DECRET 369/1999, de 27 de desembre, sobre pròrroga dels pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 1999.

Secció:Disposicions Generals
Rang de Llei:Decret
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

DECRET

369/1999, de 27 de desembre, sobre pròrroga dels pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 1999.

La Llei orgànica 8/1980, de 22 de setembre, de finançament de les comunitats autònomes (LOFCA), disposa a l’article 21, apartat 2, la pròrroga automàtica dels pressupostos de l’any anterior en el cas que no s’hagin aprovat els de l’any corrent abans del primer dia de l’exercici econòmic corresponent.

En aquest mateix sentit, l’article 33 del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 9/1994, de 13 de juliol, estableix que, si per qualsevol motiu l’1 de gener el Pressupost no està aprovat, es considera prorrogat automàticament el de l’any anterior en els seus crèdits inicials fins a l’aprovació i la publicació dels nous en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

A proposta del conseller d’Economia, Finances i Planificació i d’acord amb el Govern,

Decreto:

Article únic

A partir de l’1 de gener de 2000 es prorroguen els crèdits inicials per a despeses dels pressupostos de la Generalitat per a l'any 1999, aprovats per la Llei 20/1998, de 29 de desembre, amb les excepcions següents:

a) No es prorroguen els crèdits destinats a programes, serveis o actuacions finalitzats el 1999.

b) Les modificacions pressupostàries derivades de reorganitzacions administratives i de traspassos de serveis al llarg del...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA