ORDRE GAP/154/2009, de 27 de març, per la qual s'aproven les bases reguladores i s'obre la convocatòria per a la concessió d'ajuts a projectes de teletreball, foment de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) a les petites i mitjanes empreses (pimes), i dinamització econòmica a través de les TIC, destinats a corporacions locals.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament de Governacio i Administracions Publiques
Rang de Llei:Ordre
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

ORDRE

GAP/154/2009, de 27 de març, per la qual s'aproven les bases reguladores i s'obre la convocatòria per a la concessió d'ajuts a projectes de teletreball, foment de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) a les petites i mitjanes empreses (pimes), i dinamització econòmica a través de les TIC, destinats a corporacions locals.

La millora de la competitivitat d'un país requereix, entre altres aspectes, un ús extensiu de les TIC, tant en l'àmbit empresarial com en l'esfera personal. Aquest és un diagnòstic que apareix en l'Estratègia de Lisboa i respecte al qual, de fet, tothom s'ha posat d'acord des de fa temps. Malgrat que Catalunya ja és una de les economies més ben equipades d'Europa (fins al 91% de les empreses tenen Internet), l'ús intensiu que se'n fa encara és molt baix respecte d'altres països plenament comparables d'Europa. A més, la peculiar distribució de les persones i l'activitat sobre el territori de Catalunya faciliten que de manera natural es produeixin desequilibris territorials importants que cal afrontar.

Més del 88% de les empreses catalanes no arriben a cinc treballadors, i aquestes microempreses són precisament les que tenen uns nivells de penetració i d'ús de les TIC molt per sota de la mitjana. Cal que les petites empreses i les microempreses transformin la seva organització, formant-se i associant-se, creant, així, xarxes de competitivitat. A Catalunya li cal, en conseqüència, un esforç per tal d'escalar definitivament posicions en l'ús de les TIC.

D'acord amb el Pla de Govern 2007-2010 de la Generalitat de Catalunya, és voluntat del Govern fomentar l'ús de les TIC en tots els àmbits de la societat a fi d'assolir estàndards europeus. Amb aquesta convocatòria d'ajuts es pretén donar un impuls al teletreball i altres formes i estratègies de dinamització, diversificació i modernització de l'economia en el marc de la transició de la societat industrial a la societat del coneixement.

El teletreball és un element important perquè pot contribuir a fixar persones professionalment qualificades al territori, en zones allunyades dels grans centres econòmics, i contribuir a diversificar i modernitzar l'estructura econòmica del país. Les TIC permeten la descentralització i l'equilibri territorial, i cal ajudar els projectes que contribueixen a fomentar el teletreball a Catalunya. En aquest sentit, els punts TIC (o telecentres) de la Xarxa Punt TIC de Catalunya que faciliten el teletreball es revelen com una eina clau.

D'altra banda, per tal de millorar i accelerar el procés d'integració en la societat de la informació de les empreses catalanes, es consideren clau les actuacions de dinamització econòmica a través de les TIC i, per tant, cal impulsar els projectes en el territori que fomentin l'ús de les TIC a les pimes i a les micropimes.

La finalitat última d'aquesta convocatòria de subvencions és afavorir la cohesió social, econòmica i territorial del país, tot aconseguint la incorporació de les empreses i dels professionals a la societat de la informació. En definitiva, la convocatòria ha de contribuir a millorar la competitivitat del teixit productiu català, especialment les pimes i micropimes, mitjançant l'ús eficient de les TIC.

D'acord amb el Decret 421/2006, de 28 de novembre, de creació, denominació i determinació de l'àmbit de competència dels departaments de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, correspon al Departament de Governació i Administracions Públiques la competència en matèria de la societat de la informació, les telecomunicacions i les comunicacions electròniques, i l'administració electrònica.

En el marc de les accions iniciades per la Secretaria de Telecomunicacions i Societat de la Informació del Departament de Governació i Administracions Públiques per promoure l'ús de les TIC i la incorporació de les empreses a la societat de la informació, així com potenciar el sector TIC a Catalunya, es vol dur a terme una convocatòria de subvencions destinades a corporacions locals per al desenvolupament de projectes de teletreball, foment de les TIC a les pimes i dinamització econòmica a través de les TIC.

Per tot això, i d'acord amb el que estableixen el capítol IX del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, en relació amb el règim jurídic de les subvencions i transferències de la Generalitat de Catalunya; la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i el Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003,

Ordeno:

Article 1

Convocar ajuts a projectes de teletreball, foment de les TIC a les pimes i dinamització econòmica a través de les TIC, desenvolupats per corporacions locals, les condicions dels quals figuren a l'annex d'aquesta Ordre. Els projectes objecte de subvenció s'han d'iniciar o haver estat iniciats l'any 2009 i han de finalitzar abans del 30 de novembre de 2009.

Article 2

Aprovar les bases de la convocatòria, que consten a l'annex d'aquesta Ordre.

Article 3

3.1 L'import global màxim destinat a aquesta convocatòria és de quatre-cents mil euros (400.000 euros), a càrrec de la partida pressupostària GO06D/460.0001.00/5320 del pressupost del Departament de Governació i Administracions Públiques (d'ara endavant, DGAP) de la Generalitat de Catalunya per a l'any 2009.

3.2 Les subvencions es poden concedir per un import de fins al 80% del pressupost del projecte, amb un màxim de 30.000 euros per projecte.

Article 4

Les sol·licituds s'han de presentar, en el lloc i la forma indicats a les bases, en el termini d'un mes des de l'endemà de la data de publicació d'aquesta Ordre al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Disposició final

Aquesta Ordre entrarà en vigor l'endemà de la seva publicació. Contra l'acte de convocatòria, els ens locals poden presentar requeriment en el termini màxim de dos mesos a comptar de l'endemà de la seva publicació, d'acord amb el que estableix l'article 44 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Barcelona, 27 de març de 2009

Jordi Ausàs i Coll

Conseller de Governació i Administracions Públiques

Annex

Bases de la convocatòria

.1...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA