiques i disseny, s’efectuarà d’acord amb els procediments de selecció per a l’ingrés en els centres universitaris dels estudiants que reuneixin els requisits legals necessaris per a l’accés a la Universitat.

Article 6

El nombre màxim de convocatòries per a cada mòdul serà de quatre. De manera excepcional, a proposta del director del centre, el Departament d’Ensenyament podrà establir una convocatòria extraordinària en els supòsits de malaltia o d’altres de semblant consideració.

Article 7

Les condicions d’espai i d’instal·lacions que han de reunir els centres educatius són les que fixa el Reial decret 389/1992, de 15 d’abril, pel qual s’estableixen els requisits mínims dels centres que imparteixen ensenyaments artístics. Als efectes del que disposen els seus articles 40.1 i 44, els mòduls d’aquesta família professional es classifiquen a l’annex 1, a l’apartat 4.

La relació numèrica docent/alumnes serà 1/15 en els mòduls relacionats sota l’epígraf Tallers que, sempre que sigui possible, s’impartiran en les aules específiques del centre. Per a la resta de mòduls s’aplicarà la relació 1/30.

Article 8

Els mòduls susceptibles de correspondència amb la pràctica laboral són els que s’esmenten a l’annex 1, a l’apartat 5.

Article 9

Estarà exempt de la prova d’accés qui hagi cursat amb profit en el batxillerat l’assignatura de fonaments de disseny i dues més entre les següents:

Dibuix tècnic.

Volum.

Dibuix artístic.

Imatge.

Tècniques d’expressió graficoplàstica.

També estarà exempt de realitzar la prova d’accés qui disposi del títol de graduat en arts aplicades en especialitats de l’àmbit del disseny.

Disposicions transitòries

—1 Es faculta la consellera d’Ensenyament per autoritzar la docència de determinats mòduls al professorat que, a la publicació del present Decret, imparteixi matèries equivalents de l’anterior ordenació i pugui acreditar una formació i experiència adients.

—2 Les sol·licituds d’accés als estudis superiors d’arts plàstiques i disseny s’ordenaran d’acord a la nota de revàlida, en el cas dels títols corresponents als ensenyaments d’arts aplicades i oficis artístics del Pla de 1963, equivalents al de tècnic superior d’arts plàstiques i disseny de la família de tèxtils artístics, d’acord amb el Reial decret 440/1994, d’11 de març.

Barcelona, 2 de maig de 2001

Jordi Pujol

President de la Generalitat de Catalunya

Carme-Laura Gil i Miró

Consellera d’Ensenyament

Annex 1

Art tèxtil

—1 Identificació del títol

Els tèxtils han estat uns dels materials més importants en el camí del desenvolupament funcional i més tard artístic de l’home. En el procés evolutiu de la vessant artística del tèxtil es troba l’art del tapís que ha estat l’aglutinant de la transformació que ha experimentat l’art tèxtil en quant a mitjà d’expressió creativa d’idees i sentiments.

Les transformacions estètiques, culturals i socials de finals del segle XX, han portat l’art tèxtil a realitzar un important desenvolupament plasticoartístic, que l’obliga a una revisió constant d’aquest fet.

Aquest cicle formatiu d’art tèxtil està orientat a formar professionals que puguin oferir solucions en l’àmbit de la decoració i de l’art. Els coneixements estan emmarcats en una formació cultural i artística cada cop més diversa i personalitzada, basada en diferents disciplines i en la pràctica de tècniques i procediments que consoliden les variades especialitzacions. S’hi aprofundeix amb intensitat i facilita l’alumne la preparació que l’art i el disseny demanden.

1.1 Denominació

Tècnic superior d’arts plàstiques i disseny en art tèxtil.

1.2 Nivell

Grau superior d’arts plàstiques i disseny.

1.3 Durada

Mil nou-centes cinquanta hores.

—2 Descripció del perfil professional

2.1 Camp professional

Comprèn les activitats i els procediments de l’art tèxtil realitzats com a artista autònom o associat en grau divers, a un taller, a un equip pluridisciplinari o a una empresa vinculada a:

Galeries d’art.

Àmbit de la llar: catifes, cortines i tapisseria per a mobiliari.

Sector de l’espectacle: instal·lacions, escenografies...

Publicacions especialitzades.

Difusió i gestió d’obra artística.

Assessorament i formació artisticotècnics.

2.2 Tasques més significatives

Analitza les propostes i la documentació tècnica dels projectes.

Dirigeix i/o realitza obres i muntatges artístics propis o d’altri per a galeries i centres.

Selecciona els materials més adients per a l’elaboració de les obres, en controla les despeses i cerca la més àmplia sensibilitat artística i plàstica.

Comprova que el resultat final de l’obra respongui a les orientacions inicials.

Realitza exposicions com a artista independent.

Col·labora en publicacions especialitzades.

Assessora museus, galeries i col·leccionistes.

Coordina els grups de treball formats per diferents especialistes: seqüència les activitats i organitza els recursos.

Investiga els materials i els processos, tant de caràcter tradicional com tecnològic, en valora les seves possibilitats d’aplicació i adapta al llenguatge propi.

Estableix els mitjans per difondre i gestionar en les millors condicions les obres.

Recull dades sobre exposicions, museus, fires, congressos i espais de representació i d’expressió artística i sociocultural.

—3 Currículum

3.1 Objectius generals del cicle formatiu

Valorar el bagatge cultural i històric i comprendre l’evolució...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA