DECRET 341/1989, d'11 de desembre, de creació de l'Institut d'Estadística de Catalunya.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament D'Economia i Finances
Rang de Llei:Decret
 
EXTRACTO GRATUITO

L'article 44 de la Llei 14/1987, de 9 de juliol, d'estadística, autoritza el Govern de la Generalitat per crear l'organisme autònom administratiu Institut d'Estadística de Catalunya, adscrit al Departament d'Economia i Finances. Els articles 45 i 47 de la Llei esmentada estableixen, respectivament, les funcions de l'Institut i els recursos de què es nodreix.

En ús de l'autorització conferida per l'article 44 de la Llei, i segons el que preveu el seu article 46, escau fixar mitjançant Decret l'organització, les competències dels òrgans, el règim de sessions i de contractació, el règim de personal i, en general, totes les qüestions necessàries per al funcionament del citat Institut.

Des del punt de vista de la seva organització, cal remarcar de manera especial que, junt als òrgans de govern i administració de l'Institut -Junta de Govern i director-, es crea, mitjançant aquest Decret, el Consell Català d'Estadística, com a òrgan consultiu i d'assessorament, amb la doble intenció de recollir dins l'Institut la tradició de cooperació institucional que hi ha hagut a Catalunya per al foment de l'estadística i la informació econòmica i social, i de mantenir i fomentar aquesta col·laboració, que és fonamental per portar en un futur a bon fi la tasca de coneixement objectiu i sistemàtic de la realitat del nostre país. La composició d'aquest Consell reflecteix, d'altra banda, l'interès especial que al llarg de molts anys han demostrat en la matèria determinades institucions catalanes i és per això que se'ls assigna una representació individualitzada.

Vist el Decret 254/1989, de 24 d'octubre, pel qual s'encarrega el despatx del Departament d'Economia i Finances, mentre no es procedeixi al nomenament del nou titular, al senyor Macià Alavedra i Moner, conseller d'Indústria i Energia;

Per tant, a proposta del conseller d'Economia i Finances, i d'acord amb el Consell Executiu,

Decreto:

Capítol 1 Naturalesa i funcions

Article 1

1.1 Es crea l'Institut d'Estadística de Catalunya, organisme autònom de caràcter administratiu, adscrit al Departament d'Economia i Finances, amb personalitat jurídica pròpia i plena capacitat d'obrar per al compliment de les seves finalitats. 1.2 L'Institut es regirà pel que estableix la Llei 14/1987, de 9 de juliol, d'estadística, per les disposicions del present Decret, pels estatuts i el reglament de règim interior corresponents i per la resta de la normativa aplicable.

Article 2

L'Institut és l'òrgan estadístic de la Generalitat de Catalunya i les seves funcions són les següents:

 1. Elaborar les estadístiques geogràfiques, econòmiques, demogràfiques i socials que li encomanin el Pla Estadístic de Catalunya i les normes complementàries d'aquest.

 2. Col·laborar en estadístiques d'interès estatal o superestatal promogudes pels organismes competents.

 3. Complir les activitats estadístiques derivades de convenis amb altres entitats públiques o privades, sempre que aquestes activitats no perjudiquin el compliment de les funcions assenyalades a les lletres a) i b).

 4. Coordinar l'activitat estadística duta a terme per les diferents administracions públiques catalanes.

 5. Promoure la unificació dels requisits tècnics de les mostres estadístiques i aprovar nomenclatures, definicions i codis, i també normes unitàries per a la classificació de dades i la presentació de resultats, per fer possible l'homologació de l'estadística referent a Catalunya dins el context integrat de les estadístiques estatals i internacionals.

 6. Vetllar pel compliment de les normes tècniques aprovades i de les vigents en cada moment i per l'aplicació de les garanties necessàries perquè siguin respectats el secret estadístic i les altres condicions jurídiques a què s'ha de subjectar l'activitat estadística.

 7. Prestar serveis de recopilació, emmagatzematge i difusió de la documentació estadística disponible.

 8. Assegurar la difusió adequada de les estadístiques públiques de Catalunya pels mitjans més pertinents i estendre certificacions dels resultats estadístics de la seva competència.

 9. Desenvolupar bases de dades sobre la informació estadística d'interès públic a Catalunya.

 10. Contribuir a l'avenç i a la millora de la investigació estadística i a la formació i al perfeccionament professional del personal estadístic.

 11. Analitzar les necessitats i l'evolució de la demanda d'estadístiques a Catalunya.

 12. Relacionar-se amb els organismes estatals i internacionals amb competència sobre matèria estadística i, si escau, integrar-s'hi.

 13. Qualsevol altra funció que en matèria estadística li assigni el Govern de la Generalitat o el conseller d'Economia i Finances, i també aquelles altres que li atribueixi aquest Decret o la resta de la normativa vigent.

  Capítol 2 Òrgans de govern i administració. Composició i atribucions

  Article 3

  Els òrgans de govern i administració de l'Institut són els següents:

 14. ...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA