DECRET 27/2006, de 28 de febrer, pel qual es creen el Pla director d'oncologia i el seu Consell Assessor.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departamento de Agricultura, Ganadería y Pesca
Rang de Llei:Decret
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

DECRET

27/2006, de 28 de febrer, pel qual es creen el Pla director d'oncologia i el seu Consell Assessor.

La Llei 14/1986, de 25 d'abril, general de sanitat, així com la Llei 15/1990, de 9 de juliol, d'ordenació sanitària de Catalunya, preveuen que el sistema sanitari ha d'estar orientat a la promoció de la salut i a la prevenció de la malaltia.

L'article 62 de la Llei 15/1990, de 9 de juliol, d'ordenació sanitària de Catalunya, va crear el Pla de Salut de Catalunya com a l'instrument indicatiu i marc de referència per a totes les actuacions públiques en la matèria en l'àmbit de la Generalitat de Catalunya.

L'article 64 d'aquesta Llei estableix que correspon al Departament de Salut formular els criteris generals de la planificació sanitària, i també fixar els objectius, els índex i els nivells bàsics a assolir en les matèries que s'inclouen en el Pla de Salut de Catalunya.

Les malalties oncològiques, per la seva incidència i prevalença en la població i per l'elevada taxa de mortalitat que comporten, continuen sent un dels problemes de salut prioritats.

Aquest fet, juntament amb les característiques de la seva prevenció i tractament, aconsellen que es creï un pla específic que, cada tres anys, defineixi en aquest àmbit d'actuació les directrius que orientin el Departament de Salut en l'impuls, la planificació i la coordinació de les actuacions a desenvolupar en l'àmbit de la promoció, la prevenció, el tractament i la rehabilitació de les malalties del càncer. Alhora, aquestes directrius hauran de ser un instrument a tenir en compte en els objectius i les intervencions que fixi el Pla de Salut de Catalunya per a la prevenció i el control d'aquestes malalties.

L'elaboració del Pla director d'oncologia haurà de tenir en consideració els avenços científics i l'experiència assolida en la lluita contra aquesta malaltia, com també els resultats obtinguts pel Pla director d'oncologia a Catalunya per al període 2001-2004, que establia diferents accions a desenvolupar en aquest termini amb l'objectiu de millorar els resultats clínics i la qualitat de vida dels pacients, i de potenciar la prevenció d'aquesta malaltia i el seu diagnòstic precoç.

En aquesta tasca de planificació de l'atenció a la malaltia oncològica, el Departament de Salut ha de comptar amb la col·laboració d'experts en la matèria que assessorin en les fases successives d'elaboració, implantació, avaluació i actualització del Pla. Amb aquesta finalitat es crea el Consell Assessor d'Oncologia.

Per articular territorialment el Pla director d'oncologia, i partint de l'estructura de descentralització organitzativa del sistema sanitari de Catalunya, s'ha previst la seva vinculació a les estructures per a la governabilitat territorial que es constitueixin en l'àmbit de la salut, per tal d'adaptar els objectius del Pla a les especificitats del territori de referència i vetllar per la seva aplicació en aquest àmbit.

En aquesta mateixa vessant de vertebració del Pla a la realitat assistencial, al Servei Català de la Salut, com a ens responsable de la contractació de serveis de salut, li correspon garantir que les entitats proveïdores de serveis assumeixin els objectius del Pla i executin actuacions assistencials concretes per fer-lo efectiu.

A l'empara del que preveu l'article 61 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, d'acord amb el dictamen de la Comissió Jurídica Assessora, a proposta de la consellera de Salut, i amb la deliberació prèvia del Govern,

Decreto:

Article 1

1.1 Es crea el Pla director d'oncologia com a instrument d'informació, estudi i proposta mitjançant el qual el Departament de Salut determina les línies directrius per impulsar, planificar, coordinar i avaluar les actuacions a desenvolupar en l'àmbit de la prevenció, el tractament i la rehabilitació de les...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA