ORDRE EXI/61/2020, d'11 de maig, per la qual s'aproven les bases reguladores generals del procediment per a la concessió de subvencions per a les comunitats catalanes a l'exterior i per a la internacionalització de les entitats catalanes en l'àmbit de l'acció exterior de Catalunya.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència
Rang de Llei:Ordre
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

L'Estatut d'autonomia de Catalunya estableix a l'article 13 que la Generalitat ha de fomentar els vincles socials, econòmics i culturals amb les comunitats catalanes a l'exterior i ha de prestar a aquestes comunitats l'assistència necessària. El capítol III del títol V de l'Estatut d'autonomia de Catalunya, referent a l'acció exterior de la Generalitat de Catalunya, estableix que la Generalitat ha d'impulsar la projecció de Catalunya a l'exterior i promoure els seus interessos en aquest àmbit, i l'art. 200, referent a la projecció internacional de les organitzacions de Catalunya, estableix que la Generalitat ha de promoure la projecció internacional de les organitzacions socials, culturals i esportives de Catalunya i, si escau, l'afiliació a les entitats afins d'àmbit internacional, en el marc del compliment dels seus objectius.

El Departament d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència, a través de la Secretaria d'Acció Exterior i de la Unió Europea, impulsa les polítiques públiques de la Generalitat de Catalunya de suport a la tasca de projecció exterior que fan les comunitats catalanes a l'exterior avui dia i de reconeixement al paper que han dut a terme en determinades etapes de la història i a la tasca de promoció i projecció exterior en el marc de relacions que hi puguin establir.

La Secretaria d'Acció Exterior i de la Unió Europea té atribuïda les competències en aquests àmbits tal com disposa l'article 21.1 del Decret 83/2019, de 24 d'abril, de reestructuració del Departament d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència.

La normativa aplicable a l'àmbit subvencional està regulada al capítol IX del text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre; la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i el Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei general de subvencions, i l'Acord GOV/85/2016, de 28 de juny, pel qual s'aprova la modificació del model tipus de bases reguladores aprovat per l'Acord GOV/110/2014, de 22 de juliol, pel qual s'aprova el model tipus de bases reguladores dels procediments per a la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva, tramitats per l'Administració de la Generalitat i el seu sector públic, i se n'aprova el text íntegre.

A proposta de la Secretaria d'Acció Exterior i de la Unió Europea, i en exercici de les facultats que m'atribueix l'article 12 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya,

Ordeno:

Article únic

Aprovar les bases reguladores generals del procediment per a la concessió de subvencions per a les comunitats catalanes a l'exterior i a les entitats catalanes en l'àmbit de la internacionalització que consten a l'annex 1 d'aquesta ordre i els codis ètics que consten als annexos 2 i 3.

Disposició derogatòria

Es deroga l'Ordre EXI/107/2019, de 20 de maig, per la qual s'aproven les bases reguladores del procediment per a la concessió de subvencions per a les comunitats catalanes a l'exterior (DOGC núm. 7883, de 27.5.2019), i l'Ordre EXI/154/2019, de 23 de juliol (DOGC núm. 7926, de 26.7.2019), de modificació de l'Ordre EXI/107/2019.

Disposició final

Aquesta ordre entra en vigor l'endemà de la publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Barcelona, 11 de maig de 2020

Bernat Solé i Barril

Conseller d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència

Annex 1

Bases reguladores generals del procediment per a la concessió de subvencions per a les comunitats catalanes a l'exterior i les entitats catalanes en l'àmbit de la internacionalització.

 1. Objecte

  L'objecte d'aquestes bases és regular els aspectes generals de les subvencions destinades a les comunitats catalanes a l'exterior legalment reconegudes pel Govern i a les entitats en l'àmbit de la internacionalització (projecció i promoció) de Catalunya i en les seves relacions amb organismes i xarxes internacionals, per tal de contribuir al finançament de les despeses derivades de les diferents actuacions que es determinin mitjançant les bases específiques que, per a cada línia de subvenció, es dictin.

 2. Entitats destinatàries

  Les entitats beneficiàries de les subvencions es determinen a les bases reguladores específiques de cada línia de subvencions.

 3. Requisits i condicions

  3.1 Per obtenir la condició de beneficiàries de les subvencions, les entitats sol·licitants han de complir els requisits i les condicions generals que estableix l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions; els establerts a l'apartat 4 de l'Annex de l'Acord GOV/85/2016, de 28 de juny, de modificació de l'Acord GOV/110/2014, de 22 de juliol, pel qual s'aprova el model tipus de bases reguladores dels procediments per a la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva, tramitats per l'Administració de la Generalitat i el seu sector públic, i se n'aprova el text íntegre, que es detallen a la base 10.3 i consten incorporades en l'imprès de sol·licitud, així com els que es prevegin a les bases específiques, si escau; i estar legalment reconegudes en la data de publicació de la convocatòria corresponent.

  3.2 En cap cas poden ser beneficiàries de subvenció les entitats de caràcter públic ni les de naturalesa privada que estiguin participades majoritàriament per organismes o institucions de caràcter públic, llevat de les universitats públiques.

 4. Període d'execució i compatibilitat de les subvencions

  4.1 El període d'execució de les actuacions subvencionables abasta de l'1 d'octubre de l'any anterior al de publicació de la convocatòria corresponent i fins al 30 de setembre de l'any de publicació de la convocatòria.

  4.2 Excepcionalment, i pel que fa a la convocatòria anual per a comunitats catalanes a l'exterior corresponent al 2020, el període abastarà de l'1 de setembre del 2019 al 30 de setembre de 2020.

  4.3 Excepcionalment, i pel que fa a la convocatòria anual per a entitats catalanes en l'àmbit de la internacionalització (projecció i promoció) de Catalunya i en les seves relacions amb organismes i xarxes internacionals corresponent al 2020, el període abastarà de l'1 de gener de 2020 al 30 de setembre de 2020.

 5. Sol·licituds

  Les sol·licituds per demanar aquestes subvencions es formalitzaran en imprès normalitzat que es podrà descarregar des de la seu electrònica (seu.gencat.cat), en el canal que correspongui, mitjançant els formularis normalitzats que es faciliten a través de la pàgina web Tràmits gencat (tramits.gencat.cat) i que també es poden obtenir en qualsevol dependència del Departament d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència.

 6. Presentació de sol·licituds

  6.1 La presentació de sol·licitud s'efectuarà i es trametrà preferentment pels mitjans telemàtics de Tràmits gencat (tramits.gencat.cat) mitjançant la seu electrònica (seu.gencat.cat).

  Les entitats amb seu social a Espanya hauran de presentar la sol·licitud obligatòriament per mitjans telemàtics.

  6.2 Les sol·licituds realitzades per mitjans telemàtics es consideren presentades davant l'Administració quan es registrin en el Registre telemàtic corporatiu de la Generalitat de Catalunya (S@rCat) i quedi constància a l'assentament d'entrada de les dades següents: número de registre d'entrada, data i hora de presentació, tipus de document i assumpte, identificació de l'entitat sol·licitant i identificació de l'òrgan al qual s'adreça la sol·licitud. Per aquelles entitats amb seu a l'estranger, si la sol·licitud telemàtica no s'ha pogut signar electrònicament, l'entitat ha d'acreditar documentalment que ha enviat per correu postal la documentació signada, i que aquesta tramesa s'ha fet en el termini de 10 dies hàbils a comptar des de la presentació virtual de la sol·licitud.

  6.3 En cas de tramitació presencial, aquestes sol·licituds es presentaran preferentment a l'Oficina de Registre del Departament d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència (Via Laietana,14, 08003 Barcelona), sense perjudici de de la resta de mitjans establerts en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, i la Llei 26/2010, de 3 d'agost, i dins el termini establert en la convocatòria. Les sol·licituds presentades fora de termini no s'admetran a tràmit.

 7. Identificació de la persona sol·licitant

  7.1 La identificació i la signatura de la persona sol·licitant es faran mitjançant la utilització dels sistemes d'identificació i de signatura electrònica admesos per la seu electrònica de la Generalitat, d'acord amb els criteris establerts a l'Ordre GRI/233/2015, de 20 de juliol, per la qual s'aprova el Protocol d'identificació i signatura electrònica en l'àmbit de l'Administració de la Generalitat de Catalunya. En tot cas, les persones que presentin les sol·licituds per mitjans telemàtics es podran identificar i podran signar electrònicament, mitjançant mecanismes d'identificació i signatura de nivell mitjà de seguretat o de nivell superior. En el cas que l'import total de la subvenció adjudicada sigui superior a 60.000 € es requerirà un nivell alt de seguretat en la identificació i la signatura electrònica per al tràmit d'acceptació de la subvenció o bé en el tràmit de justificació.

  7.2 Per realitzar la sol·licitud serà necessari el certificat digital de persona jurídica o el certificat digital de la persona representant de l'empresa, d'acord amb l'establert en el paràgraf anterior.

 8. Còmput de terminis

  8.1 La presentació de sol·licituds a través dels mitjans telemàtics establerts a l'apartat 6 d'aquest annex es pot fer tots els dies de l'any durant les 24 hores del dia, en els termes que estableixi la convocatòria.

  8.2 A efectes de còmput de terminis, la recepció pel Registre telemàtic corporatiu de la Generalitat de Catalunya (S@rCat) durant un dia inhàbil s'entén efectuada el primer dia hàbil següent.

  8.3 En el supòsit d'interrupció per...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA