ORDRE ARP/211/2002, de 5 de juny, per la qual es declara oficialment un focus d'encefalopatia espongiforme bovina a Catalunya.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament D'Agricultura, Ramaderia i Pesca
Rang de Llei:Ordre
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

ORDRE ARP/211/2002, de 5 de juny, per la qual es declara oficialment un focus d'encefalopatia espongiforme bovina a Catalunya.

Davant la confirmació de la positivitat a les proves per a la detecció de l'encefalopatia espongiforme bovina (EEB), feta pels laboratoris nacionals de referència, d'una mostra corresponent a un animal sacrificat en un escorxador, procedent d'una explotació ubicada al terme municipal de Massanes (Girona), cal procedir a la declaració oficial d'un focus d'EEB a Catalunya.

D'acord amb el Reial decret 2459/1996, de 2 de desembre, pel qual s'estableix la llista de malalties d'animals de declaració obligatòria i es dóna la normativa per a la seva notificació, i amb el Reial decret 3454/2000, de 22 de desembre, pel qual s'estableix i regula el programa integral coordinat de vigilància i control de les encefalopaties espongiformes transmissibles dels animals;

En ús de les atribucions que m'han estat conferides,

Ordeno:

Article únic

Es declara oficialment a Catalunya un focus d'encefalopatia espongiforme bovina (EEB) en una explotació ubicada al terme municipal de Massanes (Girona).

Aquesta declaració implica l'aplicació de les mesures sanitàries necessàries que preveu el Reial...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA