ORDRE ARP/49/2018, de 26 d'abril, per la qual es prorroga la vigència del Pla de gestió de la sonsera al litoral català aprovat per l'Ordre AAM/87/2014, de 20 de març (Ordre de 26 d'abril, publicada al BOE núm. 107, de 3 de maig).

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Ministeris del Govern de L'Estat
Rang de Llei:Ordre
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

La modalitat de pesca amb sonsera al litoral català està regulada per l'Ordre AAM/87/2014, de 20 de març, per la qual s'aprova el Pla de gestió de la sonsera al litoral català 2014-2019.

El Reglament (CE) núm. 1967/2006 del Consell, de 21 de desembre de 2006, relatiu a les mesures de gestió per a l'explotació sostenible dels recursos pesquers en el mar Mediterrani, i pel qual es modifica el Reglament (CEE) núm. 2847/93 i es deroga el Reglament (CE) núm. 1626/94, estableix l'obligatorietat que els estats membres aprovin plans de gestió per a les pesqueres realitzades amb xarxes d'arrossegament, xarxes de tir des d'embarcació, xàvegues, xarxes de cèrcol i dragues en les seves aigües territorials.

L'article 13 de l'esmentat Reglament disposa un seguit de prohibicions sobre fondàries i distància a la costa per practicar la pesca amb sonsera. No obstant això, la Comissió Europea pot autoritzar una exempció respecte a aquesta prohibició establerta a l'apartat 1 de l'article 13 del Reglament, sempre que es compleixin una sèrie de condicions previstes als apartats 5 i 9 d'aquest mateix article 13.

Aquesta excepció es concreta en el Reglament d'Execució (UE) núm. 464/2014 de la Comissió, de 6 de maig de 2014, pel qual s'estableix una excepció al Reglament (CE) núm. 1967/2006 del Consell pel que fa a la distància mínima de la costa i la profunditat mínima per a la pesca de sonso ( Gymnammodytes cicerelus i G. semisquamatus ) i gòbids ( Aphia minuta i Crystalogobius linearis ) amb xarxes de tir des d'embarcació, en determinades aigües territorials d'Espanya (Catalunya), i és indispensable per a l'exercici de la modalitat de la pesca amb sonsera.

Un cop finalitzada la vigència de tres anys del Reglament d'Execució (UE) núm. 464/2014 de la Comissió, de 6 de maig de 2014, cal procedir-ne a la renovació per un segon període de tres anys. D'acord amb els criteris de la Comissió Europea, el nou Reglament d'excepcions ha de tenir durant la totalitat del període de vigència un Pla de gestió en vigor sobre el qual siguin d'aplicació les excepcions atorgades. Donat que la vigència de l'actual pla de gestió aprovat per l'Ordre AAM/87/2014, de 20 de març, és de cinc anys i per tant expira amb anterioritat als tres anys previstos per al proper reglament d'excepcions, cal procedir a la pròrroga de la vigència del pla de gestió amb caràcter previ a la publicació i entrada en vigor de l'esmentada norma de la Comissió.

L'article 26.1 de la Llei...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA