REIAL DECRET 1385/2008, d'1 d'agost, de traspàs de funcions i serveis de l'Administració de l'Estat a la Generalitat de Catalunya en matèria de comunicacions electròniques.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Presidència del Govern de L'Estat
Rang de Llei:Reial Decret
 
ÍNDICE
CONTENIDO

REIAL DECRET

1385/2008, d'1 d'agost, de traspàs de funcions i serveis de l'Administració de l'Estat a la Generalitat de Catalunya en matèria de comunicacions electròniques.

La Constitució espanyola, en l'article 149.1.21a, estableix la competència exclusiva de l'Estat en matèria de telecomunicacions.

Per la seva part, l'Estatut d'autonomia de Catalunya, reformat per la Llei orgànica 6/2006, de 19 de juliol, estableix en l'article 140.7 que correspon a la Generalitat, d'acord amb la normativa de l'Estat, la competència executiva en matèria de comunicacions electròniques, que en tot cas inclou: a) la promoció de l'existència d'un conjunt mínim de serveis d'accés universal; b) la inspecció de les infraestructures comunes de telecomunicacions i l'exercici de la potestat sancionadora corresponent; c) la resolució de conflictes entre operadors de radiodifusió que comparteixin múltiplex de cobertura no superior al territori de Catalunya; d) la gestió del Registre d'instal·ladors d'infraestructures comunes de telecomunicacions i del Registre de gestors de múltiplex d'àmbit no superior al territori de Catalunya.

Finalment, el Reial decret 1666/1980, de 31 de juliol, determina les normes i el procediment a què s'han d'ajustar els traspassos de funcions i serveis de l'Administració de l'Estat a la Generalitat de Catalunya.

De conformitat amb el que disposa el Reial decret esmentat, que també regula el funcionament de la Comissió Mixta de Transferències que preveu la disposició transitòria segona de l'Estatut d'autonomia de Catalunya, la Comissió va adoptar, en la reunió del dia 29 de juliol de 2008, l'oportú Acord de traspàs de funcions i serveis de l'Administració de l'Estat a la Generalitat de Catalunya en matèria de comunicacions electròniques, que eleva al Govern perquè s'aprovi mitjançant un reial decret.

En virtut d'això, en compliment del que estableix la disposició transitòria segona de l'Estatut d'autonomia de Catalunya, a proposta de la ministra d'Administracions Públiques, i amb deliberació prèvia del Consell de Ministres en la reunió d'1 d'agost de 2008,

Disposo:

Article 1

S'aprova l'Acord de la Comissió Mixta que preveu la disposició transitòria segona de l'Estatut d'autonomia de Catalunya pel qual es traspassen les funcions i els serveis a la Generalitat de Catalunya en matèria de comunicacions electròniques, adoptat pel Ple de la Comissió esmentada en la sessió del dia 29 de juliol de 2008, i que es transcriu com a annex d'aquest Reial decret.

Article 2

En conseqüència, es traspassen a la Generalitat de Catalunya les funcions i els serveis, així com els mitjans personals i els crèdits pressupostaris corresponents, en els termes que resulten del mateix Acord i de les relacions annexes números 1 i 2.

Article 3

El traspàs a què fa referència aquest Reial decret té efectivitat a partir del dia que assenyala l'Acord de la Comissió Mixta esmentada, sense perjudici que el Ministeri d'Indústria, Turisme i Comerç produeixi fins aleshores, si s'escau, els actes administratius necessaris per mantenir els serveis en el mateix règim i nivell de funcionament que tenien en el moment de l'adopció de l'Acord.

Article 4

Els crèdits pressupostaris que es determinin d'acord amb la relació número 2 de l'annex s'han de donar de baixa en els conceptes d'origen i el Ministeri d'Economia i Hisenda els ha de transferir als conceptes habilitats en la secció 32 dels pressupostos generals de l'Estat, destinats a finançar el cost dels serveis assumits per les comunitats autònomes, una vegada l'Oficina Pressupostària d'Indústria Turisme i Comerç trameti al Departament esmentat els certificats de retenció de crèdit respectius, per tal de complir el que disposa la normativa vigent sobre pressupostos generals de l'Estat.

Disposició final única

Entrada en vigor

Aquest Reial decret es publica simultàniament en el Butlletí Oficial de l'Estat i en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, i entra en vigor l'endemà de la publicació.

Palma de Mallorca, 1 d'agost de 2008

Joan Carles R.

Elena Salgado Méndez

Ministra d'Administracions Públiques

Annex

La senyora Pilar Andrés Vitoria i el senyor Xavier Bernadí i Gil, secretaris de la Comissió Mixta que preveu la disposició transitòria segona de la Llei orgànica de reforma de l'Estatut d'autonomia de Catalunya,

Certifiquen:

Que en la sessió plenària de la Comissió Mixta de Transferències de 29 de juliol de 2008 es va adoptar un Acord de traspàs de funcions i serveis a la Generalitat de Catalunya en matèria de comunicacions electròniques en els termes que s'expressen tot seguit:

 1. Referència a normes constitucionals, estatutàries i legals en què s'empara el traspàs

  La Constitució espanyola, en l'article 149.1.21a, estableix la competència exclusiva de l'Estat en matèria de telecomunicacions.

  Per la seva part, l'Estatut d'autonomia de Catalunya, reformat per la Llei orgànica 6/2006, de 19 de juliol, estableix en l'article 140.7 que correspon a la Generalitat, d'acord amb la normativa de l'Estat, la competència executiva en matèria de comunicacions electròniques, que en tot cas inclou: a) la promoció de l'existència d'un conjunt mínim de serveis d'accés universal; b) la inspecció de les infraestructures comunes de telecomunicacions i l'exercici de la potestat sancionadora corresponent; c) la resolució de conflictes entre operadors de radiodifusió que comparteixin múltiplex de cobertura no superior al territori de Catalunya; d) la gestió del Registre d'instal·ladors d'infraestructures comunes de telecomunicacions i del Registre de gestors de múltiplex d'àmbit no superior al territori de Catalunya.

  La disposició transitòria segona de l'Estatut d'autonomia de Catalunya i el Reial decret 1666/1980, de 31 de juliol, estableixen les normes que regulen la forma i les condicions a què s'han d'ajustar els traspassos de funcions i serveis de l'Administració de l'Estat a la Generalitat de Catalunya.

  Finalment, l'article 210.2.f) de l'Estatut d'autonomia esmentat estableix que correspon a la Comissió Mixta d'Afers Econòmics i Fiscals Estat-Generalitat acordar la valoració dels traspassos de serveis de l'Estat a la Generalitat.

  Sobre la base d'aquestes previsions constitucionals, estatutàries i legals, és procedent formalitzar l'Acord de traspàs de funcions i serveis de l'Administració de l'Estat a la Generalitat de Catalunya en matèria de comunicacions electròniques.

 2. Funcions de l'Administració de l'Estat que es traspassen a la Generalitat de Catalunya

  Es traspassen a la Generalitat de Catalunya les funcions i els serveis següents, que, en matèria de telecomunicacions, fins ara exercia l'Administració general de l'Estat:

  1. En relació amb el Registre d'instal·ladors de telecomunicacions, la gestió del Registre pel que fa a les empreses amb domicili fiscal a Catalunya, que inclou:

  1. La resolució d'inscripció al Registre o, si s'escau, la denegació.

  2. La inscripció de les modificacions que es produeixin, així com la cancel·lació quan correspongui.

  3. La certificació del contingut del Registre.

  4. El control i la inspecció de les obligacions dels instal·ladors inscrits.

  5. L'exercici de la potestat sancionadora corresponent.

   A partir de l'efectivitat d'aquest Acord de traspàs, les empreses instal·ladores inscrites en el Registre de Catalunya d'instal·ladors de telecomunicacions són habilitades per exercir aquesta activitat en el conjunt del territori de l'Estat. D'altra banda, les empreses instal·ladores inscrites en el Registre d'empreses instal·ladores de telecomunicacions de la Secretaria d'Estat de Telecomunicacions i per a la Societat de la Informació (SETSI) són habilitades per exercir aquesta activitat, d'acord amb els tipus d'habilitacions obtingudes, en el territori de Catalunya.

   Així mateix, l'Administració de l'Estat ha d'enviar a la Generalitat de Catalunya la relació d'empreses inscrites en el seu Registre que tinguin el domicili fiscal a Catalunya, juntament amb tota la documentació corresponent, per tal que la Generalitat de Catalunya les inscrigui al Registre de Catalunya.

   A fi d'establir els mecanismes de comunicació i de coordinació de tots dos registres, cal formalitzar el protocol corresponent d'actuació i de coordinació entre el Ministeri d'Indústria, Turisme i Comerç i el Departament de Governació i Administracions Públiques de la Generalitat de Catalunya.

   2. En relació amb les infraestructures comunes de telecomunicacions (ICT) ubicades a Catalunya:

  6. Tramitació i registre d'expedients d'ICT a l'interior d'immobles.

  7. Tramitació i registre d'expedients de projectes d'ICT.

  8. Control de les ICT a l'interior d'immobles.

  9. Admissió o devolució dels butlletins, i dels certificats, si s'escau, relatius a Ies ICT.

  10. Emissió de certificats de conformitat amb les obligacions en matèria d'ICT.

  11. Gestió del butlletí d'adaptació a la televisió digital terrestre (TDT).

  12. Inspecció tècnica de les ICT.

  13. Tramitació de denúncies i realització d'actuacions d'inspecció en el marc d'expedients sancionadors, en matèria d'ICT, i tramesa a l'Administració general de l'Estat de les oportunes actes i informes.

  14. Incoació, instrucció i resolució dels expedients sancionadors en matèria d'ICT.

  15. Execució de les resolucions sancionadores i de les mesures cautelars adoptades en expedients sancionadors d'ICT.

 3. Altres funcions que ha d'exercir la Generalitat de Catalunya

  1. En relació amb la gestió dels usos radioelèctrics, la Generalitat de Catalunya pot exercir les funcions següents:

  1. La recepció de sol·licituds dels títols que habiliten per a l'ús del domini públic radioelèctric i la remissió a l'Administració de l'Estat perquè siguin tramitades i resoltes.

  2. L'admissió de certificats d'estacions radioelèctriques i la remissió a l'Administració de l'Estat perquè siguin tramitats i resolts.

  3. La notificació als interessats de les resolucions de l'Administració de l'Estat.

   2. En relació amb les reclamacions d'usuaris en matèria de comunicacions electròniques, la Generalitat de Catalunya pot exercir les funcions següents:

  4. L'atenció a l'usuari.

  5. L'anàlisi de la reclamació.

  6. La proposta de mesures correctores i, si s'escau, l'adopció d'aquestes mesures.

  7. Quan correspongui, la remissió a l'òrgan competent en aquesta matèria i el seguiment posterior.

 4. Gestió de funcions en nom de l'Estat mitjançant conveni

  Mitjançant el conveni de col·laboració corresponent entre l'Administració de l'Estat i la Generalitat de Catalunya, la Generalitat pot exercir, en nom de l'Estat, les funcions següents:

  1. En relació amb l'ús de banda ciutadana CB-27 i els radioaficionats:

  1. La realització de les proves i l'expedició del diploma d'operador d'estacions de radioaficionats, d'acord amb la normativa estatal.

  2. L'atorgament d'autoritzacions de caràcter personal per a l'ús de banda ciutadana CB-27.

  3. L'atorgament, la modificació i el reconeixement d'autoritzacions relatives a la instal·lació i el muntatge d'antenes d'estacions radioelèctriques d'aficionat així com d'antenes col·lectives.

  4. La comprovació dels equips tècnics utilitzats.

  5. La inspecció de les estacions corresponents d'acord amb els criteris que estableixi l'Administració de l'Estat i la normativa estatal i la remissió a l'Administració de l'Estat de les oportunes actes i informes.

   2. En relació amb la gestió dels usos radioelèctrics:

  6. Control dels nivells màxims d'exposició a emissions radioelèctriques.

  7. El control, la inspecció i la comprovació tècnica de les emissions radioelèctriques, d'acord amb els criteris que estableixi l'Administració de l'Estat i la normativa estatal.

  8. La realització i la remissió de les actes, si s'escau, a l'Administració de l'Estat per a l'exercici de les seves competències.

  9. Atenció a les peticions d'informació dels ciutadans sobre instal·lacions radioelèctriques.

  10. Tramitació de denúncies i realització d'actuacions d'inspecció en el marc d'expedients sancionadors i remissió a l'Administració de l'Estat de les oportunes actes i informes.

   3. En relació amb les reclamacions d'usuaris en matèria de comunicacions electròniques:

  11. Control de qualitat i cobertures dels serveis públics de telecomunicacions.

  12. Tramitació de denúncies i realització d'actuacions d'inspecció en el marc d'expedients sancionadors, i remissió a l'Administració de l'Estat de les actes i els informes oportuns.

  13. Verificació i inspecció de l'adequació a la normativa tècnica espanyola i europea dels equips terminals de telecomunicacions que es comercialitzin en establiments comercials oberts al públic ubicats en el territori de Catalunya, i remissió de les actes que s'estenguin a aquest efecte a l'Administració de l'Estat, si per cas és procedent l'oportú expedient sancionador.

  14. Atenció i resolució d'interferències.

 5. Altres formules de cooperació

  Es crea un òrgan de consulta preceptiva per tramitar els plans tècnics d'ús d'espectre radioelèctric amb participació de la Generalitat en els supòsits en què els plans afectin serveis audiovisuals que siguin competència de la Generalitat. Aquest òrgan es pot ampliar a altres comunitats autònomes en cas que resultin afectades.

 6. Personal i llocs de treball vacants que es traspassen

  1. El personal i els llocs de treball vacants adscrits als serveis que es traspassen apareixen consignats nominalment en la relació adjunta número 1. El personal esmentat passa a dependre de la Generalitat de Catalunya en els termes que preveuen legalment l'Estatut d'autonomia i altres normes aplicables en cada cas i en les mateixes circumstàncies que s'especifiquen en els seus expedients de personal.

  2. La Subsecretaria d'Indústria, Turisme i Comerç ha de notificar als interessats el traspàs i la nova situació administrativa tan aviat com el Govern aprovi aquest Acord per reial decret.

  Així mateix, s'ha de trametre als òrgans competents de la Generalitat de Catalunya una còpia certificada de tots els expedients d'aquest personal traspassat, així com els certificats d'havers referits a les quantitats que hagin produït durant el 2008.

 7. Valoració de les càrregues financeres dels mitjans traspassats

  De conformitat amb el que estableixen l'article 210.2.f) de l'Estatut d'autonomia i el Reglament de la Comissió Mixta d'Afers Econòmics i Fiscals Estat-Generalitat, amb data 28 de juliol de 2008, la Subcomissió creada per acordar la valoració dels mitjans traspassats a la Comunitat ha aprovat l'acord de valoració següent:

  1. La valoració provisional, en valors de l'any base 1999, que correspon al cost efectiu anual de les funcions i dels serveis que es traspassen a la Generalitat de Catalunya, ascendeix a 57.568,13 euros.

  Aquesta valoració és objecte de revisió en els termes que estableix l'article 16.1 de la Llei 21/2001, de 27 de desembre, per la qual es regulen les mesures fiscals i administratives del nou sistema de finançament de les comunitats autònomes de règim comú i ciutats amb estatut d'autonomia.

  2. El finançament, en euros de 2008, que correspon al cost efectiu anual dels mitjans que es traspassen, es detalla en la relació adjunta número 2.

  3. Transitòriament, fins que es faci la revisió del Fons de Suficiència com a conseqüència del fet que s'hi incorpori el cost efectiu del traspàs, aquest cost es finança mitjançant la consolidació, en la secció 32 dels pressupostos generals de l'Estat, dels crèdits relatius als diferents components del cost esmentat, pels imports que es determinin, susceptibles d'actualització pels mecanismes generals que preveu cada llei de pressupostos.

 8. Documentació i expedients dels serveis que es traspassen

  El lliurament de la documentació i dels expedients dels béns i serveis que es traspassen s'ha de fer en el termini d'un mes des de la publicació del reial decret pel qual s'aprovi aquest Acord, de conformitat amb el que preveu l'article 8 del Reial decret 1666/1980, de 31 de juliol.

 9. Data d'efectivitat del traspàs

  El traspàs de funcions i serveis objecte d'aquest Acord té efectivitat a partir del dia 1 de novembre de 2008.

  I per donar-ne constància, s'expedeix aquesta certificació

  Madrid, 29 de juliol de 2008

  Pilar Andrés Vitoria

  Xavier Bernadí i Gil

  Secretaris de la Comissió Mixta

  Relació número 1

  Personal funcionari adscrit a la Prefectura Provincial de Barcelona

  Total

  Lloc

  Nom empleat

  NRP

  Grup

  Sou

  Triennis

 10. destinació

 11. específic

  cost anual

  3133862

  Alejandro Amorós Clariana

  3728763357 A1135

  C1

  10.053,96

  2.202,48

  5.040,28

  3.167,20

  20.463,92

  2949002

  Celia Blázquez García

  3505339124 A1135

  C1

  10.053,96

  2.327,64

  5.040,28

  3.167,20

  20.589,08

  Imports totals

  20.107,92

  4.530,12

  10.080,56

  6.334,40

  41.053,00

  Llocs de treball vacants

  Unitat

  Codi

  Lloc de treball

  Niv.

  F/P

  G/P

  Adscripció

  Sit.

  Sou

 12. destinació

 13. específic

  Cost total

  Barcelona

  3072560

  Cap Concessions

  i Autoritzacions

  22

  C

  A2

  EX26

  V

  13.487,18

  7.343,84

  4.130,00

  24.961,02

  Barcelona

  4109217

  Auxiliar oficina

  14

  C

  C2

  EX26

  V

  8.220,80

  4.393,34

  2.682,00

  15.296,14

  Imports totals

  21.707,98

  11.737,18

  6.812,00

  40.257,16

  En el supòsit que calgui introduir correccions o adequacions en la identificació dels llocs i dels empleats públics d'aquesta relació, s'han de dur terme mitjançant una certificació expedida per la Secretaria de la Comissió Mixta de Transferències Administració Estat-Generalitat de Catalunya.

  Relació número 2

  Valoració del cost efectiu del traspàs a la Generalitat de Catalunya en matèria de comunicacions electròniques

  Secció 20 Ministeri d'Indústria, Turisme i Comerç

  Programa 491 M

  Capítol 1: Despeses de personal

  (euros 2008)

  Costos directes centrals

  7.580,65

  Costos directes perifèrics

  81.310,16

  Plans de pensions

  259,12

  Total capítol 1

  89.149,93

  Programa 421 M

  Capítol 2: Despeses en béns corrents i serveis

  Conceptes:

  21. Reparacions, manteniment i conservació

  22. Materials, subministraments i altres

  22200. Telefonia

  22700. Neteja

  23. Indemnitzacions per raó de servei

  Total capítol 2

  5.029,35

  Capítol 6:

  Total capítol 6

  10.000,00

  Total cost efectiu

  104.179,28

  Taxes recaptades

  2.703,94

  Total cost efectiu net

  101.475,34