ORDRE AAM/16/2011, de 2 de febrer, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts per a la reconversió de plantacions de cítrics, i es convoquen els corresponents a l'any 2011.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:DEPARTAMENT D'AGRICULTURA, RAMADERIA, PESCA, ALIMENTACIÓ I MEDI NATURAL
Rang de Llei:Ordre
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

ORDRE

AAM/16/2011, de 2 de febrer, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts per a la reconversió de plantacions de cítrics, i es convoquen els corresponents a l'any 2011.

La Llei 18/2001, de 31 de desembre, d'orientació agrària, conté una sèrie d'objectius tant en l'àmbit de la modernització de l'empresa agrària com en l'actualització de les estructures empresarials de les explotacions agràries, en el de l'adaptació dels sectors agrari i agroindustrial a les condicions i a la realitat del mercat i en l'assegurament de la continuïtat de les explotacions agràries com a eina bàsica del desenvolupament econòmic en el món rural i de l'equilibri territorial.

Perseguint els objectius anteriorment esmentats, s'ha constatat que les diferents espècies de cítrics presenten certs desajustaments en el seu calendari d'oferta, que donen lloc a una forta concentració de l'oferta en determinats períodes de la seva comercialització. També s'ha observat que la qualitat de determinades varietats no té una acceptació desitjable per part de la demanda.

Ambdues circumstàncies tenen lloc durant el desenvolupament de la campanya i poden presentar diferent intensitat segons els anys, la qual cosa incideix de manera desfavorable en els preus que perceben els productors, i suposa una pèrdua de competitivitat per a aquests citricultors.

En aquest sentit es justifica l'adopció de mesures de reconversió de la producció de determinades espècies i varietats de cítrics, motiu pel qual s'ha previst, en el marc estatal, habilitar un ajut a les persones agricultores interessades en arrencar la totalitat o part de les seves plantacions de cítrics i realitzar una nova plantació amb una espècie o varietat més adequada, o bé realitzar l'empeltada sobre la plantació ja existent, així com aquells que a més a més efectuïn inversions complementàries per a la millora de les instal·lacions de reg en aquestes parcel·les objecte de reconversió.

El règim d'ajuts establert per a determinats cítrics exigeix que la sol·licitud de l'ajut per a la reconversió de plantacions vagi acompanyada del pla de reconversió corresponent, el procediment de presentació i l'aprovació del qual s'estableixen a l'Ordre AAR/7/2009, de 15 de gener, per la qual s'obre la convocatòria per a la presentació de plans de reconversió de plantacions de cítrics de Catalunya i a l'Ordre AAR/324/2010, de 3 de juny, per la qual s'obre un termini per presentar les sol·licituds dels plans de reconversió de cítrics i es modifica l'Ordre AAR/7/2009, de 15 de gener, per la qual s'obre la convocatòria per a la presentació de plans de reconversió de plantacions de cítrics de Catalunya.

De conformitat amb l'anterior, resulta necessari regular a Catalunya els ajuts per a la reconversió de plantacions de cítrics, en concret de taronges, satsumes, clementines, mandarines híbrides, mandarines comunes, llimones i aranges, i convocar els corresponents a l'any 2011.

Aquests ajuts tenen la naturalesa d'ajut d'estat i s'ajusten al contingut de les directrius comunitàries sobre ajuts estatals al sector agrari i forestal per al període 2007-2013 (2006/C 319/01), règim que l'Administració estatal ha notificat a la Comissió Europea als efectes de declarar la seva compatibilitat amb l'article 88 del Tractat CE. La Comissió Europea ha autoritzat aquest règim d'ajuts mitjançant la Decisió (2009/C 98/1), atorgant-li el número N 543/08.

Valorada la conveniència de donar suport al sector dels cítrics, és procedent continuar amb el desenvolupament dels ajuts per a la reconversió de plantacions de cítrics.

Conseqüentment, d'acord amb l'article 92 del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, i a proposta de la Direcció General de Desenvolupament Rural, en ús de les atribucions que m'han estat conferides,

Ordeno:

Article 1

Aprovar les bases reguladores dels ajuts per a la reconversió de les plantacions de taronger, mandariner satsuma, mandariner clementina, mandariner híbrid, mandariner comú, llimoner i aranger, d'acord amb els plans de reconversió de cítrics (en endavant el pla o plans) prèviament aprovats pel Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural (DAAM).

Article 2

2.1 Convocar els ajuts destinats a la reconversió de plantacions de determinats cítrics corresponents a l'any 2011 d'acord amb les bases reguladores aprovades en l'article 1.

2.2 El termini de presentació de sol·licituds serà a partir de l'endemà de la publicació d'aquesta Ordre en el DOGC i fins al 28 de febrer de 2011.

2.3 Els ajuts d'aquesta Ordre tenen caràcter pluriennal i aniran a càrrec de la partida pressupostària AG02 D/770000102/6121 dels pressupostos del DAAM per a l'any 2012, per un import màxim de 200.000,00 euros, i un import addicional estimat de 200.000,00 euros més, d'acord amb la distribució de fons que s'acordi a la Conferència Sectorial.

2.4 Aquest ajut està finançat pel Ministeri de Medi Ambient i Medi Rural i Marí (MARM) i el DAAM, amb els percentatges que s'establiran a la resolució de concessió.

2.5 L'òrgan instructor dels expedients d'ajut és el Servei d'Ajuts a les Estructures Agràries i Agroalimentàries.

2.6 L'òrgan competent per emetre la resolució sobre les sol·licituds és la Direcció General de Desenvolupament Rural. A aquests efectes es nomena una comissió de valoració que serà l'òrgan col·legiat encarregat de valorar les sol·licituds d'ajuts, formada pel subdirector o la subdirectora general d'Estratègia Rural, el subdirector o la subdirectora general d'Agricultura i el/la cap del Servei de Producció Agrícola.

2.7 El termini màxim per emetre la resolució i notificar-la per escrit a la persona sol·licitant serà de tres mesos, a comptar des de la data en què finalitza el termini de presentació de sol·licituds. En cas de manca de resolució expressa la sol·licitud es considera desestimada per silenci administratiu.

2.8 Contra la resolució de concessió de la Direcció General de Desenvolupament Rural es podrà interposar recurs d'alçada davant el conseller o la consellera d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural en el termini d'un mes a comptar a partir de l'endemà de la notificació de la resolució, sens perjudici que se'n pugui interposar qualsevol altre que es consideri adient.

En cas de silenci administratiu, el recurs d'alçada davant el conseller o la consellera Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural es podrà interposar en el termini de tres mesos a comptar a partir de la data en què s'exhaureixi el termini per resoldre i notificar tal com estableix l'apartat anterior.

2.9 Els ajuts concedits a les persones físiques per import superior a 3.000,00 euros i els ajuts concedits a persones jurídiques es faran públics al web http://www.gencat.cat/dar/ajuts/, fent ús dels mitjans electrònics establerts, i s'exposaran en el tauler d'anuncis de les dependències del DAAM. Els ajuts que superin els 3.000,00 euros es publicaran, a més, en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC).

Disposició final

Aquesta Ordre entrarà en vigor l'endemà de la seva publicació en el DOGC.

Barcelona, 2 de febrer de 2011

Josep Maria Pelegrí i Aixut

Conseller d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació

i Medi Natural

Annex

Bases reguladores

 1. Objecte dels ajuts

  L'objecte dels ajuts que estableix aquesta Ordre és la reconversió de les plantacions de taronger, mandariner satsuma, mandariner clementina, mandariner híbrid, mandariner comú, llimoner i aranger, d'acord amb els plans de reconversió prèviament aprovats pel DAR.

 2. Persones beneficiàries

  Poden ser beneficiàries d'aquests ajuts les persones físiques i jurídiques, que compleixin els requisits següents:

  1. Ser persona titular d'una explotació fructícola situada en l'àmbit territorial de Catalunya.

  2. Haver presentat la declaració única agrària corresponent on han de constar les parcel·les per a les quals se sol·licita l'ajut.

  3. Tenir les superfícies per a les quals se sol·licita l'ajut degudament incloses en el pla corresponent, aprovat tal com estableix l'Ordre AAR/7/2009, de 15 de gener i, l'Ordre AAR/324/2010, de 3 de juny.

  4. Ser titular d'una explotació agrària viable. No caldrà l'acreditació de la viabilitat quan es tracti d'una explotació agrària...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA