LLEI 4/1987, de 24 de març, reguladora de l'Escola d'Administració Pública.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament de la Presidencia
Rang de Llei:Llei
 
ÍNDICE
CONTENIDO

EL PRESIDENT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

Sia notori a tots els ciutadans que el Parlament de Catalunya ha aprovat i jo, en nom del Rei i d'acord amb el que estableix l'article 33.2 de l'Estatut d'Autonomia, promulgo la següent

LLEI

La selecció de personal basada en els criteris de publicitat, mèrit i capacitat; la formació que ha de contribuir a la millora del rendiment dels serveis i ha de procurar la promoció del personal; l'estudi i la difusió de les matèries i de les tècniques d'administració són objectius que cal atènyer per a l'enfortiment de l'autogovern de Catalunya.

Aquesta Llei té per objecte la regulació de l'Escola d'Administració Pública, que és la institució creada per la Generalitat per a l'assoliment dels objectius suara esmentats. La regulació establerta té en compte tant la tradició de l'Escola com els nous contexts en què ha de desplegar les seves funcions.

La necessitat de disposar d'una escola pública de funcionaris ja fou assenyalada per Enric Prat de la Riba l'any 1910. Aquesta Escola esdevingué una realitat el dia 2 de juliol de 1912 i va iniciar les seves activitats acadèmiques el mes de març de 1914. Suprimida el 7 de març de 1924, fou restablerta el 14 de juliol de 1930, data en què recobrà i estengué les seves funcions, les quals pogué exercir normalment fins a l'estiu del 1936.

L'Escola, que fou la segona del seu gènere a Europa i l'única a l'Estat, complí una funció important en aquella etapa i constituí una experiència prudentment innovadora, que ha estat tinguda en compte per a la configuració d'altres institucions posteriors, de selecció i de formació de funcionaris.

Arran de la reinstauració provisional de la Generalitat, es dictà el Decret de 14 de maig de 1979 que restablia l'Escola d'Administració Pública de Catalunya. L'aprovació i l'entrada en vigor de la Llei 17/1985, del 23 de juliol, de la Funció Pública de l'Administració de la Generalitat, i les funcions que l'Escola ha d'exercir en relació amb el personal de les administracions locals de Catalunya, d'acord amb la Llei estatal 7/1985, del 2 d'abril, fan necessària una nova regulació de l'Escola, ara amb vocació de permanència i amb rang de llei formal.

Aquesta Llei configura, doncs, l'Escola d'Administració Pública -amb caràcter d'organisme autònom- com a institució bàsica a Catalunya de formació, selecció i estudi en matèria d'Administració Pública, però alhora estableix un marc obert que promou la cooperació, per atènyer els seus objectius, amb altres institucions públiques i privades i, de manera especial, amb les universitats de Catalunya.

Article 1

-1 L'Escola d'Administració Pública de Catalunya és un organisme autònom, de caràcter administratiu, adscrit al Departament competent en matèria de funció pública.

-2 L'Escola gaudeix de personalitat jurídica pròpia, d'autonomia administrativa i financera i de plena capacitat d'obrar en l'exercici de les seves funcions, d'acord amb aquesta Llei i la legislació que li sigui aplicable.

-3 L'Escola gaudeix dels recursos suficients per al compliment de les seves finalitats. A aquests efectes, disposa de pressupost propi, sens perjudici d'allò que disposa la Llei 10/1982, de Finances Públiques de Catalunya.

Article 2

-1 La seu de l'Escola d'Administració Pública de Catalunya és a la ciutat de Barcelona.

-2 L'Escola pot organitzar activitats i serveis, i establir delegacions pròpies en altres localitats de Catalunya.

Article 3

-1 Són funcions pròpies de l'Escola:

 1. Tenir cura de la realització de les proves selectives per a l'accés a la condició de funcionari, d'acord amb la normativa vigent i els convenis amb els ens locals.

 2. Organitzar i impartir els cursos selectius de formació subsegüents a les proves selectives.

 3. Organitzar i impartir els cursos complementaris de formació, de caràcter no selectiu, subsegüents a les proves selectives.

 4. Organitzar i impartir cursos, teòrics i pràctics, seminaris, taules rodones i altres activitats de reciclatge, de perfeccionament i de formació permanent o en carrera, d'acord amb els plans de formació del personal de la Generalitat i els convenis subscrits amb altres administracions públiques.

 5. Estudiar, en coordinació amb els departaments, les condicions i les aptituds exigibles, i els mètodes de selecció més adients per a l'accés als diferents cossos i escales del personal de la Generalitat.

 6. Col·laborar en la preparació dels funcionaris amb vista a la promoció interna determinada en els articles 57 i 58 de la Llei 17/1985, del 23 de juliol, Reguladora de la Funció Pública a l'Administració de la Generalitat.

 7. Realitzar les proves i impartir els cursos selectius descentralitzats per a l'accés a la condició de funcionaris locals amb habilitació estatal en els termes de l'article 98.1 de la Llei estatal 7/1985, del 2 d'abril.

 8. Organitzar i impartir les proves selectives i els cursos selectius o complementaris de formació de funcionaris dels ens locals de Catalunya sense habilitació estatal, un cop establert el conveni o l'acord corresponent amb els ens locals interessats.

 9. Organitzar i impartir altres cursos i desplegar altres activitats que tinguin com a finalitat la formació en Ciències de l'Administració.

 10. Investigar, aplegar documentació i estudiar matèries relatives a l'administració i la funció públiques, i, en especial, les relacionades amb les tècniques de direcció, organització i gestió pública, i també amb la millora de l'eficàcia de l'Administració de la Generalitat, i atendre la consulta i fer publicacions sobre totes aquestes matèries.

 11. Establir intercanvis de col·laboració i, eventualment, concertar convenis amb altres centres amb funcions similars, estatals o estrangers, i, en especial, amb les universitats de Catalunya o altres entitats públiques.

 12. Coadjuvar en la programació i l'organització de l'ensenyament de la llengua catalana i, en especial, del llenguatge administratiu destinat a la plena qualificació lingüística del personal al servei de l'Administració, d'acord amb el que estableix la Llei 7/1983, del 18 d'abril, de Normalització Lingüística a Catalunya, i el que determinen els articles 34 i 35 de la Llei 17/1985, del 23 de juliol, de la Funció Pública de l'Administració de la Generalitat.

-2 L'Escola pot concertar amb els centres universitaris de Catalunya, o amb altres centres públics que compleixin les condicions exigides en cada cas, el desenvolupament d'activitats a què es refereix l'apartat anterior. Només quan no hi hagi centres públics amb les característiques necessàries, la concertació pot fer-se amb centres privats.

Article 4

-1 El Conseller competent en la matèria ha d'aprovar abans del 31 de desembre de cada any el projecte de Pla Anual de de Formació dels funcionaris de la Generalitat, elaborat per l'Escola d'Administració Pública. Aquest Pla Anual de Formació ha d'incloure, de manera especial, l'organització de cursos de formació i perfeccionament pel que fa a la funció directiva, i de noves tècniques informàtiques i de gestió de l'Administració Pública. Els departaments de la Generalitat i els ens locals, amb el conveni corresponent, han de proposar a l'Escola llurs necessitats per a la preparació d'aquest Pla de Formació.

-2 Correspon a l'Escola dirigir, coordinar i vigilar el compliment del Pla de Formació, i també qualsevol proposta de modificació d'aquest.

Article 5

En coordinació amb els departaments del Consell Executiu, l'Escola ha d'elaborar els estudis sobre les condicions i les aptituds exigibles i sobre els mètodes de selecció més adients per a l'accés als diferents cossos i escales de la Funció Pública de la Generalitat; i també els estudis pertinents per a l'establiment dels criteris per a l'homogeneïtzació dels programes selectius i dels cursos de formació dels funcionaris, a fi de facilitar la mobilitat d'aquests entre l'Administració de la Generalitat i les altres administracions públiques, i entre les administracions locals de Catalunya.

Article 6

Els òrgans de govern i administració de l'Escola són el President, el Consell Rector i el Director.

Article 7

-1 La presidència de l'Escola pertoca al Conseller titular del Departament al qual s'adscrigui l'Escola.

-2 Correspon al president:

 1. Convocar les sessions del Consell Rector i presidir-les amb vot de qualitat.

 2. Representar l'Escola, tot i estar facultat per a delegar-ne la representació ordinària en el director.

 3. Qualsevol altra atribució que no estigui expressament reservada a cap altre òrgan, la qual també pot delegar.

Article 8

Són membres nats del Consell Rector:

 1. El President de l'Escola, que el presideix.

 2. El Director General de la Funció Pública de la Generalitat de Catalunya, com a Vice-president del Consell.

 3. El Director General d'Administració Local de la Generalitat de Catalunya.

 4. El Director General d'Universitat.

 5. El Director de l'Escola. També són membres del Consell Rector les persones següents nomenades pel Conseller competent en matèria de funció pública:

 6. Tres escollides entre alts càrrecs dels diferents departaments de la Generalitat.

 7. Set representants de les entitats associatives dels ens locals legalment constituïdes a Catalunya, a proposta d'aquestes.

 8. Cinc representants dels sindicats i les associacions de funcionaris més representatius a Catalunya en l'àmbit de l'Administració Pública, a proposta d'aquests.

 9. Un representant de cadascuna de les universitats de Catalunya, a proposta d'aquestes.

 10. Sis experts de prestigi reconegut en el camp de l'Administració Pública. El Conseller titular del Departament al qual s'adscriu l'Escola, nomena un secretari de l'Escola, que assumeix les funcions de secretari del Consell Rector, i que assisteix a les seves reunions amb veu i sense vot. El nomenament ha de recaure en una persona que tingui la condició de funcionari públic de la Generalitat de Catalunya.

Article 9

-1 El Consell Rector és l'òrgan de deliberació, consulta, seguiment, participació i aprovació de les activitats de l'Escola.

-2 Correspon al Consell Rector:

 1. Aprovar l'avantprojecte de pressupost.

 2. Aprovar els criteris per a determinar els drets de matrícula i, si s'escau, de les exempcions.

 3. Aprovar el projecte de taxes.

 4. Aprovar els barems reguladors de les remuneracions de les activitats docents.

 5. Aprovar el pla d'activitats, els plans d'estudis i l'avantprojecte del Pla Anual de Formació dels Funcionaris.

 6. Proposar l'estructura orgànica de l'Escola i la plantilla del seu personal.

 7. Aprovar els criteris que han d'informar la cooperació amb altres entitats.

 8. Aprovar la memòria anual.

 9. Seguir l'execució del pla d'activitats i del pla anual de formació dels funcionaris.

 10. Aprovar l'avantprojecte de reglament interior i sotmetre'l a la decisió del Consell Executiu.

 11. Deliberar i informar sobre els assumptes que el President li sotmet, a proposta del Director o d'un terç dels membres del Consell.

 12. Proposar les actuacions que afavoreixin el bon compliment de les funcions de l'Escola.

-3 El Consell Rector es reuneix en sessió ordinària almenys un cop cada trimestre lectiu i en sessió extraordinària sempre que ho decideix el seu President o ho demana la tercera part dels seus membres.

Article 10

El Consell Rector pot acordar la creació dels consells assessors que consideri adients per a l'acompliment de les tasques que aquesta Llei atribueix a l'Escola.

Article 11

El Director de l'Escola, que té categoria de Director General, és nomenat pel Consell Executiu a proposta del Conseller competent en matèria de funció pública, entre persones d'experiència i prestigi en el camp de l'Administració Pública.

Article 12

El Director té les atribucions següents:

 1. L'execució dels acords del Consell Rector.

 2. L'impuls, la direcció i el control dels plans d'actuació de l'Escola.

 3. L'organització i la gestió de l'Escola.

 4. La direcció dels serveis i la contractació, el nomenament i la direcció del personal administratiu.

 5. L'ordenació de les despeses i els pagaments.

 6. La determinació dels drets de matrícula.

 7. L'expedició dels diplomes i dels certificats acadèmics.

 8. La cooperació i la signatura de convenis amb altres institucions, de la qual cosa ha de donar compte al Consell Rector perquè ho ratifiqui.

 9. La contractació del personal docent, d'estudi o consulta, necessari.

Article 13

-1 Les finances de l'Escola són integrades pels recursos següents:

 1. Les aportacions de la Generalitat i de les corporacions locals.

 2. Les subvencions i altres aportacions públiques o privades.

 3. Les contraprestacions derivades dels convenis.

 4. Els drets de matrícula dels cursos i de l'expedició de certificats d'assistència i d'aprofitament i, si s'escau, de les taxes corresponents.

 5. Els rendiments de les publicacions i dels serveis retribuïts de l'Escola.

 6. Els altres que li poden ésser atribuïts.

-2 El pressupost de l'Escola és anual i s'ha de subjectar al que estableix la Llei de Finances Públiques de Catalunya i la legislació concordant.

Article 14

-1 Contra els actes administratius dels òrgans de l'Escola són procedents els recursos previstos per la legislació sobre procediment administratiu aplicable a Catalunya.

-2 Tots els actes administratius dels òrgans de l'Escola d'Administració Pública poden ésser objecte de recurs d'alçada davant el Conseller competent en matèria de funció pública. El recurs extraordinari de revisió, quan sigui legalment possible, s'ha d'interposar davant el Consell Executiu de la Generalitat.

Disposició transitòria Mentre no se celebrin les eleccions sindicals a les administracions públiques catalanes, els representants sindicals a què fa referència aquesta Llei són designats per les centrals sindicals més representatives en l'àmbit de totes les administracions públiques de Catalunya.

Disposicions finals Primera El Consell Rector de l'Escola d'Administració Pública de Catalunya s'ha de constituir en el termini de tres mesos comptadors des de l'entrada en vigor d'aquesta Llei.

Segona S'autoritza el Consell Executiu de la Generalitat perquè dicti les disposicions necessàries per a desenvolupar aquesta Llei. Per tant, ordeno que tots els ciutadans als quals sigui d'aplicació aquesta Llei cooperin al seu compliment i que els Tribunals i autoritats als quals pertoqui la facin complir.

Barcelona, 24 de març de 1987

Jordi Pujol President de la Generalitat de Catalunya

Agustí M. Bassols i Parés Conseller de Governació