DECRET 335/1996, de 29 d'octubre, pel qual es constitueix el Col·legi Oficial d'Enginyers Tècnics Forestals de Catalunya per aplicació de la disposició transitòria segona de la Llei 13/1982, de 17 de desembre.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament de Justícia i Interior
Rang de Llei:Decret
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

La Llei 13/1982, de 17 de desembre, de col·legis professionals, estableix en la disposició transitòria segona, la possibilitat que els professionals integrats en un col·legi únic d'àmbit estatal que s'hi hagin incorporat per mitjà de qualsevol de les seves delegacions ubicades a Catalunya puguin formar un sol col·legi d'àmbit català i aprovar els Estatuts pels quals s'hauran de regir d'acord amb els termes de la Llei.

En l'Assemblea de 21 de gener de 1995, la Delegació Territorial a Catalunya del Col·legi Oficial d'Enginyers Tècnics Forestals va acordar acollir-se a la disposició esmentada més amunt, per constituir el Col·legi Oficial d'Enginyers Tècnics Forestals de Catalunya.

Per tant, de conformitat amb la disposició transitòria segona de la Llei 13/1982, de 17 de desembre, a proposta de la Consellera de Justícia i amb la deliberació prèvia del Govern,

Decreto:

Article 1

Es constitueix el Col·legi Oficial d'Enginyers Tècnics Forestals de Catalunya per aplicació de la disposició transitòria segona de la Llei 13/1982, de 17 de desembre.

Article 2

L'àmbit territorial del Col·legi Oficial d'Enginyers Tècnics Forestals de Catalunya és el de Catalunya.

Article 3

En el termini de sis mesos a partir de l'entrada en vigor d'aquest Decret, el delegat territorial de la Delegació Territorial a Catalunya del Col·legi Oficial d'Enginyers Tècnics Forestals ha de convocar una Assemblea General Extraordinària per aprovar-ne els Estatuts i escollir-ne els òrgans de govern.

Article 4

Els Estatuts, un cop aprovats, s'enviaran, juntament amb el certificat de l'acta de l'Assemblea General Extraordinària, al Departament de Justícia perquè, havent-se'n qualificat prèviament l'adequació a la legalitat, es procedeixi a la seva inscripció en el Registre de Col·legis...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA