DECRET 177/2014, de 23 de desembre, sobre jornada de treball del personal al servei de l'Administració de justícia a Catalunya.

Secció:Càrrecs i Personal
Emissor:Departament de Justícia
Rang de Llei:Decret
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

L’article 103 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya estableix que correspon a la Generalitat la competència normativa sobre el personal no judicial al servei de l’Administració de justícia, dins el respecte a l’estatut jurídic d’aquest personal que estableix la Llei orgànica del poder judicial. Aquesta competència inclou, entre d’altres, la regulació de la jornada de treball i l’horari de treball.

Mitjançant el Reial decret 441/1996, d’1 de març, es van traspassar de l’Administració de l’Estat a la Generalitat de Catalunya les funcions i els serveis en matèria de mitjans personals al servei de l’Administració de justícia, funcions i serveis que es van assignar al Departament de Justícia pel Decret 129/1996, de 16 d’abril. Actualment, les funcions relacionades amb l’Administració de justícia a Catalunya i la seva modernització corresponen al Departament competent en matèria de justícia en virtut de l’article 3.12.1 del Decret 200/2010, de 27 de desembre, de creació, denominació i determinació de l’àmbit de competència dels departaments de l’Administració de la Generalitat de Catalunya.

La Llei orgànica 6/1985, d’1 de juliol, del poder judicial, per la seva banda, reconeix a l’article 471.1 la competència de les comunitats autònomes amb competències assumides, en els termes que s’estableixen a l’esmentada Llei, respecte del personal al servei de l’Administració de justícia, en totes les matèries relatives al seu estatut i règim jurídic compresos, entre d’altres, la jornada laboral i l’horari de treball.

L’apartat 1 de l’article 500 de la Llei orgànica 6/1985, d’1 de juliol, estableix que la durada de la jornada general de treball efectiu en còmput anual i de les jornades que s’hagin de realitzar en règim de dedicació especial del personal dels cossos de funcionaris al servei de l’Administració de justícia, com també les seves especificitats, es fixarà mitjançant una resolució de l’òrgan competent del Ministeri de Justícia, amb l’informe previ de les comunitats autònomes amb competències assumides i negociació amb les organitzacions sindicals més representatives. Així mateix, estableix que correspon al Ministeri de Justícia determinar les compensacions horàries i còmputs especials quan l’atenció d’actuacions processals urgents i inajornables suposi un excés d’hores sobre la jornada a realitzar. L’apartat 2 del mateix precepte afegeix que la durada de la jornada general setmanal serà igual a l’establerta per a l’Administració general de l’Estat.

La Resolució de 28 de desembre de 2012, de la Secretaria d’Estat d’Administracions Públiques, per la qual es dicten instruccions sobre jornada i horaris de treball del personal al servei de l’Administració general de l’Estat i els seus organismes públics (BOE de 29.12.2012), ha fixat al seu apartat 3.1 la durada de la jornada general en 37 hores i 30 minuts setmanals de treball efectiu de mitjana en còmput anual, equivalent a 1.664 hores anuals. Aquest apartat 3.1 ha estat modificat per la Resolució de 23 de desembre de 2013, de la Secretaria d’Estat d’Administracions Públiques, per la qual s’estableix el règim per al gaudiment d’un dia addicional d’assumptes particulars introduït per la Llei...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA