RESOLUCIÓ VCP/473/2008, de 14 de febrer, per la qual es convoca concurs públic per a la concessió de les subvencions per al suport al programa 'Pla Català Esport a l'Escola' corresponents al Programa E de les bases reguladores aprovades per la Resolució VCP/3419/2007, de 8 de novembre, per a l'any 2008.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departamento de Agricultura, Ganadería y Pesca
Rang de Llei:Resolució
 
EXTRACTO GRATUITO

RESOLUCIÓ

VCP/473/2008, de 14 de febrer, per la qual es convoca concurs públic per a la concessió de les subvencions per al suport al programa .Pla Català Esport a l'Escola. corresponents al Programa E de les bases reguladores aprovades per la Resolució VCP/3419/2007, de 8 de novembre, per a l'any 2008.

Atesa la Resolució VCP/3419/2007, de 8 de novembre, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de diferents línies de subvencions del Consell Català de l'Esport destinades a entitats esportives inscrites en el Registre d'entitats esportives, a entitats no esportives amb seccions esportives adscrites en el mateix Registre, a administracions locals i a entitats vinculades amb l'activitat esportiva en edat escolar, per al foment i la pràctica de l'esport, i per promoure activitats esportives especials o d'interès històric;

Atesa la Llei 16/2007 de 21 de desembre de 2007, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2008;

Atesos els articles 87 i següents del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre i els preceptes bàsics de la Llei 38/2003, de 27 de novembre, general de subvencions;

En ús de les atribucions que em confereix la legislació vigent,

Resolc:

.1 Convocar concurs públic per a la concessió de subvencions per al suport al .Pla Català Esport a l'Escola., adreçat als consells esportius de Catalunya i corresponent al Programa E de les bases reguladores aprovades per la Resolució VCP/3419/2007 de 8 de novembre, per a l'any 2008.

L'objecte d'aquesta subvenció és potenciar el foment de la pràctica esportiva en l'àmbit escolar, principalment en els centres educatius de primària i secundària en l'àmbit escolar de cadascun dels respectius àmbits territorials per tal d'aconseguir el màxim de participació dels nois i noies en el món de l'esport, per mitjà del .Pla Català Esport a l'Escola..

.2 Les subvencions que preveu aquesta convocatòria es regeixen per les bases reguladores aprovades per la citada Resolució VCP/3419/2007, per la normativa general de subvencions i pel que disposa aquesta convocatòria.

.3 A més de la documentació establerta per les bases reguladores, les entitats peticionaries hauran d'acompanyar a la sol·licitud:

Document de compromís del consell esportiu amb el .Pla Català Esport a l'Escola..

Document de compromís amb el .Pla Català Esport a l'Escola. de cadascun dels centres educatius on s'hagin de desenvolupar les...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA