DECRET 116/2020, de 6 d'octubre, del Reglament de la loteria col·lectiva i de modificació de diversos decrets en matèria de joc.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda
Rang de Llei:Decret
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

L'article 141.1 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya atribueix la competència exclusiva de la Generalitat de Catalunya en matèria de joc si l'activitat s'acompleix exclusivament a Catalunya.

La Llei 15/1984, de 20 de març, del joc té per objecte regular, per l'àmbit territorial de Catalunya, totes les activitats relatives a casinos, a joc i apostes, de conformitat amb el marc estatutari. Entre d'altres, l'article 3, en concordança amb la disposició final tercera d'aquest text legal estableix que l'aprovació del catàleg de joc i apostes correspon al Govern.

Mitjançant l'article 5.2 del Decret 240/2004, de 30 de març, d'aprovació del catàleg de jocs i apostes autoritzats a Catalunya i dels criteris aplicables a la seva planificació, s'estableixen les modalitats admeses en el joc de loteria que són les següents: a) sorteig; b) sorteigs subjectes a dues variables, i c) loteria presortejada.

L'article 5.1 del Decret 240/2004, de 30 de març, atribueix a l'Entitat Autònoma de Jocs i Apostes de la Generalitat l'organització i gestió de la loteria, com a joc d'atzar, sens perjudici de les competències que puguin correspondre a altres organismes. I l'article 2 de la Llei 5/1986, de 17 d'abril, de creació de l'Entitat Autònoma de Jocs i Apostes de la Generalitat, estableix que aquesta entitat té al seu càrrec l'organització, la gestió directa i la comercialització dels jocs que les disposicions legals reserven a la gestió de la Generalitat de Catalunya, i també la recaptació per compte de la Generalitat dels ingressos públics derivats d'aquesta activitat i el pagament dels premis que s'estableixen.

Cal fer esment, així mateix, al Decret 108/2012, de 2 d'octubre, d'organització, estructura i funcionament de l'Entitat Autònoma de Jocs i Apostes de la Generalitat, al Reglament general dels jocs de loteria, organitzats per l'Entitat Autònoma de Jocs i Apostes de la Generalitat, aprovat pel Decret 241/1986, de 4 d'agost, i al Reglament de comercialització dels jocs de loteria organitzats i gestionats per l'Entitat Autònoma de Jocs i Apostes de la Generalitat, aprovat pel Decret 339/2011, de 17 de maig.

En el marc d'aquest context normatiu, aquest Decret té un objecte divers.

En primer lloc, la creació i l'establiment del règim jurídic d'un joc de loteria nou, la loteria col·lectiva, amb unes connotacions comercials atractives i un sistema d'operació senzill, amb la finalitat d'ampliar la participació de les persones potencialment destinatàries.

La creació d'aquest joc de loteria nou incrementa les expectatives dels ingressos de l'Entitat Autònoma de Jocs i Apostes de la Generalitat provinents de la comercialització de les loteries de la Generalitat de Catalunya, que ha de revertir en benefici de les finalitats socials previstes a l'article 9.3 de la Llei 5/1986, de 17 d'abril.

Així mateix, la creació d'aquest joc de loteria nou comporta la modificació, mitjançant l'article segon d'aquest Decret, de l'article 5.2 del catàleg de jocs i apostes aprovat pel Decret 240/2004, de manera que s'hi incorpora la loteria mixta entre les modalitats que admet el joc de la loteria.

Quant a la dinàmica del joc de loteria col·lectiva, la persona jugadora participa amb uns bitllets que contenen dos números independents: un primer número amb el qual es participa en un sorteig de premis individuals i un segon número amb el qual es participa en un sorteig de premis col·lectius, subjecte a dues variables i amb què es comparteix la sort.

En aquest joc de loteria, els sortejos per obtenir els números guanyadors es fan mitjançant una selecció aleatòria de números d'entre tots els bitllets emesos i que constin com a venuts en el sistema central de les loteries.

Paral·lelament a la creació d'aquest nou joc, s'elimina la loteria denominada Super 10 mitjançant la derogació, de manera expressa, del Decret 132/2003, de 27 de maig, pel qual s'aprova el Reglament de la loteria denominada Super 10, i del Decret 245/1990, de 23 d'octubre, pel qual s'estableixen les comissions que s'han de percebre i la liquidació al tresor de la Generalitat de la part de la recaptació que constitueix ingrés públic de la loteria semiactiva Super 10, organitzada i gestionada per l'Entitat Autònoma de Jocs i Apostes de la Generalitat, en tractar-se d'un joc amb una estructura de premis fixa i elevada, que no obtenia uns resultats congruents amb la política comercial de l'Entitat, atès l'escàs nombre de persones que hi participaven, raó per la qual la seva comercialització es troba suspesa mitjançant la Resolució VEH/2923/2018, d'11 de desembre (DOGC núm. 7773 de 21.12.2018).

En segon lloc, aquest Decret estableix el fons de reserva específic per a la millora de premis que es podrà dotar amb l'import dels premis no adjudicats de sortejos anteriors d'acord amb les regles que es determinen. Amb caràcter general, la dotació d'aquests fons i la seva aplicació fa possible una millora de premis, per assignar imports més alts a una o més categories de premis, o a categories de premis que es puguin determinar, i addicionar premis ad hoc i amb caràcter extraordinari. A aquest efecte, es modifica l'article 16.3 del Decret 108/2012, de 2 d'octubre, d'organització, estructura i funcionament de l'Entitat Autònoma de Jocs i Apostes de la Generalitat.

En tercer lloc, aquesta disposició té per objecte redefinir la xarxa comercial de l'Entitat Autònoma de Jocs i Apostes de la Generalitat. La configuració actual d'aquesta xarxa està fixada al Decret 339/2011, de 17 de maig, pel qual s'aprova el Reglament de comercialització dels jocs de loteria organitzats i gestionats per l'Entitat Autònoma de Jocs i Apostes de la Generalitat, i al Decret 149/2013, de 9 d'abril, pel qual s'aprova el Reglament de la loteria passiva, l'article 5 del qual va incorporar un nou canal de comercialització, l'anomenat canal complementari. S'incorpora l'article 7bis, que determina la derogació de les disposicions que fixen les comissions de la xarxa comercial i l'habilitació a la persona titular del departament competent en matèria de joc, a proposta del Consell d'Administració de l'Entitat Autònoma de Jocs i Apostes de la Generalitat, per concretar, mitjançant resolució que es publicarà en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, les comissions que perceben les persones integrants de la xarxa comercial.

Ara s'introdueix la possibilitat que persones jurídiques sense ànim de lucre autoritzades col·laborin en les operacions de distribució de jocs de loteria, en els termes i amb els drets i obligacions que es determinin en cada cas.

Aquest Decret que, en definitiva, té per objecte la regulació d'un nou joc de loteria i l'adopció de diverses mesures relatives a la comercialització de diversos jocs de loteria organitzats i gestionats per l'Entitat Autònoma de Jocs i Apostes de la Generalitat i el règim de funcionament d'aquesta entitat, acompleix amb els principis de necessitat, eficàcia, seguretat jurídica, proporcionalitat i eficiència, sense generar càrregues administratives i sense incidir en els drets i obligacions dels ciutadans. Així mateix, des de l'inici de la tramitació del projecte normatiu s'ha possibilitat l'accés senzill, universal i actualitzat a la normativa en vigor i als documents propis del seu procés d'elaboració, s'han definit clarament els objectius i s'ha possibilitat la participació activa dels destinataris en l'elaboració de la norma, tot donant compliment als principis de transparència i de bona regulació en la tramitació del projecte normatiu.

Raons comercials i de planificació de l'Entitat Autònoma de Jocs i Apostes de la Generalitat, en funció dels paràmetres i dels criteris comercials i econòmics aplicables, com l'objectiu d'obtenir el millor impacte en el mercat de la implementació del joc nou de la loteria, fan aconsellable que l'entrada en vigor d'aquest Decret es produeixi l'endemà de la seva publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

D'acord amb dictamen del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya;

Vist el que disposen l'article 6 i concordants de la Llei 13/2008, del 5 de novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern, i vist el Decret 114/2020, de 30 de setembre, de substitució del president de la Generalitat de Catalunya;

De conformitat amb l'article 68.1 de l'Estatut d'autonomia i els articles 39.1 i 40 de la Llei 13/2008, de 5 de novembre, de la Presidència de la Generalitat i del Govern;

Per tot el que s'ha exposat, a proposta del vicepresident del Govern i conseller d'Economia i Hisenda, d'acord amb el dictamen de la Comissió Jurídica Assessora, i d'acord amb el Govern,

Decreto:

Capítol 1

Reglament de la loteria col·lectiva

Article 1

Objecte

Aquest Reglament té per objecte la regulació de la loteria de la modalitat col·lectiva organitzada i gestionada per l'Entitat Autònoma de Jocs i Apostes de la Generalitat.

Article 2

Règim jurídic

2.1 La loteria col·lectiva es regeix per aquest Reglament i, supletòriament, pel Reglament general dels jocs de loteria organitzats per l'Entitat Autònoma de Jocs i Apostes de la Generalitat, aprovat pel Decret 241/1986, de 4 d'agost, i pel Reglament de comercialització dels jocs de loteria organitzats i gestionats per l'Entitat Autònoma de Jocs i Apostes de la Generalitat, aprovat pel Decret 339/2011, de 17 de maig.

2.2 Aquesta loteria és mixta, en combinar les modalitats previstes en els apartats a) i b) de l'article 5.2 del catàleg de jocs i apostes autoritzats a Catalunya, aprovat pel Decret 240/2004, de 30 de març.

...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA