DECRET 287/2004, d'11 de maig, pel qual es suspèn temporalment la tramitació i l'aprovació de determinats programes d'orientació comercial.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament de Medi Ambient
Rang de Llei:Decret
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

DECRET 287/2004, d'11 de maig, pel qual es suspËn temporalment la tramitaciÛ i l'aprovaciÛ de determinats programes d'orientaciÛ comercial.

L'article 14.2 de la Llei 17/2000, de 29 de desembre, d'equipaments comercials, preveu que el Pla territorial sectorial d'equipaments comercials (PTSEC) ha de ser revisat cada quatre anys. El vigent PTSEC, aprovat pel Decret 211/2001, de 24 de juliol, va entrar en vigor el dia 2 d'agost de 2001, i per tant la seva revisiÛ ha d'haver finalitzat a l'agost de l'any 2005, per la qual cosa, atesa la naturalesa d'aquesta disposiciÛ, ja s'han iniciat els tr‡mits corresponents per dur-la a terme.

Aquest Decret tÈ per objecte facilitar els treballs d'elaboraciÛ del PTSEC que haur‡ de regir en el perÌode 2005-2008 de manera que no es vegin interferits i distorsionats per nous dimensionaments de superfÌcie comercial amb forta incidËncia, no previstos ni previsibles des del seu inici.

A tal efecte, cal establir un marc est‡tic que limiti els creixements de superfÌcie en format de gran establiment comercial o de mitja establiment alimentari, fins a l'aprovaciÛ del nou PTSEC.

Per tal d'aconseguir l'objectiu proposat, el Decret suspËn temporalment l'excepciÛ que preveu l'article 8.2.e) del Decret 211/2001, de manera que el c‡lcul dels dimensionaments per al PTSEC 2005-2008 pugui realitzar-se sense la materialitzaciÛ simult‡nia de nous creixements assolits a l'empara de l'excepciÛ que s'hi recull.

D'altra banda, la mesura que es promou mitjanÁant aquest Decret concorda amb la voluntat expressada pel Govern de sotmetre a revisiÛ el conjunt de la normativa en matËria d'equipaments comercials.

En el context d'aquesta revisiÛ, caldr‡ reforÁar la funciÛ dels programes d'orientaciÛ dels equipaments comercials (POEC) com a instrument a disposiciÛ dels ens locals que els ha de permetre dissenyar el seu model comercial en Úptimes condicions.

Amb aquest propÚsit, el Govern de la Generalitat, amb la implicaciÛ directa de les entitats municipalistes, dissenyar‡ una sistem‡tica per a l'elaboraciÛ dels POEC i establir‡ uns criteris objectius per a la valoraciÛ dels programes d'actuacions que s'hi plategin, especialment pel que fa a l'eventual concreciÛ de mesures que permetin adequar l'oferta comercial a les necessitats de la demanda.

AixÌ mateix, suposat que quedi aixecada la suspensiÛ pel transcurs del perÌode m‡xim de vuit mesos, mÈs els quatre de prÚrroga, que preveu aquest Decret sense que hagi entrat en vigor...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA