DECRET 251/2008, de 16 de desembre, pel qual es prorroga la vigència de determinats contractes per a la prestació de serveis sanitaris per a l'any 2009.

Data d'entrada en vigor:20 de desembre de 2008
Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament de Salut
Rang de Llei:Decret
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

DECRET

251/2008, de 16 de desembre, pel qual es prorroga la vigència de determinats contractes per a la prestació de serveis sanitaris per a l'any 2009.

El Decret 345/2001, de 24 de desembre, pel qual es regula l'establiment dels convenis i contractes de gestió de serveis sanitaris en l'àmbit del Servei Català de la Salut (DOGC núm. 3542, de 28.12.2001), va suposar que els convenis o contractes de gestió de serveis sanitaris subscrits anteriorment pel Servei Català de la Salut s'haguessin de substituir per nous convenis o contractes subscrits d'acord amb el procediment que estableix el Decret esmentat.

El Decret 276/2007, de 18 de desembre (DOGC núm. 5033, de 20.12.2007), va prorrogar els contractes subscrits pel Servei Català de la Salut per a la prestació de determinats serveis sanitaris per a l'atenció a grups específics a què fa referència l'article 4.1.e) del Decret 345/2001, de 24 de desembre, fins a la subscripció dels nous contractes o, com a màxim, fins al 31 de desembre de 2008.

Actualment es troba en un avançat estat de tramitació el Projecte de decret que ha de reemplaçar el Decret 345/2001, de 24 de desembre. El nou decret també incorpora les novetats derivades de la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de contractes del sector públic, la qual cosa fa recomanable que es prorroguin els contractes que encara no s'havien substituït per altres adaptats al Decret 345/2001, de 24 de desembre, encara en vigor, per tal que durant l'any 2009 aquests contractes s'adaptin al que estableixi el nou decret..

L'actual pròrroga d'aquests contractes finalitza el 31 de desembre de 2008, per la qual cosa cal que el decret entri en vigor l'endemà de la seva publicació.

En conseqüència, de conformitat amb el que s'ha exposat i en ús de les facultats conferides per la Llei 15/1990, de 9 de juliol, d'ordenació sanitària de Catalunya, a proposta de la consellera de Salut i amb la deliberació prèvia del Govern,

Decreto:

Article únic

Els contractes subscrits pel Servei Català de la Salut amb les entitats corresponents per a la prestació de determinats serveis sanitaris per a l'atenció a grups específics a què fa referència l'article 4.1.e) del Decret 345/2001, de 24 de desembre, així com les autoritzacions administratives atorgades amb aquesta mateixa finalitat, es prorroguen fins que se subscriguin els nous contractes d'acord amb el procediment establert en la normativa que reguli l'establiment dels convenis i contractes de gestió de...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA