DECRET 330/2011, de 3 de maig, pel qual es deroguen diverses disposicions reglamentàries referides a les matèries que són competència del Departament de Salut.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament de Salut
Rang de Llei:Decret
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

DECRET

330/2011, de 3 de maig, pel qual es deroguen diverses disposicions reglamentàries referides a les matèries que són competència del Departament de Salut.

L'Estatut d'autonomia estableix a l'article 68 que el Govern de la Generalitat exerceix la funció executiva i la potestat reglamentària d'acord amb l'Estatut i les lleis.

La regulació que conté el títol IV de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, palesa la voluntat que en el procés d'elaboració de disposicions reglamentàries es prioritzi l'avaluació de l'impacte normatiu en cadascun dels projectes que s'endeguin, en el marc de la tendència que els ordenaments jurídics no incrementin les càrregues a la ciutadania, a les empreses, i a la societat en general. La finalitat és que les normes siguin senzilles, pràctiques i menys feixugues per a les persones usuàries i per a les persones contribuents.

La normativa constitueix una eina d'aplicació de polítiques i de compliment d'expectatives de la ciutadania, però una regulació excessiva pot arribar a ser massa preceptiva i desproporcionadament costosa, amb el resultat d'un tracte desigual envers la ciutadania i les empreses.

Davant la constatació de la proliferació normativa que ha tingut lloc en el decurs del temps en l'ordenament jurídic administratiu català, on es detecta fins i tot la superposició de normes, el Govern de la Generalitat en vol promoure la simplificació i racionalització.

Entre altres mesures, la derogació i unificació (refosa) normativa ha de contribuir a millorar la qualitat i coherència de l'ordenament jurídic, el qual ha de contenir normes més clares, pràctiques i entenedores per a la ciutadania i els operadors jurídics. D'aquesta manera també es pretén incrementar la seguretat jurídica, valor constitucional que cal entendre com la certesa sobre l'ordenament jurídic aplicable i els interessos jurídicament tutelats, així com l'expectativa raonablement fundada del ciutadà en quina ha de ser l'actuació dels poders públics en l'aplicació del dret. La seguretat jurídica porta forçosament al legislador a buscar la claredat, i a evitar la confusió normativa.

D'altra banda, la derogació de normes és un instrument per a l'eliminació de tràmits i la simplificació de procediments per facilitar l'activitat econòmica, d'acord amb els principis de la Directiva 2006/123/CE del Parlament i del Consell, de 12 de desembre de 2006, relativa als...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA