DECRET 263/2003, de 21 d'octubre, de creació del Registre d'explotacions agràries de Catalunya.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament D'Agricultura, Ramaderia i Pesca
Rang de Llei:Decret
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

DECRET 263/2003, de 21 d'octubre, de creaciÛ del Registre d'explotacions agr‡ries de Catalunya.

La Llei 18/2001, de 31 de desembre, d'orientaciÛ agr‡ria, neix amb la finalitat de marcar les directrius per orientar les actuacions de la Generalitat de Catalunya en matËria de polÌtica agr‡ria, en el marc de les grans lÌnies marcades des de les institucions comunit‡ries, i fins i tot en ‡mbits internacionals encara mÈs amplis, com l'OrganitzaciÛ Mundial del ComerÁ (OMC).

Entre els ‡mbits que regula aquesta Llei s'inclou el de la modernitzaciÛ de l'AdministraciÛ agr‡ria catalana en una doble vessant: en primer lloc consolidar-la com a administraciÛ de serveis al ciutad‡ i en segon lloc com a administraciÛ agr‡ria relacional.

Per tal de concretar la primera d'aquestes vessants a la modernitzaciÛ de l'administraciÛ agr‡ria, la disposiciÛ addicional segona de l'esmentada Llei d'orientaciÛ agr‡ria, preveu la regulaciÛ de la creaciÛ i el funcionament del Registre d'explotacions agr‡ries de Catalunya, per tal de garantir l'efic‡cia del sistema i el control en aplicaciÛ de la polÌtica agr‡ria que gestionen els departaments de la Generalitat de Catalunya.

Les grans lÌnies de la polÌtica agr‡ria aplicable a Catalunya vÈnen fixades des de les institucions comunit‡ries i l'efic‡cia de la seva aplicaciÛ depËn del bon coneixement del sector agrari catal‡, per tal d'adequar-les a les necessitats reals de les explotacions agr‡ries, diferenciant les situacions que necessitin d'un recolzament especial.

La creaciÛ del Registre d'explotacions agr‡ries permetr‡ adequar les polÌtiques agr‡ries a les necessitats de cada explotaciÛ i, en aquest sentit, s'erigeix en un autËntic instrument de planificaciÛ de les esmentades polÌtiques a Catalunya.

D'acord amb el dictamen de la ComissiÛ JurÌdica Assessora;

A proposta del conseller d'Agricultura, Ramaderia i Pesca i d'acord amb el Govern,

Decreto:

Article 1

Objecte

Aquest Decret tÈ com a objecte desenvolupar la disposiciÛ addicional segona de la Llei 18/2001, de 31 de desembre, d'orientaciÛ agr‡ria, que preveu la creaciÛ i la regulaciÛ del Registre d'explotacions agr‡ries de Catalunya, per tal de garantir l'efic‡cia del sistema de gestiÛ i control en aplicaciÛ de la polÌtica agr‡ria de la Generalitat.

Article 2

DefiniciÛ d'explotaciÛ agr‡ria

S'entÈn per explotaciÛ agr‡ria el conjunt de bÈns i drets organitzats empresarialment pel seu titular, amb independËncia de si el rËgim de tinenÁa Ès en propietat, arrendament o altre tÌtol jurÌdic que habiliti per a l'exercici de l'activitat agr‡ria, els quals constitueixin una unitat de gestiÛ tecnicoeconÚmica.

Article 3

CreaciÛ del Registre

3.1††D'acord amb el que estableix l'apartat 2 de la disposiciÛ addicional segona de la Llei d'orientaciÛ agr‡ria, es crea el Registre d'explotacions agr‡ries de Catalunya (en endavant Registre), que s'adscriu org‡nicament al Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca.

3.2††El Registre tÈ per objecte la inscripciÛ de totes les explotacions agr‡ries de Catalunya.

Article 4

Finalitat del Registre

El Registre d'explotacions agr‡ries tÈ com a finalitat disposar...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA