REIAL DECRET 118/2010, de 5 de febrer, sobre canvi de titularitat d'un tram de la carretera estatal N-II a favor de la Generalitat de Catalunya, i consegüent modificació de la Xarxa de Carreteres de l'Estat.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Presidència del Govern de L'Estat
Rang de Llei:Reial Decret
 
ÍNDICE
CONTENIDO

REIAL DECRET

118/2010, de 5 de febrer, sobre canvi de titularitat d'un tram de la carretera estatal N-II a favor de la Generalitat de Catalunya, i consegüent modificació de la Xarxa de Carreteres de l'Estat.

La Llei 25/1988, de 29 de juliol, de carreteres, a l'article 4.2, disposa que la Xarxa de Carreteres de l'Estat es podrà modificar mitjançant un reial decret a proposta del ministre d'Obres Públiques i Urbanisme, actualment de Foment, per canvi de titularitat de carreteres existents en virtut d'acord mutu de les administracions públiques interessades.

El procediment per tramitar l'esmentat canvi de titularitat el regula l'article 12 del Reglament general de carreteres aprovat pel Reial decret 1812/1994, de 2 de setembre, que exigeix la incoació i tramitació de l'expedient corresponent, que, juntament amb l'acord de les administracions interessades, l'elevarà el ministre de Foment al Govern per a la seva aprovació pel Reial decret i consegüent modificació de la Xarxa de Carreteres de l'Estat.

El 24 d'abril de 2008, el Ministeri de Foment i el Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya van signar un Protocol de col·laboració per a l'execució de diverses actuacions a la carretera N-II al seu pas per la comarca del Maresme i per al canvi de titularitat d'un tram d'aquesta carretera.

En els Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2009 aprovats mitjançant la Llei 2/2008, de 23 de desembre, en el seu article 10.cinc.2, s'autoritzen les transferències que siguin necessàries amb càrrec al crèdit 32.18.941O.750 .Per a la celebració de convenis amb les comunitats autònomes de Catalunya i illes Balears en compliment del que estableixen els seus respectius estatuts d'autonomia en matèria d'inversions., per dotar els crèdits necessaris en els departaments ministerials competents per raó de la matèria, una vegada concretats els convenis a celebrar.

Per donar-hi compliment, la Comissió Bilateral Estat-Generalitat de Catalunya, en la seva reunió del 24 de febrer de 2009, va adoptar l'acord de desglossament de les actuacions que s'han de desenvolupar, i va preveure les actuacions que s'han d'acordar amb la Generalitat de Catalunya mitjançant els convenis oportuns.

Concretament, mitjançant aquest Acord les dues administracions presten la seva conformitat al canvi de titularitat de la carretera estatal N-II en el tram comprès entre els punts quilomètrics 631,820 (Montgat) i 682,000 (Tordera) a favor de la Generalitat de Catalunya, així com l'execució d'altres actuacions complementàries.

Així, la Generalitat de Catalunya assumeix el compromís de portar a terme les obres de creació de nova infraestructura en el Maresme, que permeti adequar a la nova funcionalitat l'actual carretera N-II, que eviti la congestió al trànsit comarcal i que faciliti la connexió amb l'autopista C-32. En la major part del seu traçat, la nova via consistirà en una carretera de doble calçada, amb un nombre d'accessos més gran del que podria considerar-se en una autovia urbana i amb suficients connexions amb l'autopista C-32 per facilitar-ne la utilització.

El Ministeri de Foment, tal com ja preveia el Protocol de 2008, es compromet per la seva part a seguir amb els tràmits per a la redacció i l'aprovació de l'estudi informatiu de la via que connecti el Baix Llobregat (Abrera-Terrassa), amb l'autopista AP-7 (Granollers) i poder procedir a la redacció dels projectes i a l'execució de les obres, així com a portar a terme la redacció d'un estudi informatiu per a la definició d'un itinerari de gran capacitat, lliure de peatge, que sigui alternatiu o complementari amb l'autopista AP-7 i les seves connexions amb l'autovia A-2.

L'Acord disposa que el canvi de titularitat del tram de la carretera estatal N-II s'elevarà al Govern per a la seva aprovació pel Reial decret i consegüent modificació de la Xarxa de Carreteres de l'Estat i se sotmetrà, igualment, a l'aprovació de la Generalitat de Catalunya, de manera que el Departament de Política Territorial i Obres Públiques portarà a terme les gestions necessàries perquè el Govern de la Generalitat aprovi les modificacions necessàries en el seu catàleg de carreteres per incorporar el tram cedit de la carretera estatal N-II.

En virtut d'això, a proposta del ministre de Foment i amb la deliberació prèvia del Consell de Ministres en la reunió del dia 5 de febrer de 2010,

Disposo:

Article 1

Modificació de la Xarxa de Carreteres de l'Estat

En virtut de l'Acord de 29 de desembre de 2009 annex a aquest Reial decret, entre el Ministeri de Foment i la Generalitat de Catalunya, sobre canvi de titularitat de la carretera estatal N-II en el tram comprès entre els punts quilomètrics 631,820 (Montgat) i 682,000 (Tordera) a favor de la Generalitat de Catalunya, queda exclòs el tram referit del catàleg de la Xarxa de Carreteres de l'Estat, per a la seva cessió a la Generalitat de Catalunya.

Article 2

Formalització del canvi de titularitat

El canvi de titularitat serà efectiu a partir de la formalització de l'acta de lliurament, segons el que preveu l'article 12.3 del Reglament general de Carreteres. En l'esmentada acta de lliurament s'especificarà en detall el tram de carretera a cedir, així com els immobles afectes a la seva explotació.

Els contractes d'obra, així com els contractes de serveis que hi estan associats, que en el moment de fer-se efectiu el canvi de titularitat del tram de carretera estiguin vigents en aquest tram, continuaran vigents fins que finalitzi el termini que pogués resultar de l'aplicació de les pròrrogues.

El lliurament de la documentació i expedient del tram de carretera objecte del canvi de titularitat es realitzarà en el termini d'un mes des de l'entrada en vigor d'aquest Reial decret i a aquest efecte se subscriuen les corresponents actes de lliurament i recepció.

Disposició transitòria única

Règim transitori de competències

Mentre no es formalitzi el canvi de titularitat, cada Administració seguirà sent competent respecte del tram que cedeix.

Disposició final única

Publicació simultània i entrada en vigor

El present Reial decret es publicarà simultàniament en el Butlletí Oficial de l'Estat i en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i entra en vigor l'endemà de la publicació.

Madrid, 5 de febrer de 2010

Juan Carlos R.

José Blanco López

Ministre de Foment