ORDRE ECF/124/2010, de 16 de febrer, per la qual es modifica l'Ordre ECF/557/2009, de 14 de desembre, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions del Pla Renova't de finestres a Catalunya, i s'amplia el pressupost dels ajuts.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament D'Economia i Finances
Rang de Llei:Ordre
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

BODY LINK="#0000ff" VLINK="#800080">

ORDRE

ECF/124/2010, de 16 de febrer, per la qual es modifica l'Ordre ECF/557/2009, de 14 de desembre, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions del Pla Renova't de finestres a Catalunya, i s'amplia el pressupost dels ajuts.

Mitjançant l'Ordre ECF/557/2009, de 14 de desembre, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions del Pla Renova't, de finestres, a Catalunya (DOGC núm. 5536, de 30.12.2009), es determinava que la quantitat màxima total destinada a la línia d'ajuts per al Pla Renova't, de finestres, era de 3.300.000 euros, distribuït de la manera descrita a l'article 6 de l'Ordre.

D'altra banda, l'article 4 de l' Ordre esmentada establia que el termini per presentar sol·licituds seria des de l'11 de gener de 2010 fins a l'11 d'abril de 2010. Aquest ampli termini de presentació de sol·licituds encara no ha finalitzat. Tanmateix, l'ICAEN ha rebut un gran nombre de sol·licituds, fet que ha provocat que el pressupost inicial destinat a aquesta ajuda ja s'hagi exhaurit.

L'apartat 2 de l'article 58 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, que aprova el Reglament de la Llei 38/2003, general de subvencions, disposa que, excepcionalment, la convocatòria pot fixar, a més de la quantia total màxima dins dels crèdits disponibles, una quantia addicional l'aplicació de la qual a la concessió de subvencions no requereix una nova convocatòria.

En aquest sentit, d'acord amb la notificació de 27 de gener de 2010 de la Direcció General de l'Institut per a la Diversificació i Estalvi de l'Energia del pressupost assignat a l'Institut Català d'Energia per portar a terme les actuacions d'estalvi i eficiència energètica que preveu el Pla d'acció 2008-2012, l'ICAEN incrementa el seu crèdit pressupostari de l'exercici 2010 mitjançant una generació de crèdit d'1.650.000 euros, que anirà destinat a les ajudes d'aquesta Ordre.

Vist que el nombre de sol·licituds presentades pel Pla Renova't, de finestres, a Catalunya ha superat amb escreix la previsió pressupostària inicial de l'Ordre ECF/557/2009, de 14 de desembre, vist que existeixen fons al pressupost de l'exercici 2010 de l'Institut Català d'Energia, i atès que el període de presentació de sol·licituds encara no ha acabat, s'ha cregut necessari modificar l'article 6.1 de les bases de l'Ordre ECF/557/2009 i incrementar el pressupost destinat a aquests ajuts.

Per tot el que s'ha...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA