DECRET 91/1990, de 3 d'abril, de reestructuració de diversos òrgans del Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament D'Agricultura, Ramaderia i Pesca
Rang de Llei:Decret
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

NOTA. En aquest text s'han introduït les modificacions que estableix el Decret 292/1994.

El Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca ha adequat successivament la seva estructura per tal que, sota els principis d'eficiència, descentralització i coordinació, les competències assumides es puguin desplegar en un marc organitzatiu adequat.

Es considera oportú, doncs, definir i recopilar en un sol Decret l'estructura, tant de la Secretaria General com del Gabinet del conseller que, d'acord amb la legislació vigent, són l'estructura bàsica del Departament, amb repercussió sobre tota l'organització.

És objectiu d'aquesta reestructuració, sense trencar la línia de les reestructuracions anteriors, assolir, amb més garanties, responsabilitats i competències que les diferents unitats tenen assumides.

Vistos el Decret 8/1987, de 15 de gener, pel qual es determina l'estructura de la Secretaria General; el Decret 299/1987, de creació del Centre d'Estudis del Departament, i el Decret 188/1988, de creació de la Subdirecció General de Coordinació, i també el Decret 250/1982, de 30 de juliol, de creació dels serveis territorials del Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca;

Atès el que disposen la Llei 3/1982, de 25 de març, del Parlament, del president i del Consell Executiu de la Generalitat, i la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'administració de la Generalitat de Catalunya; a proposta del conseller d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, i d'acord amb el Consell Executiu,

Decreto:

Capítol 1 Secretaria General

Article 1

La Secretaria General del Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca s'estructura en les unitats següents: Subdirecció General de Coordinació. Servei Jurídic. Servei de Gabinet Tècnic. Centre de Formació i Estudis.

Article 2

2.1 La Subdirecció General d'Obres i Millora Rural té com a funcions: Elaborar, proposar i desenvolupar els plans i els programes d'actuació del Departament en matèria d'estructures i infrastructures agràries i de regadius; controlar-ne l'execució i avaluar-ne els resultats. Col·laborar en la preparació dels plans i programes territorials. Supervisar i redactar estudis i projectes, executar i controlar obres i actuacions de foment per a la millora de la infrastructura rural i per a la transformació en regadiu i millora dels regadius existents, cercant l'aprofitament i la conservació de recursos hídrics per a finalitats agràries. Realitzar actuacions de foment per a la millora del medi rural i l'equipament dels nuclis rurals. Supervisar i redactar estudis i projectes, executar i controlar obres d'edificis i equipaments del Departament. Qualsevol altra que li sigui encomanada pel secretari general en virtut de les seves atribucions. 2.2 La Subdirecció General d'Obres i Millora Rural s'estructura en les unitats següents: Servei de Planificació i d'Execució d'Obres. Secció d'Edificacions i Equipaments. Secció de Seguiment i Control d'Obres i Plans d'Actuació. L'execució a nivell territorial correspondrà a les seccions d'Enginyeria i Millora Rural adscrites als serveis territorials de Barcelona, Tarragona, Lleida i Girona que depenen funcionalment de la Subdirecció.

Article 3

3.1 El Servei de Planificació i d'Execució d'obres té com a funcions: Elaborar i desenvolupar els plans i programes d'actuacions en matèria d'estructures i infrastructures agràries i de regadius. Redactar estudis i projectes i executar i controlar les obres d'infrastructura rural i de regadius. Qualsevol altra que li sigui encomanada pel subdirector general d'Obres i Millora Rural. 3.2 El Servei de Planificació i d'Execució d'Obres s'estructura en les seccions següents: Secció d'Infrastructures. Secció de Regadius.

Article 4

4.1 La Secció d'Infrastructures té com a funcions: Col·laborar en la preparació dels plans i programes d'actuació en matèria d'infrastructura rural. Supervisar, portar la direcció i redacció d'estudis i projectes, i fer el control i el seguiment de les obres i actuacions d'infrastructura rural. Qualsevol altra que li sigui encomanada pel cap del Servei de Planificació i d'Execució d'Obres. 4.2 La Secció de Regadius té com a funcions: Col·laborar en la preparació dels plans i programes d'actuació en matèria de regadius del Departament. Supervisar, portar la direcció i redactar estudis i projectes, i controlar i fer el seguiment de les obres i actuacions de transformació en regadiu i millora dels regadius existents. Qualsevol altra que li sigui encomanada pel cap del Servei de Planificació i d'Execució d'Obres.

Article 5

La Secció d'Edificacions i Equipaments té com a funcions: Supervisar, portar la direcció i redacció d'estudis i projectes, i controlar i fer el seguiment de les obres d'edificis i equipaments del Departament. Assessorar en l'adquisició i el lloguer de solars, immobles i locals per al Departament. Portar el manteniment dels edificis del Departament. Qualsevol altra que li sigui encomanada pel subdirector general d'Obres i Millora Rural.

Article 6

La Secció de Seguiment i Control d'Obres i Plans d'Actuació té com a funcions: Fer el seguiment i el control de les obres i actuacions de la Subdirecció General. Realitzar la revisió tècnica d'expedients d'ajut i elaborar propostes d'aprovació. Qualsevol altra que li sigui encomanada pel subdirector general d'Obres i Millora Rural.

Article 7

7.1 La Subdirecció General de Coordinació té com a funcions: Coordinar, organitzar, programar, impulsar i supervisar les funcions dels serveis que la integren. Desplegar els programes generals del Departament en matèria econòmica, administrativa, de personal i d'organització i mètodes de treball, millorar circuits i informatitzar. Qualsevol altra que li encomani el secretari general. 7.2 La Subdirecció General de Coordinació s'estructura en les unitats següents: Servei de Gestió Econòmica. Servei d'Organització. Servei de Gestió de Recursos Humans. Servei de Comunicació i Informació. Àrea d'Inspecció.

Article 8

8.1 El Servei de Gestió Econòmica té com a funcions: Elaborar i fer el seguiment del pressupost financer del Departament. Gestionar les contractacions, les subvencions i el patrimoni del Departament, i el seu inventari. Gestionar i controlar l'habilitació. Estudiar, portar l'aplicació i fer el seguiment de les disposicions pressupostàries, patrimonials i contractuals, i altres que siguin de la seva competència. Donar suport a les direccions generals i serveis territorials des del punt de vista de gestió administrativa. 8.2 El Servei de Gestió Econòmica s'estructura en les unitats següents: Secció de Contractació i Patrimoni. Secció d'Ajuts. Secció de Pressupostos i Comptabilitat. Secció d'Habilitació. Secció d'Assumptes Generals.

Article 9

9.1 La Secció de Contractació i Patrimoni té com a funcions: Elaborar i tramitar, en totes les seves fases, els expedients de contractació d'obres i de subministraments de béns i serveis del Departament i els relatius a l'adquisició i l'arrendament dels edificis i locals per a la instal·lació dels serveis del Departament. Tramitar expedients plurianuals de contractació. Estudiar i redactar els documents contractuals i la seva adequació a les modificacions de la normativa aplicable. Elaborar informes i realitzar propostes de resolució, rescissió i modificació dels contractes i informar sobre les responsabilitats que se'n derivin. Reclamar interessos de mora. Dur a terme la formació i custòdia del fitxer de contractes del Departament i el registre de contractes. Formalitzar, actualitzar i informatitzar l'inventari de béns mobles. Gestionar el Parc de Maquinària. Donar suport i...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA