DECRET 251/2005, de 22 de novembre, pel qual s'estableixen les mesures d'implementació d'un sistema de pesatge, classificació i marcatge de canals porcines.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament D'Agricultura, Ramaderia i Pesca
Rang de Llei:Decret
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

DECRET

251/2005, de 22 de novembre, pel qual s'estableixen les mesures d'implementació d'un sistema de pesatge, classificació i marcatge de canals porcines.

El Reglament CEE 3220/84, del Consell, de 13 de novembre, pel qual es determina el model comunitari de classificació de canals de porc, modificat per darrer cop pel Reglament CEE 3513/93, de 14 de desembre, pel qual es determina el model comunitari de canals de porcí i es deroga el Reglament 2760/75, estableix que a partir de l'1 de gener de 1989 tots els Estats membres estan obligats a classificar les canals porcines d'acord amb un model comunitari fonamentat en el percentatge de carn magra estimat de manera objectiva.

Aquesta mesura situa el punt focal de la legislació comunitària en dues preocupacions normatives: primer, la necessitat d'establir normes clares que garanteixin una classificació uniforme de les canals de porcí per tal de garantir una renda equitativa als productors, segons el pes i la composició dels porcs que hagin entrat a l'escorxador i, en segon lloc, que aquesta classificació estigui destinada a contribuir a la transparència del mercat pel que fa al comerç amb les canals de porc amb l'objectiu de permetre que els operadors econòmics puguin realitzar una comparativa de preus entre els mercats representatius.

Per Ordre del Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació de 21 de desembre de 1988, es van establir les mesures d'execució del Reglament CEE 3220/84, com a conseqüència de l'adhesió a la Comunitat europea. Aquestes mesures consisteixen bàsicament en adaptar el model de classificació i autoritzar l'ús dels mètodes objectius de classificació i determinar les fórmules aplicables a cadascun d'ells.

En compliment de l'Acord per formar govern signat el 21 de desembre de 2003, el Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca de la Generalitat de Catalunya, un cop consultades les organitzacions professionals agràries i les associacions vinculades al sector porcí, considera necessari definir i organitzar un sistema de pesatge, classificació i marcatge de canals porcines específic per als escorxadors catalans que sacrifiquin setmanalment més de 5.000 porcs de mitjana anual, sens perjudici de la vigència i l'aplicabilitat directa del dret comunitari que s'integra en el Decret i que reforça el principi de seguretat jurídica.

Aquest sistema de pesatge, classificació i marcatge de canals porcines ha de potenciar l'eficàcia de les operacions i la transparència i lleialtat de les transaccions comercials i ha d'afavorir tant la qualitat dels productes com les rendes del sector productor, alhora que ha de permetre als escorxadors i a les sales de desfer modernitzar les seves indústries i adaptar-les a les necessitats productives i de qualitat per millorar la seva competitivitat en els mercats nacional i europeu.

D'acord amb el que disposa l'article 61 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya;

D'acord amb l'informe de la Comissió Jurídica Assessora;

A proposta del conseller d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, i d'acord amb el Govern,

Decreto:

Capítol 1

Objecte i àmbit d'aplicació

Article 1

Objecte

Aquest Decret té per objecte la definició i la implantació d'un sistema de pesatge, classificació i marcatge de canals porcines (en endavant SIPCAP), l'establiment de les mesures de foment per a la modernització dels escorxadors que facin efectiva l'esmentada implantació, així com l'establiment del règim jurídic aplicable al control i la supervisió de la Generalitat de Catalunya.

Article 2

Definicions

Als efectes d'aquest Decret, s'entén per:

 1. Sistema de pesatge i classificació de canals porcines (SIPCAP): conjunt de regles i procediments que regeixen les operacions de pesatge i classificació de les canals de porc a Catalunya, així com les mesures de seguiment, anàlisi, control i supervisió de la seva aplicació.

 2. Canal de porc: el cos d'un porc sacrificat, dessagnat i eviscerat, sencer o partit per la meitat, sense llengua, pèls, unglots, òrgans genitals, greix pèlvico-renal, ronyons ni diafragma.

 3. Pes en calent de la canal: el pes de la canal després del degollat i fins a un termini de 45 minuts.

 4. Pes de la canal orejada: és el pes de la canal un cop se li ha aplicat una reducció del 2% del pes en calent de la canal.

 5. Classificació: procés pel qual s'estima el contingut de carn magra de la canal.

 6. Marcatge: indicació sobre cada canal de la seva classe comercial, segons el model de classificació que preveu l'article 3.2 del Reglament CEE 3220/1984, o del seu percentatge de magre.

 7. Mètodes de classificació: procediments per estimar el contingut de carn magra de la canal d'acord amb la mesura física d'una o diverses parts anatòmiques de la canal de porc i que responen a un grau de tolerància màxima d'error estadístic de valoració.

 8. Percentatge de carn magra: és el quocient entre el pes de carn magra respecte al pes total de la canal.

 9. Sondes manuals: equips de classificació automàtics que requereixen un operari per al seu funcionament.

 10. Equips automatitzats: equips de classificació automàtics que no requereixen un operari per al seu funcionament.

 11. Protocol SIPCAP: especificacions tècniques elaborades per la Comissió del SIPCAP i aprovades pel Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca que defineixen els procediments operatius de funcionament del SIPCAP.

Article 3

Objectius del SIPCAP

Els objectius del SIPCAP són els següents:

 1. Assegurar l'aplicació de mètodes de valoració objectiva de les canals porcines que permetin una adequada determinació de les seves característiques a fi i efecte de garantir-ne la qualitat com a productes agroalimentaris.

 2. Controlar i supervisar l'execució de les operacions de classificació, pesatge, presentació i identificació de les canals dels porcs sacrificats a Catalunya.

 3. Facilitar una millor valoració de la canal en funció de la destinació posterior i afavorir i garantir la transparència i lleialtat de les transaccions comercials gràcies a l'estandardització dels criteris de classificació de les canals porcines.

 4. Estimular el progrés tècnic i l'adequació de les orientacions productives a les necessitats del mercat agroalimentari.

Article 4

Àmbit d'aplicació

4.1 Aquest Decret s'aplica als escorxadors de Catalunya que sacrifiquin més de 5.000 porcs per setmana de mitjana anual, els quals s'hauran d'adaptar al sistema de pesatge, classificació i marcatge que s'hi estableix.

4.2 Els escorxadors que sacrifiquin un nombre superior a 200 porcs per setmana de mitjana anual i inferior a 5.000 continuaran aplicant el model comunitari que estableix el Reglament CEE 3220/84, del Consell, de 13 de novembre, i les...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA