ORDRE UNI/31/2006, de 13 de febrer, per la qual es dóna publicitat a les taxes vigents l'any 2006 corresponents als procediments que gestiona el Departament d'Universitats, Recerca i Societat de la Informació.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departamento de Agricultura, Ganadería y Pesca
Rang de Llei:Ordre
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

ORDRE

UNI/31/2006, de 13 de febrer, per la qual es dóna publicitat a les taxes vigents l'any 2006 corresponents als procediments que gestiona el Departament d'Universitats, Recerca i Societat de la Informació.

La Llei 31/2002, de 30 de desembre, de mesures fiscals i administratives va addicionar un nou títol, el XV, a la Llei 15/1997, de 24 de desembre, de taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya, creant la taxa per la prestació de serveis de l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya.

L'article 7.2 de la Llei 4/2000, de 26 de maig, de mesures fiscals i administratives, va addicionar un nou capítol, el III, al títol II de la Llei 15/1997, de 24 de desembre, precitada, creant la taxa per a l'emissió de certificacions de presentació de projectes tècnics d'infraestructures comunes de telecomunicacions als edificis i de butlletins o de certificats d'instal·lació.

L'import de les taxes s'ha incrementat d'acord amb el coeficient d'actualització de les taxes amb tipus de quantia fixa que estableix l'article 41 de la Llei 20/2005, de 29 de desembre, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2006.

La disposició final quarta de la Llei 7/2004, de 16 de juliol, de mesures fiscals i administratives, estableix que cada un dels departaments de la Generalitat ha de publicar al DOGC, mitjançant una ordre del conseller o consellera competent, i amb efectes informatius, una relació de les taxes vigents que gestionen, en les quals s'identifiquin els serveis i les activitats que les generen i les quotes corresponents.

És per això que,

Ordeno:

Article 1

Donar publicitat a les taxes vigents l'any 2006 corresponents als procediments que gestiona l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya del Departament d'Universitats, Recerca i Societat de la Informació, que es detallen a l'annex d'aquesta Ordre.

Article 2

Donar publicitat a les taxes vigents l'any 2006 corresponents als procediments que gestiona la Secretaria de Telecomunicacions i Societat de la Informació del Departament d'Universitats, Recerca i Societat de la Informació, que es detallen a l'annex d'aquesta Ordre.

Barcelona, 13 de febrer de 2006

Carles Solà i Ferrando

Conseller d'Universitats, Recerca i Societat

de la Informació

Annex

Taxes vigents l'any 2006 del Departament d'Universitats, Recerca i Societat de la Informació

  1. Concepte: taxa per a la prestació de serveis per l'Agència per a la Qualitat...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA