ORDRE INT/63/2014, de 10 de març, per la qual es dóna publicitat a les taxes vigents que gestiona el Departament d'Interior durant l'any 2014.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament D'Interior
Rang de Llei:Ordre
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

La disposició addicional tercera del Text refós de la Llei de taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2008, de 25 de juny, estableix que dins el termini de dos mesos a comptar de la data d’entrada en vigor de la llei que modifiqui o creï taxes o n’actualitzi els imports, els departaments de la Generalitat de Catalunya que gestionin les taxes afectades han de publicar en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya , mitjançant una ordre del conseller o consellera competent en la matèria, i amb efectes merament informatius, una relació de les taxes vigents que gestionen, en què s’identifiquin els serveis i les activitats que meriten cadascuna d’aquestes i la quota corresponent.

L’article 45 de la Llei 1/2014, del 27 de gener, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2014, estableix que els tipus de quantia fixa de les taxes de la Generalitat s’eleven, per a l’any 2014, fins a la quantitat que resulti de l’aplicació del coeficient 1,05 a la quantia de l’any 2013. Són tipus de quantia fixa els que no es determinen per un percentatge sobre la base.

La Llei 2/2014, del 27 de gener, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic, modifica determinats preceptes del Text refós de la Llei de taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya que afecten les taxes que gestiona el Departament d’Interior.

Per tot això, i d’acord amb l’article 12 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d’organització, procediment i règim jurídic de l’Administració de la Generalitat de Catalunya,

Ordeno:

Publicar, als efectes informatius, en els annexos d’aquesta Ordre, la relació de les taxes vigents que gestiona el Departament d’Interior durant l’any 2014. En els annexos s’identifiquen els serveis i les activitats que meriten cadascuna de les taxes i la quota corresponent.

Barcelona, 10 de març de 2014

Ramon Espadaler i Parcerisas

Conseller d’Interior

Annex 1

Taxa per la inscripció en les convocatòries per a la selecció del personal que ha d’accedir a un lloc de treball del grup D del cos de Mossos d’Esquadra.

Norma reguladora: capítol I del títol II del Text refós de la Llei de taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya.

Article 2.1-5

La quota de la taxa es fixa en 40,85 euros.

Annex 2

Taxa per la prestació de serveis i la realització d’activitats en matèria de seguretat privada.

Norma reguladora: capítol I del títol XXII del Text refós de la Llei de taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya (modificat per l’article 24 de la Llei 7/2011, del 27 de juliol, de mesures fiscals i financeres).

Article 22.1-4
  1. Autorització i inscripció de les empreses de seguretat: 436,00 euros.

  2. Modificació de l’assentament d’inscripció del domicili social, de la forma jurídica, de l’àmbit territorial d’actuació i ampliació d’activitats, incloent-hi el desplaçament i l’informe pertinent del personal de l’Administració: 306,45 euros.

  3. Modificació de l’assentament d’inscripció del capital social, titularitat d’accions o participacions, modificacions estatutàries, variacions en la composició personal dels òrgans d’administració i direcció i en la uniformitat del personal de seguretat: 132,05 euros.

  4. Cancel·lació de la inscripció: 132,05 euros.

  5. Autorització d’obertura de sucursals o delegacions de les empreses de seguretat: 165,50 euros.

  6. Autorització de la prestació de serveis d’escortes privats: 246,10 euros.

  7. Autorització de la prestació de serveis de vigilància amb armes per vigilants de seguretat i per guardes particulars de camp: 246,10 euros.

  8. Autorització de la prestació de serveis de seguretat en polígons industrials o urbanitzacions: 246,10 euros.

  9. Autorització de la implantació d’un servei substitutori de vigilants de seguretat: 246,10 euros.

  10. Autorització d’obertura i de trasllat o comunicació de reformes subjectes a comprovació d’establiments i oficines obligats a disposar de mesures de seguretat o de caixers automàtics, dispensa de mesures de seguretat i, en...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA