REIAL DECRET 1598/2010, de 26 de novembre, de traspàs a la Generalitat de Catalunya de les funcions de l'Administració General de l'Estat corresponents als serveis ferroviaris regionals de transport de viatgers sobre la xarxa d'ample ibèric de la xarxa ferroviària d'interès general.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Presidència del Govern de L'Estat
Rang de Llei:Reial Decret
 
ÍNDICE
CONTENIDO

REIAL DECRET

1598/2010, de 26 de novembre, de traspàs a la Generalitat de Catalunya de les funcions de l'Administració General de l'Estat corresponents als serveis ferroviaris regionals de transport de viatgers sobre la xarxa d'ample ibèric de la xarxa ferroviària d'interès general.

La Constitució espanyola, a l'article 149.1.21, atribueix a l'Estat la competència exclusiva en matèria de ferrocarrils i transports terrestres que transcorrin pel territori de més d'una comunitat autònoma. Així mateix, l'article 149.1.24 de la Constitució reserva a l'Estat la competència exclusiva sobre les obres públiques d'interès general o aquelles la realització de les quals afecti més d'una comunitat autònoma.

Per la seva banda, l'Estatut d'autonomia de Catalunya, reformat per la Llei orgànica 6/2006, de 19 de juliol, estableix a l'article 169.1 que correspon a la Generalitat la competència exclusiva sobre els transports terrestres de viatgers i mercaderies per carretera, ferrocarril i cable que transcorrin íntegrament pel territori de Catalunya, amb independència de la titularitat de la infraestructura. Aquesta competència inclou, en tot cas, la regulació, la planificació, la gestió, la coordinació i la inspecció dels serveis i de les activitats, així com la potestat tarifària.

Així mateix, l'Estatut d'autonomia, a l'article 140, determina les infraestructures de transport de competència exclusiva de la Generalitat, estableix que aquesta participa als organismes d'àmbit supraautonòmic que exerceixin funcions sobre les infraestructures de transport de Catalunya que són de titularitat estatal, així com en la planificació i la gestió de les infraestructures ferroviàries de titularitat estatal, d'acord amb el que estableix la normativa estatal, i assenyala que la qualificació d'interès general de les infraestructures de transport situades a Catalunya requereix l'informe previ de la Generalitat, que pot participar en la seva gestió, o assumir-la, d'acord amb el que estableixin les lleis.

La Llei 16/1987, de 30 de juliol, d'ordenació dels transports terrestres, estableix els principis d'organització i funcionament dels transports en l'àmbit de competència de l'Estat i la Llei 39/2003, de 17 de novembre, del sector ferroviari, estableix la separació de les activitats d'administració de la infraestructura i d'explotació dels serveis, així com la progressiva obertura del transport ferroviari a la competència.

Per part seva, la Llei catalana 4/2006, de 31 de març, ferroviària, estableix a l'article 4 que el sistema ferroviari de Catalunya està configurat, entre d'altres, pels serveis que circulen per les infraestructures ferroviàries de titularitat de l'Administració General de l'Estat o de les entitats públiques adscrites, si els serveis de transport tenen l'origen i la destinació en el territori de Catalunya, encara que circulin per vies connectades a la xarxa general de l'Estat.

En virtut del Reial decret 2034/2009, de 30 de desembre, es van traspassar a la Generalitat de Catalunya les funcions de l'Administració General de l'Estat corresponents al servei de transport de viatgers per ferrocarril de rodalies. Així mateix, ambdues administracions es van comprometre a continuar impulsant les actuacions necessàries per al traspàs de la resta de serveis ferroviaris de competència de la Generalitat.

L'acord de traspàs esmentat es va completar amb l'Acord de la Comissió Mixta d'Assumptes Econòmics i Fiscals de 22 de desembre de 2009, de valoració dels serveis de transport de viatgers per ferrocarril de rodalies prestat per RENFE-Operadora a Barcelona, així com amb el Conveni entre la Generalitat de Catalunya i RENFE-Operadora en el qual s'estableix i concreta la direcció i la gestió de la prestació del servei de rodalies a Barcelona i amb l'Acord per a la utilització de la capacitat de la infraestructura ferroviària de rodalies de Barcelona entre el Ministeri de Foment, la Generalitat de Catalunya i l'Administrador d'Infraestructures Ferroviàries (ADIF), acords i convenis que seran objecte de la corresponent ampliació o actualització pel que fa als serveis ferroviaris regionals de transport de viatgers sobre la xarxa d'ample ibèric de la xarxa ferroviària d'interès general anteriorment a la data d'efectivitat del present acord.

El Reial decret 1666/1980, de 31 de juliol, determina les normes i el procediment a què s'han d'ajustar els traspassos de funcions i serveis de l'Estat a la Generalitat de Catalunya.

De conformitat amb el que disposa el Reial decret esmentat, que també regula el funcionament de la Comissió Mixta de Transferències prevista en la disposició transitòria segona de l'Estatut d'autonomia de Catalunya, aquesta Comissió va adoptar en la seva reunió de 17 de novembre de 2010, l'oportú acord de traspàs a la Generalitat de Catalunya de les funcions de l'Administració General de l'Estat corresponents als serveis ferroviaris regionals de transport de viatgers sobre la xarxa d'ample ibèric de la xarxa ferroviària d'interès general, en els termes que s'hi especifiquen.

En virtut d'això, en compliment del que estableix la disposició transitòria segona de l'Estatut d'autonomia de Catalunya, a proposta del ministre de Política Territorial i Administració Pública, i prèvia deliberació del Consell de Ministres en la reunió del dia 26 de novembre de 2010,

Disposo:

Article 1

S'aprova l'acord de la Comissió Mixta prevista en la disposició transitòria segona de l'Estatut d'autonomia de Catalunya, de 17 de novembre de 2010, pel qual es traspassen a la Generalitat de Catalunya les funcions de l'Administració General de l'Estat corresponents als serveis ferroviaris regionals de transport de viatgers sobre la xarxa d'ample ibèric de la xarxa ferroviària d'interès general.

Article 2

En conseqüència queden traspassades a la Generalitat de Catalunya les funcions corresponents en els termes que resultin del mateix acord.

Article 3

El traspàs a què es refereix aquest Reial decret tindrà efectivitat a partir del dia assenyalat en l'Acord de la Comissió Mixta esmentada, sens perjudici que el Ministeri de Foment produeixi fins llavors, si s'escau, els actes administratius necessaris per al manteniment dels serveis en el mateix règim i nivell de funcionament que tinguessin en el moment de l'adopció de l'Acord.

Disposició final única

Entrada en vigor

Aquest Reial decret es publicarà simultàniament al Butlletí Oficial de l'Estat i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya , i entrarà en vigor l'endemà de la seva publicació.

Madrid, 26 de novembre de 2010

Juan Carlos R.

Manuel Chaves González

Vicepresident tercer del Govern i ministre de Política Territorial

i Administració Pública

Annex

La senyora Pilar Andrés Vitoria i el senyor Xavier Bernadí i Gil, secretaris de la Comissió Mixta de Transferències prevista en la disposició transitòria segona de l'Estatut d'autonomia de Catalunya,

Certifiquen:

Que en el ple de la Comissió Mixta de Transferències, de 17 de novembre de 2010, es va adoptar un acord de traspàs a la Generalitat de Catalunya de les funcions de l'Administració General de l'Estat corresponents als serveis ferroviaris regionals de transport de viatgers sobre la xarxa d'ample ibèric de la xarxa ferroviària d'interès general, en els termes que a continuació s'expressen:

 1. Normes constitucionals, estatutàries i legals en què s'empara el traspàs

  La Constitució espanyola, a l'article 149.1.21, atribueix a l'Estat la competència exclusiva en matèria de ferrocarrils i transports terrestres que transcorrin pel territori de més d'una comunitat autònoma. Així mateix, l'article 149.1.24 de la Constitució reserva a l'Estat la competència exclusiva sobre les obres públiques d'interès general o la realització de les quals afecti més d'una comunitat autònoma.

  Per la seva banda, l'Estatut d'autonomia de Catalunya, reformat per la Llei orgànica 6/2006, de 19 de juliol, estableix a l'article 169.1 que correspon a la Generalitat la competència exclusiva sobre els transports terrestres de viatgers i mercaderies per carretera, ferrocarril i cable que transcorrin íntegrament pel territori de Catalunya, amb independència de la titularitat de la infraestructura. Aquesta competència inclou en tot cas, la regulació, la planificació, la gestió, la coordinació i la inspecció dels serveis i de les activitats, així com la potestat tarifària.

  Així mateix, l'Estatut d'autonomia, a l'article 140, determina les infraestructures de transport de competència exclusiva de la Generalitat, estableix que la Generalitat participa en els organismes d'àmbit supraautonòmic que exerceixen funcions sobre les infraestructures de transport situades a Catalunya que són de titularitat estatal, així com en la planificació i gestió de les infraestructures ferroviàries de titularitat estatal, d'acord amb el que estableixi la normativa estatal, i assenyala que la qualificació d'interès general de les infraestructures de transport situades a Catalunya requereix l'informe previ de la Generalitat, que pot participar en la seva gestió, o assumir-la, d'acord amb el que estableixin les lleis.

  La Llei 16/1987, de 30 de juliol, d'ordenació dels transports terrestres, estableix els principis d'organització i funcionament dels transports en l'àmbit de competència de l'Estat i la Llei 39/2003, de 17 de novembre, del sector ferroviari, estableix la separació de les activitats d'administració de la infraestructura i d'explotació dels serveis, així com la progressiva obertura del transport ferroviari a la competència.

  Per la seva banda, la Llei catalana 4/2006, de 31 de març, ferroviària, estableix a l'article 4 que el sistema ferroviari de Catalunya està configurat, entre d'altres, pels serveis que circulen per les infraestructures ferroviàries de titularitat de l'Administració General de l'Estat o de les entitats públiques adscrites, si els serveis de transport tenen l'origen i la destinació en el territori de Catalunya, encara que circulin per vies connectades a la xarxa general de l'Estat.

  En virtut del Reial decret 2034/2009, de 30 de desembre, es van traspassar a la Generalitat de Catalunya les funcions de l'Administració General de l'Estat corresponents al servei de transport de viatgers per ferrocarril de rodalies. Mitjançant l'acord complementari número 1 a l'Acord de traspàs citat, ambdues administracions es van comprometre a continuar impulsant les actuacions necessàries per al traspàs dels restants serveis ferroviaris de competència de la Generalitat.

  La disposició transitòria segona de l'Estatut d'autonomia de Catalunya i el Reial decret 1666/1980, de 31 de juliol, estableixen les normes que regulen la forma i les condicions a què s'han d'ajustar els traspassos de funcions i serveis de l'Administració General de l'Estat a la Generalitat de Catalunya. Finalment, l'article 210.2.f) de l'esmentat Estatut d'autonomia estableix que correspon a la Comissió Mixta d'Assumptes Econòmics i Fiscals Estat-Generalitat acordar la valoració dels traspassos de serveis de l'Estat a la Generalitat. Sobre la base d'aquestes previsions constitucionals, estatutàries i legals cal formalitzar l'acord de traspàs de funcions de l'Administració General de l'Estat a la Generalitat de Catalunya corresponents als serveis ferroviaris regionals de transport de viatgers sobre la xarxa d'ample ibèric de la xarxa ferroviària d'interès general, en els termes que s'especifiquen en aquest acord.

 2. Funcions que assumeix la Generalitat de Catalunya

  1. La Generalitat de Catalunya assumeix l'exercici del conjunt de les funcions i serveis de l'Administració General de l'Estat en relació amb els serveis ferroviaris regionals de transport de viatgers sobre la xarxa d'ample ibèric de la xarxa ferroviària d'interès general íntegrament desenvolupats a Catalunya.

  2. Les funcions que assumeix la Generalitat de Catalunya comprenen la regulació, la planificació, la gestió, la coordinació i la inspecció d'aquests serveis, així com la potestat tarifària sobre aquests serveis, i, en particular, les funcions següents:

  1. La regulació i l'ordenació del servei, inclosa la determinació de la seva naturalesa jurídica i la forma de gestió i, si s'escau, la fixació del règim de compensacions per les obligacions de servei públic que s'imposin a les empreses operadores.

  2. La determinació dels nivells de qualitat que han de complir les empreses ferroviàries en la prestació dels serveis que tenen encomanats.

  3. L'aprovació prèvia dels contractes tipus de transport proposats per les empreses de transport ferroviari que afectin els usuaris del servei.

  4. La determinació dels drets i els deures de les persones usuàries, l'autorització de les condicions de contractació i utilització del servei i l'establiment dels procediments de reclamació així com la regulació i la gestió dels llibres de reclamacions.

  5. La determinació de les facultats del personal de les empreses ferroviàries per a l'exercici de les funcions inspectores que se'ls atribueixin.

  6. La planificació del servei en els termes de l'oferta ferroviària i de la seva gestió.

  7. La formalització dels contractes de gestió i, si s'escau, contractes programa amb les empreses operadores, el seguiment de les obligacions previstes en aquests i l'adopció de les mesures correctores corresponents.

  8. La fixació dels serveis mínims a establir en cas de conflicte col·lectiu en qualsevol empresa de transport ferroviari.

  9. L'aplicació del règim sancionador per infraccions a la normativa reguladora del servei i l'adopció de les mesures necessàries per assegurar la correcta utilització dels títols de transport i evitar el frau.

  10. La coordinació dels serveis ferroviaris regionals sobre la xarxa d'ample ibèric amb els restants serveis de transport de competència de la Generalitat de Catalunya i, si s'escau, d'altres administracions públiques de Catalunya, les funcions inherents a la intermodalitat d'aquests serveis i l'impuls de les mesures de cooperació que s'entenguin necessàries.

  11. La inspecció del servei ferroviari i dels mitjans tècnics i de material mòbil amb què es presten en els aspectes vinculats a aquest servei.

  12. Les actuacions encaminades a verificar el compliment de les condicions de contractació i utilització del servei i el respecte al règim de drets i deures de les persones usuàries.

  13. La determinació de les tarifes i els preus aplicables al servei, així com l'articulació de les formules d'adhesió als sistemes tarifaris integrats i l'aplicació de les bonificacions establertes respecte a determinats col·lectius d'usuaris.

 3. Funcions que es reserva l'Administració General de l'Estat

  L'Administració General de l'Estat es reserva les funcions corresponents a l'exercici de les competències que li corresponen d'acord amb l'ordenament jurídic, en particular les que afecten a la infraestructura de la xarxa ferroviària d'interès general, la llicència d'empresa ferroviària, la regulació de la formació obligatòria i habilitacions del personal, així com l'expedició de títols, i la seguretat de la circulació ferroviària, que inclou tant la regulació com les funcions executives corresponents, així com l'establiment de les taxes o cànons aplicables.

 4. Fórmules institucionals de cooperació

  1. Als efectes d'assegurar la necessària coordinació dels òrgans competents de l'Administració General de l'Estat amb els de la Generalitat de Catalunya, ambdues administracions formalitzaran convenis de col·laboració que facilitin la cooperació i l'actuació conjunta en la prestació dels serveis ferroviaris regionals de transport de viatgers sobre la xarxa d'ample ibèric en les matèries que resulti convenient i, en tot cas, pel que fa a la utilització de les infraestructures, la formació del personal ferroviari, la inspecció, la investigació d'accidents i la prestació d'altres serveis addicionals, complementaris i auxiliars.

  2. La necessària coordinació entre l'administració de la infraestructura ferroviària i la prestació dels serveis ferroviaris es plasmarà mitjançant la corresponent addenda en l'Acord entre el Ministeri de Foment, la Generalitat de Catalunya i l'Administrador d'Infraestructures Ferroviàries (ADIF) per a la utilització de la capacitat de la infraestructura ferroviària corresponent.

 5. Documentació i expedients de les funcions que es traspassen

  El lliurament de la documentació i els expedients de les funcions traspassades es formalitzarà en el termini de 3 mesos, a partir de l'entrada en vigor del Reial decret, pel qual s'aprovi aquest Acord.

 6. Valoració de les càrregues financeres de les funcions que es traspassen a la Generalitat de Catalunya

  De conformitat amb el que estableix l'article 210.2.f) de l'Estatut d'autonomia i el Reglament de la Comissió Mixta d'Afers Econòmics i Fiscals Estat-Generalitat, amb data 17 de novembre de 2010, el Ple de la Comissió reunit per acordar la valoració dels mitjans traspassats a la Comunitat, ha aprovat l'acord següent:

  Les funcions objecte de valoració que es traspassen a la Generalitat de Catalunya es duen a terme per RENFE-Operadora en el marc del contracte-programa entre l'Administració General de l'Estat i RENFE-Operadora, a la data d'adopció d'aquest Acord. En conseqüència, no s'inclou valoració econòmica del cost efectiu de les funcions esmentades atès que està incorporat al contracte-programa esmentat. En cas que conforme al contracte de servei públic o figura assimilable que substitueixi el contracte-programa, entre l'Administració General de l'Estat i l'entitat pública empresarial RENFE-Operadora, es produís una modificació en el desenvolupament actual de les funcions entre l'Administració General de l'Estat i RENFE-Operadora derivat de l'esmentat contracte-programa, es realitzarà l'ampliació de mitjans associats a aquest traspàs que escaigui, amb la revisió corresponent del Fons de Suficiència Global de l'any base.

 7. Data d'efectivitat de traspàs

  El traspàs de funcions objecte del present Acord tindrà efectivitat a partir del dia 1 de gener de 2011.

  I perquè així consti, s'expedeix aquest certificat.

  Madrid, 17 de novembre de 2010

  Pilar Andrés Vitoria

  Xavier Bernadí i Gil

  Secretaris de la Comissió Mixta

  (10.343.002)