DECRET 322/1995, de 7 de novembre, relatiu a l'emissió de deute públic a l'exterior de la Generalitat fins a un import màxim de 25.000 milions de pessetes.

Secció:Concursos i Anuncis
Emissor:Departament D'Economia i Finances
Rang de Llei:Decret
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

La Llei 12/1994, de 28 de desembre, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 1995, en el seu article 32 autoritza el Govern perquè, a proposta del conseller d'Economia i Finances, emeti o contregui deute públic o faci ús de l'endeutament en qualsevol altra modalitat, tant en operacions a l'interior com a l'exterior.

En ús de l'autorització esmentada, a proposta del conseller d'Economia i Finances, i d'acord amb el Govern de la Generalitat de Catalunya,

Decreto:

Article 1

S'acorda l'emissió de deute públic a l'exterior de la Generalitat de Catalunya fins a un import màxim de 25.000 milions de pessetes en dòlars nord-americans, amb les finalitats que es preveuen a la Llei 12/1994, de 28 de desembre.

Article 2

S'autoritzen les condicions d'emissió següents: Tipus d'interès: el tipus d'interès serà fix i es determinarà el mateix dia de llançament de l'emissió en funció de l'evolució dels tipus d'interès del mercat. Venciment: no superior als 30 anys comptadors des de la data d'emissió. Amortització: d'una sola vegada al venciment. Data de l'emissió: s'ajustarà en funció dels tràmits pertinents i de la legislació aplicable a l'efecte. Tractament fiscal: el mateix que és vigent per a les emissions de l'Estat, d'acord amb el que disposen els articles 47 i 51 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya i l'article 14.5 de la Llei orgànica 8/1980, de 27 de setembre, de finançament de les comunitats autònomes.

Article 3

S'autoritza la formalització d'operacions de cobertura de risc de tipus d'interès i de canvi de l'operació esmentada als articles anteriors. Les condicions definitives d'aquestes operacions seran fixades pel conseller d'Economia i Finances, el qual podrà delegar aquesta facultat en el director general de Política Financera.

Disposicions finals

-1 Les condicions de l'emissió pel que fa referència, entre d'altres, al tipus d'interès, preu de l'emissió, data de l'emissió, data de pagament d'interessos i dates i condicions d'amortització seran concretades per una ordre del conseller d'Economia i Finances.

-2 S'autoritza el conseller d'Economia i Finances per dictar les disposicions adequades per al desplegament del que preveu aquest Decret i per executar els actes necessaris per a la...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA