ORDRE ARP/170/2020, de 8 d'octubre, per la qual es modifiquen determinades bases reguladores d'ajuts cofinançats amb el Fons Europeu Marítim i de la Pesca a Catalunya 2014-2020 per adaptar la tramitació d'aquests ajuts a la nova normativa relativa a la tramitació telemàtica de les sol·licituds, la justificació de subvencions i el règim de protecció de dades personals.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
Rang de Llei:Ordre
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

El Reglament (UE) 1303/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre, pel qual s'estableixen les disposicions comunes relatives al Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER), al Fons Social Europeu (FSE), al Fons de Cohesió, al Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER) i al Fons Europeu Marítim i de la Pesca (FEMP), i les disposicions generals relatives a aquests fons, defineix les disposicions generals aplicables a les intervencions comunitàries en el sector de la pesca i el sector aqüícola i estableix el marc del desenvolupament local participatiu.

El Reglament (UE) 508/2014 del Parlament Europeu i del Consell, de 15 de maig, relatiu a l'ajut al Fons Europeu Marítim i de Pesca, i pel qual es deroguen els reglaments (CE) 2328/2003, (CE) 861/2006, (CE) 1198/2006 i (CE) 791/2007 del Consell, i el Reglament (UE) 1255/2011 del Parlament Europeu i del Consell (d'ara endavant, Reglament FEMP) i el Programa operatiu per a Espanya del Fons Europeu Marítim i de la Pesca per al període de programació 2014-2020, aprovat per la Comissió Europea mitjançant la Decisió de 17 de novembre de 2015, estableixen les mesures financeres per a l'aplicació de la Política Pesquera Comuna (PPC), de les mesures pertinents relatives al Dret del Mar, del desenvolupament sostenible de les zones pesqueres i aqüícoles i de la pesca interior, i de la Política Marítima Integrada (PMI).

El Programa operatiu per a Espanya del Fons Europeu Marítim i de la Pesca per al període de programació 2014-2020, aprovat per la Comissió Europea mitjançant la Decisió de 13 de novembre de 2015, estableix les mesures financeres per al desenvolupament sostenible de les zones de pesca i aqüícola.

El marc normatiu i programa operatiu esmentats van aprovar les bases reguladores que regulen els ajuts que estableix el Fons Europeu Marítim i de la Pesca, els ajuts a la innovació en el sector pesquer i el de l'aqüicultura i a la transferència de coneixements entre investigadors, els ajuts per a projectes de cooperació interterritorials i transnacionals dels grups d'acció local pesquers per al desenvolupament local participatiu de les zones de pesca i els ajuts a la protecció i recuperació de la biodiversitat i els ecosistemes marins i règims de compensació en el marc d'activitats pesqueres sostenibles i recollida de deixalles marines.

Les bases reguladores dels esmentats ajuts, cal adaptar-les a la normativa entrada en vigor amb posterioritat a la seva publicació, i, més concretament, a la regulació de la protecció de dades de caràcter personal, que s'adapta a la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i garantia dels drets digitals; la publicació de l'Ordre PDA/20/2019, de 14 de febrer, sobre les condicions per a la posada en funcionament de la tramitació electrònica, que fa necessari modificar alguns aspectes del procediment de tramitació i adaptar certs apartats de la norma a la nova normativa en matèria de tramitació electrònica, i l'Ordre VEH/79/2020, de 9 de juny, per la qual es modifica l'Ordre ECO/172/2015, de 3 de juny, sobre les formes de justificació de subvencions.

Conseqüentment, d'acord amb l'article 92 del text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat mitjançant Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, a proposta de la Direcció General de Pesca i Afers Marítims i en ús de les atribucions que m'han estat conferides,

Ordeno:

Article 1

Modificar l'annex 1 de l'Ordre ARP/353/2016, de 23 de desembre, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts que estableix el Fons Europeu Marítim i de la Pesca. Es modifiquen els apartats següents de l'annex 1 de l'Ordre ARP/353/2016, de 23 de desembre:

 1. Es modifica l'apartat 2.3 d), que queda redactat de la manera següent:

  “d) En el cas d'empreses i entitats, no haver estat sancionada o condemnada perquè ha exercit o tolerat pràctiques laborals considerades discriminatòries per raó de sexe o de gènere, sancionada per resolució administrativa ferma o condemnada per sentència judicial ferma. En el cas d'empreses de més de 150 treballadors, a més, disposar d'un pla d'igualtat entre dones i homes d'acord amb l'article 36 de la Llei 17/2015, de 21 de juliol. Aquesta informació es verificarà d'ofici consultant el Registre de Plans d'Igualtat del Departament d'Empresa i Coneixement, i, en el cas que el pla no constés en el Registre esmentat, la persona beneficiària l'haurà d'aportar.”

 2. Es modifica l'apartat 14.4, que queda redactat de la manera següent:

  “14.4 La documentació justificativa de les actuacions a presentar, exclusivament per mitjans telemàtics, és la següent:

  1. Sol·licitud de pagament de l'ajut, d'acord amb l'imprès normalitzat que es podrà obtenir al web http://agricultura.gencat.cat/ca/tramits/ajuts.

  2. Compte justificatiu d'acord amb els models normalitzats que es podran obtenir en el web http://agricultura.gencat.cat/ca/tramits/ajuts. El compte justificatiu ha de contenir:

   b.1 Una memòria explicativa del compliment de la finalitat de l'acció, l'activitat o el projecte subvencionat, amb indicació de les activitats realitzades i dels resultats obtinguts.

   b.2 Una memòria econòmica sobre el cost de les activitats realitzades, on consti:

  3. Una relació classificada de les despeses de l'activitat, amb la identificació del creditor o la creditora, el número de la factura o el document de valor probatori equivalent en el tràfic mercantil, l'import, la data d'emissió i la data de pagament.

  4. Les còpies digitalitzades de les factures o els documents de valor probatori equivalent en el tràfic jurídic mercantil o amb eficàcia administrativa i de la documentació acreditativa del pagament consistent en extracte bancari o, en el cas de pagament en efectiu, documentació acreditativa de la percepció de l'import per part del creditor o la creditora.

   Es considera efectivament pagada la despesa a l'efecte de la seva consideració com a subvencionable amb la cessió del dret de cobrament de la subvenció a favor dels creditors per raó de la despesa realitzada o amb el lliurament a aquests creditors d'un efecte mercantil garantit per una entitat financera o companyia d'assegurances.

  5. Una declaració responsable de la persona beneficiària amb el contingut mínim següent:

   - Les còpies digitalitzades dels justificants de les despeses presentades reprodueixen exactament els documents originals en poder de la persona beneficiària.

   - Els justificants de despesa s'han imputat a les diferents fonts de finançament de manera que no se supera l'import unitari de cada justificant.

   - El total de les fonts de finançament no supera el cost de l'actuació subvencionada.

   - Es disposa d'un sistema de comptabilitat separada o els justificants de despesa tenen assignat un codi comptable comú a les transaccions relacionades amb l'actuació subvencionada.

  6. Si la subvenció s'atorga d'acord amb un pressupost, s'ha de presentar una liquidació on s'indiquin i, si escau, es motivin les desviacions respecte del pressupost inicial.”

 3. Es modifica l'apartat 14.10, que queda redactat de la manera següent:

  “14.10 La proposta de pagament de la subvenció es realitzarà, un cop verificades les inversions, amb la certificació prèvia pels òrgans competents de la Direcció General de Pesca i Afers Marítims segons la qual l'activitat i la despesa realitzades estan degudament justificades i la comprovació de la resta de requisits establerts a l'ordre. Als efectes de l'article 15.2 de l'Ordre ECO/172/2015, de 3 de juny, sobre les formes de justificació de subvencions, es delega la competència per realitzar la certificació esmentada en els Serveis Territorials del Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca segons la ubicació territorial de les operacions i subsidiàriament en el Servei de Foment d'Estructures Pesqueres.”

Article 2

Modificar l'annex 1 de l'Ordre ARP/53/2018, de 9 de maig, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts que estableix el Fons Europeu Marítim i de la Pesca a la innovació en el sector pesquer i el de l'aqüicultura i a la transferència de coneixements entre investigadors (Ordre de 9 de maig, publicada al BOE núm. 118, de 15 de maig).

Es modifiquen els apartats següents de l'annex 1 de l'Ordre ARP/53/2018, de 9 de maig:

2.1 Es modifica l'apartat 2.3 d), que queda redactat de la manera següent:

“d) En el cas d'empreses i entitats, no haver estat sancionada o condemnada perquè ha exercit o tolerat pràctiques laborals considerades discriminatòries per raó de sexe o de gènere, sancionada per resolució administrativa ferma o condemnada per sentència judicial ferma. En el cas d'empreses de més de 150 treballadors, a més, disposar d'un pla d'igualtat entre dones i homes d'acord amb l'article 36 de la Llei 17/2015, de 21 de juliol. Aquesta informació es verificarà d'ofici consultant el Registre de Plans d'Igualtat del Departament d'Empresa i Coneixement, i, en el cas que el pla no constés en el Registre esmentat, la persona beneficiària l'haurà d'aportar”.

2.2 Es modifica l'apartat 14.4, que queda redactat de la manera següent:

“14.4 La documentació justificativa de les actuacions a presentar, exclusivament per mitjans telemàtics, és la següent:

 1. Sol·licitud de pagament de l'ajut, d'acord amb l'imprès normalitzat que es podrà obtenir al web http://agricultura.gencat.cat/ca/tramits/ajuts.

 2. Compte justificatiu d'acord amb els models normalitzats que es podran obtenir en el web http://agricultura.gencat.cat/ca/tramits/ajuts. El compte justificatiu ha de contenir:

  2.2.1 Una memòria explicativa del compliment de la finalitat de l'acció, l'activitat o el projecte subvencionat, amb indicació de les activitats realitzades i dels resultats obtinguts, que contindrà, com a mínim, els aspectes següents:

  - Introducció

  - Descripció de l'activitat prevista

  - Detall del desenvolupament d'aquesta activitat executada (especificant la metodologia de treball)

  - Avaluació de...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA