DECRET 264/2003, de 21 d'octubre, pel qual es regula el Registre vitivinícola de Catalunya.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament D'Agricultura, Ramaderia i Pesca
Rang de Llei:Decret
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

DECRET 264/2003, de 21 d'octubre, pel qual es regula el Registre vitivinícola de Catalunya.

Per mitjà del Decret 57/1986, de 27 de febrer, es va crear el Registre de plantacions de vinya i el Registre de parcel·les amb dret de replantació adscrits al Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, als quals figuren les dades referents a les vinyes de Catalunya, amb la finalitat de disposar de tota la informació sobre el potencial de la producció vitícola. L'Ordre de 8 de gener de 1988, va desenvolupar aquest Decret, i va dictar normes sobre declaracions d'arrencada per a la replantació i/o la substitució de la vinya, però va ser objecte de substitució posteriorment a conseqüència de la nova normativa comunitària.

El Reglament (CE) 1493/1999, del Consell, de 17 de maig, va establir l'actual organització comuna del mercat vitivinícola, i el Reglament (CE) 1227/2000, de la Comissió, de 31 de maig, va regular les disposicions sobre el potencial de producció vitícola. En l'àmbit de Catalunya, es va dictar l'Ordre de 6 de setembre de 2000, modificada per l'Ordre ARP/23/2002, de 28 de gener, que establia les normes i els procediments de regulació del potencial de producció vitícola de Catalunya.

D'altra banda la Llei 15/2002, de 27 de juny, d'ordenació vitivinícola, ha significat un nou impuls amb la finalitat d'estructurar el sector vitivinícola català per tal de conservar i millorar la qualitat dels productes, i garantir la singularitat i l'especificitat de les comarques vitícoles.

Una de les finalitats d'aquesta Llei és vetllar per la qualitat dels productes vinícoles mitjançant la certificació de les denominacions d'origen que garanteixi la procedència dels raïms, els mosts i els vins, així com la seva elaboració, emmagatzematge, envelliment, embotellament i etiquetatge.

Als consells reguladors, constituïts com a corporacions de dret públic, se'ls atribueix la gestió de la denominació d'origen i se'ls proporciona una personalitat jurídica pròpia, autonomia econòmica, plena capacitat jurídica i capacitat d'actuar per al compliment de les seves funcions. D'entre les seves funcions tenen la de gestionar els seus registres de viticultors, vinyes i cellers, i fer el control d'entrades i sortides de primeres matèries i productes de les instal·lacions inscrites, així com de l'elaboració, l'emmagatzematge, l'envelliment, l'embotellament i l'etiquetatge.

La garantia de la traçabilitat, des del cep fins a l'embotellat, determina la producció vitivinícola i la qualitat dels seus productes, i és en aquest sentit que neix la necessitat de disposar d'un Registre vitivinícola de Catalunya que integri tot aquest procés. Concretament, la disposició addicional quarta de l'esmentada Llei preveu la creació d'un sistema de registre integrat que reguli els registres de vinyes, cellers i plantes embotelladores i envasadores de productes vitivinícoles del Departament d'Agricultura, Ramaderia i...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA