DECRET 47/2012, de 8 de maig, pel qual es regulen el Registre de transportistes i mitjans de transport d'animals vius i el Registre d'operadors comercials de bestiar, i se n'estableixen les normes d'autorització, inscripció i funcionament.

Data d'entrada en vigor:30 de maig de 2012
Secció:Disposicions Generals
Emissor:DEPARTAMENT D'AGRICULTURA, RAMADERIA, PESCA, ALIMENTACIÓ I MEDI NATURAL
Rang de Llei:Decret
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

L’article 116.1 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya atorga a la Generalitat competències exclusives en matèria d’agricultura, ramaderia i aprofitaments forestals, i, per tant, li corresponen les competències concretes en la regulació i el desenvolupament de l’agricultura, la ramaderia i el sector agroalimentari.

Igualment, l’Estatut d’autonomia de Catalunya, a l’article 113, al capítol referit a la tipologia de les competències, determina que correspon a la Generalitat el desplegament, l’aplicació i l’execució de la normativa de la Unió Europea quan afecta l’àmbit de les seves competències. Aquest mateix principi es recull en l’article 189 del text estatutari que preveu que la Generalitat, en el seu àmbit de competències, aplica i executa el dret de la Unió Europea.

La Llei 18/2001, de 31 de desembre, d’orientació agrària de Catalunya, a l’article 10, promou l’establiment de línies d’actuació per assolir els objectius en matèria de producció i sanitat ramadera, entre els quals destaquen el seguiment i el control de les condicions en què es du a terme l’activitat ramadera, i la prevenció, el control i la lluita contra les malalties que afecten els animals, tenint en compte especialment les actuacions relacionades amb el moviment pecuari.

En el marc de la normativa estatal, la Llei 8/2003, de 24 d’abril, de sanitat animal, estableix que els mitjans de transport i les empreses que en són propietàries han d’estar autoritzats per l’Administració de la comunitat autònoma on radiquin i complir les normes higienicosanitàries i de protecció dels animals aplicables. Aquesta Llei també estableix que les empreses dedicades al transport d’animals han de dur, per a cada mitjà de transport, un registre o suport informàtic on es reflecteixin tots els moviments dels animals (espècie, nombre, origen i destinació).

El sector ramader es troba en un avanç continuat gràcies a l’ús de les noves tecnologies, que han suposat unes explotacions més viables des del punt de vista econòmic i més competitives dins d’un mercat intracomunitari sense fronteres.

L’ampliació de mercat ha determinat un increment de les relacions comercials i, per tant, un increment del transport d’animals, i aquest augment pot suposar un risc de difusió de les epizoòties.

En aquest sentit, la Directiva 91/628/CEE, modificada per la Directiva 95/29/CE, va establir les normes relatives a la protecció dels animals durant el seu transport, en les quals s’establia, amb excepcions definides, l’obligatorietat que les persones que transportin animals vius estiguin inscrites en un registre oficial.

L’esmentada Directiva 91/628/CEE, va ser completada i modificada pel Reglament CE 411/98, del Consell, de 16 de febrer, relatiu a les normes complementàries sobre la protecció dels animals, aplicables als vehicles de carretera utilitzats per al transport de bestiar en viatges de més de vuit hores de durada, que va entrar en vigor l’1 de juliol de 1999.

La Decisió 2001/298/CE va modificar els annexos de diverses directives comunitàries amb la finalitat que els certificats sanitaris introdueixin una clàusula addicional per determinar si, en el moment de la inspecció, els animals es trobaven en condicions de realitzar el viatge previst, d’acord amb el que estableix la Directiva 91/628/CEE.

La Convenció Europea per a la protecció dels animals durant el transport internacional fa especial èmfasi en la importància del registre de transportistes i de la seva formació.

D’altra banda, la Directiva 90/425/CEE, relativa als controls veterinaris i zootècnics aplicables als intercanvis intracomunitaris de determinats animals vius i productes per a la realització del mercat interior va establir com a possible destinatari d’una partida d’animals vius un comerciant registrat. Aquesta norma va ser incorporada a l’ordenament jurídic català pel Decret 188/1993, d’1 de juny, sobre controls veterinaris i zootècnics de determinats animals vius i productes per a la realització del mercat interior comunitari.

La Directiva 97/12/CEE, per la qual es modifica i s’actualitza la Directiva 64/432/CEE, relativa als problemes de policia sanitària en matèria d’intercanvis intracomunitaris d’animals de les espècies bovina i porcina, així com la Directiva 2003/50/CE, per la qual es modifica la Directiva 91/68/CEE, pel que fa a la intensificació dels controls sobre els moviments d’ovins i caprins, defineixen la figura del comerciant i estableixen la necessitat de registrar-los, així com les condicions de funcionament d’aquesta figura. Així mateix, ambdues normes estableixen els condicionants addicionals que han de complir els/les transportistes als quals fa referència la Directiva 91/628/CEE.

El Reglament CE 1/2005, del Consell, de 22 desembre de 2004, relatiu a la protecció dels animals durant el transport i les operacions connexes i pel qual es modifiquen les directives 64/462/CEE i 93/119/CE i el Reglament (CE) núm. 1255/97 referma l’obligatorietat que, tant els/les transportistes d’animals com els vehicles dedicats a aquest transport, acreditin el compliment d’uns requeriments mínims i siguin autoritzats i registrats per l’autoritat competent, obligació que es farà extensiva als/a les conductors/es i cuidadors/es com a persones responsables dels animals. Les autoritzacions de transportistes, mitjans de transport, i els certificats de competència de conductors/es i cuidadors/es podran ser retirats en cas d’incompliments reiterats i greus de la normativa.

Els requisits formals d’inscripció als registres i les obligacions que han de complir les persones que transportin animals vius van ser concretats amb la publicació del Decret 268/2006, de 20 de juny, així com la creació d’un registre oficial de transportistes i mitjans de transport i un registre d’operadors comercials de bestiar, i es va establir el procediment per a l’autorització de l’activitat i la inscripció corresponent.

La Directiva 2006/123/CE, del Parlament i del Consell, de 12 de desembre de 2006, relativa als serveis en el mercat interior, estableix les disposicions generals necessàries per facilitar l’exercici de la llibertat d’establiment dels prestadors de serveis i la lliure circulació de serveis, mantenint, alhora, un nivell elevat de qualitat en els serveis, amb l’objectiu principal d’estrènyer cada cop més els llaços entre els estats i els pobles d’Europa i de garantir el progrés econòmic i social mitjançant la creació d’un espai únic, sense fronteres interiors, en el qual resti garantida la lliure circulació dels serveis.

Amb aquesta finalitat, la Directiva estableix directrius per a simplificar els procediments administratius, fomentar una bona qualitat dels serveis, promoure un marc regulador transparent, predictible i favorable per a l’activitat econòmica i impulsar la modernització de les administracions públiques per tal de respondre a les necessitats de les empreses i millorar la protecció dels drets de les persones consumidores i usuàries.

D’altra banda, s’ha aprovat la Llei 5/2010, de 26 de març, de bases de delegació en el Govern de la potestat legislativa per a l’adequació de les normes amb rang de llei vigents de Catalunya a la Directiva 2006/123/CE, del Parlament i del Consell, de 12 de setembre, relativa als serveis en el mercat interior i el Decret legislatiu 3/2010, de 5 d’octubre, per a l’adequació de normes amb rang de llei a la Directiva citada. Alhora, el procés d’implementació de la Directiva requereix també adaptar la normativa amb rang reglamentari als criteris i principis de la Directiva, a la Llei 5/2010, de 26 de març, i al Decret legislatiu 3/2010, de 5 d’octubre.

Aquest Decret preveu l’adaptació de la normativa que regula el transport de bestiar a la Directiva 2006/123/CE, del Parlament i del Consell, de 12 de desembre de 2006, relativa als serveis en el mercat interior, la qual comporta, per una major seguretat jurídica, la derogació del Decret 268/2006, de 20 de juny, pel qual es crea el Registre de transportistes i mitjans de transport d’animals vius i el Registre d’operadors comercials de bestiar, i se n’estableixen les normes d’autorització, inscripció i funcionament. En aquest sentit, se suprimeix l’autorització necessària per a la inscripció dels operadors comercials sense instal·lacions al Registre d’operadors comercials de bestiar, i és suficient una comunicació de l’exercici de la seva activitat. Aquest tràmit es considera un sistema més àgil i, per tant, menys restrictiu.

Així mateix, es preveu expressament que els transportistes d’animals i els operadors comercials de bestiar que no tinguin el domicili social a Catalunya i realitzin operacions de transport o comercials en el territori de Catalunya, han de disposar de la corresponent autorització expedida per l’autoritat competent. Aquesta previsió comporta reconèixer que en aquest cas no cal la inscripció en el registre creat en el Decret 268/2006, de 20 de juny, atès que d’acord amb l’article 12 del Reglament 2005/1/CE, de 22 de desembre, de protecció dels animals durant el transport i les operacions connexes, els transportistes només poden ser autoritzats per una autoritat competent.

En aquest nou Decret es fa un ús parcial de la possibilitat d’excepcions previstes en l’article 18.4 del Reglament (CE) núm. 1/2005 del Consell, de 22 de desembre de 2004, en allò que es refereix als viatges d’una duració inferior a dotze hores per a l’arribada al lloc final de destí, per a les espècies a les quals s’aplica el capítol VI de l’annex I del citat Reglament, i tenint en consideració que no s’excepcionen la resta de l’article 18 esmentat ni de la lletra b) de l’apartat 1.4 de capítol V de l’annex I.

Aquest Reglament CE 1/2005, del Consell, de 22 de desembre, modificava les directives 64/432/CEE i 93/119/CE, i el Reglament CE 1255/1997.

La...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA