DECRET 107/2001, de 17 d'abril, pel qual es crea i es regula la Comissió Coordinadora de les Proves d'Accés a les Universitats de Catalunya.

Secció:Disposicions Generals
Rang de Llei:Decret
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

107/2001, de 17 d’abril, pel qual es crea i es regula la Comissió Coordinadora de les Proves d’Accés a les Universitats de Catalunya.

D’acord amb el Reial decret 1640/1999, de 22 d’octubre, pel qual es regula la prova d’accés a estudis universitaris, modificat pel Reial decret 990/2000, de 2 de juny, les administracions educatives han de constituir en els seus respectius àmbits de gestió una comissió organitzadora de la prova d’accés a estudis universitaris. En aquest àmbit existeix la Comissió del COU i de les PAAU, creada pel Consell Interuniversitari de Catalunya, mitjançant l’Acord de 8 de maig de 1995. Es fa necessària, ara, una regulació que ordeni l’estructura organitzativa de les proves d’accés a les universitats de Catalunya i l’adapti a la nova normativa sobre aquesta matèria, sens perjudici de deixar constància que el Govern de la Generalitat de Catalunya ha promogut davant el Tribunal Constitucional un conflicte de competències (núm. 1037/2000) contra determinats articles del Reial decret 1640/1999, de 22 d’octubre.

És per això que el present Decret procedeix a crear la Comissió Coordinadora de les Proves d’Accés a les Universitats de Catalunya i l’adscriu a l’Oficina de Coordinació i d’Organització de les PAU a Catalunya, dependent de la Secretaria del Consell Interuniversitari de Catalunya. La Comissió assumeix les funcions que fins ara han estat atribuïdes a la Comissió Coordinadora del COU i de les PAAU de Catalunya, en el marc dels acords que, en matèria de coordinació i organització de les proves d’accés a la universitat, s’han estat adoptant pel Consell Interuniversitari de Catalunya.

Per tant, previ informe del Consell Interuniversitari de Catalunya i a proposta del conseller d’Universitats, Recerca i Societat de la Informació,

Decreto:

Article 1

Creació i adscripció

Es crea la Comissió Coordinadora de les Proves d’Accés a les Universitats de Catalunya i s’adscriu a l’Oficina de Coordinació i d’Organització de les PAU a Catalunya, que depèn de la Secretaria del Consell Interuniversitari de Catalunya.

Article 2

Composició

La Comissió Coordinadora de les Proves d’Accés a les Universitats de Catalunya està integrada per:

a) El coordinador de les proves d’accés.

b) El sotscoordinador de les proves d’accés a la universitat de cada una de les universitats públiques catalanes.

c) El director general d’Ordenació i Innovació Educativa...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA